שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל – למידה מהצלחות בתכנית "מסיכון לסיכוי"

התכנית "מסיכון לסיכוי" היא ניסיון לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בתוך מעונות היום של כלל הילדים מאותו יישוב. התכנית הופעלה בשותפות ג'וינט-ישראל-אשלים, ויצ"ו ומשרד הרווחה. התפיסה בבסיס התכנית היא ששילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בסביבה הנורמטיבית ישפר את התפקוד ואיכות החיים הן של הילדים עם הצרכים המיוחדים והן של כלל הילדים.

סיפורי ההצלחה המוצגים בחוברת זו הם גם סיפוריהן של מנהלות ומפקחות מתחומי החינוך והרווחה שמילאו תפקידים מרכזיים בתכנית "מסיכון לסיכוי". נשות מקצוע אלו היו שותפות לקבוצה שבמסגרתה למדו זו מזו כיצד תורמת כל אחת מהן לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום. כל אחת מהנשים הביאה לקבוצה סיפור הצלחה שהתנסתה בו. כדי לעמוד על עקרונות הפעולה שתרמו להצלחת שילוב הילדים נעשה תהליך של למידה מהצלחות, על פי שיטה שפותחה במסגרת היחידה ללמידה מהצלחות ולמידה מתמשכת במערכות חברתיות שבמכון ברוקדייל. בנספח לחוברת מוצגות שתי דוגמאות לשיטות תיעוד של תהליך הלמידה.

בגוף החוברת מובאים שישה סיפורי הצלחה שמוצגים בהתאם לשלבי התשאול של המתודה הראשונה ללמידה מהצלחות. הסיפורים מתארים את ההקשר של ההצלחה, את תוצריה ואת רצף הפעולות שנעשו כדי ליצור את ההצלחה. הסיפורים מסתיימים בעקרונות פעולה מרכזיים שזוהו על בסיס הפעולות וכן בסוגיות שנותרו לא פתורות. כדי להפיץ את שנלמד קיבלה עליה כל אחת מהמשתתפות בקבוצת הלמידה להנחיל במקום עבודתה את המתודה ואת העקרונות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. כך נפתחו ברחבי הארץ קבוצות נוספות ללמידה מהצלחות בנושא זה, בליווי המשתתפות.

העבודה מומנה בסיוע קרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן.