טיוב והתאמה של מערך המדידה של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ביישובים הבדואיים בנגב: ייעוץ מבוסס מחקר לרשות הלאומית לביטחון קהילתי, מחוז דרום

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (להלן: הרשות) פועלת ברשויות מקומיות ברחבי הארץ למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית וכן למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול. צוות אוכלוסייה ערבית במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ערך ייעוץ מבוסס מחקר עבור מחוז דרום של הרשות בנוגע לפעילותה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. הייעוץ נערך במהלך 2022 כחלק מן המחקר המלווה לתוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב (2021-2017). מטרת הייעוץ הייתה לסייע לרשות לטייב את מערך המדידה שלה ואת תהליכי המדידה שהיא מבצעת כדי לשפר את יכולתה לבחון בחינה ממוקדת את השפעות עבודתה על אוכלוסיית היעד.

בדוח מוצגים שני תוצרים. התוצר הראשון מספק מבט כוללני על אופני המדידה הקיימים ברשות, ומציע מסגרת מותאמת למדידה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. בדוח מתוארים אתגרי המדידה ברשות לצד התועלת הפוטנציאלית של אימוץ מדידה שוטפת ככלי ניהולי מקצועי. בתוך כך מוצעת גישת מדידה כוללנית המתבססת על תפיסה אקולוגית של פעילות הרשות. הדוח ממפה את פעילותה של הרשות בארבעה מרחבי השפעה: המרחב הביתי, המרחב הבית ספרי, המרחב הקהילתי והמרחב היישובי. מוצע לבחון את מצבם של היישובים הבדואיים בנגב על פי מטרות הליבה של הרשות באמצעות 'מפות חום' – מדידה חזותית שמאפשרת להעריך את מידת ההתקדמות למטרות בכל מרחב – מאדום (מרחב שאינו מטופל כנדרש – רמת סיכון גבוהה) עד ירוק (מרחב המטופל היטב – רמת סיכון נמוכה). נוסף על כך מוצעת מסגרת תאורטית של מסוגלות קולקטיבית כדי למקד את פעילות הרשות ולאמוד את תוצאות פעילותה.

התוצר השני הוא מיפוי מערך המדדים של הרשות באוכלוסייה הבדואית בנגב וגיבוש המלצות לטיובו. בתוך כך נבחנות בדוח מגוון התוכניות המופעלות על ידי הרשות בכל אחד מארבעת מרחבי ההשפעה שצוינו לעיל. עבור כל אחת מן התוכניות נסקרים המדדים הקיימים (היכן שישנם כאלה), ומוצגים ממצאי המחקר בנוגע לאפיון הפעילות הקיימת ונתיבי השפעה אפשריים. על סמך ממצאים אלו כמו גם על סמך הספרות התאורטית והמקצועית בתחום מוצגת בחינה ביקורתית של איכותם של המדדים הקיימים, ומוצעים דיוקים למדדים אלו (מדדים מטויבים) וכן מדדים נוספים שאינם בנמצא כיום (מדדים חדשים).

לבסוף נסקרות ארבע זירות ארגוניות שיש להתמקד בהן כדי לקדם תוכנית עבודה על בסיס ההמלצות הנוגעות למדדים: מחוז דרום (הכשרת כוח אדם); הקהילה (שיתוף ציבור); המטה (הקמת מערך מדידה תומך והתאמה לשונית של כלי המדידה); והזירה הארצית (הסרת חסמים בירוקרטיים וגיוס הון פוליטי).

 

הצעה לציטוט בעברית:
ליטמנוביץ, י., מג'אדלה, א. והרן, ד. (2023). טיוב והתאמה של מערך המדידה של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ביישובים הבדואיים בנגב: ייעוץ מבוסס מחקר לרשות הלאומית לביטחון קהילתי, מחוז דרום. דמ-23-946. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Litmanovitz, Y., Majadlih, A., & Haran, D. (2023). Improvement and Modification of the Measurement System Used by the National Authority for Community Safety for the Bedouin Population in the Negev: Research-based Consultation for the National Authority for Community Safety (Southern District). RR-946-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)