שילוב 'קהילה תומכת' בסל השירותים של מקבלי גמלת סיעוד: מחקר הערכה

רקע

בשנים 2019-2016 פעל בארבע רשויות בישראל פיילוט (תוכנית ניסיונית) שבו שולבה התוכנית 'קהילה תומכת' בסל השירותים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי שמקבלים זקנים מוגבלים בתפקוד. הפיילוט הוא ביטוי לרצון של קובעי מדיניות ומפתחי תוכניות לגוון ולהגמיש את סל השירותים הניתן לזקנים הן מתוקף חוק הסיעוד הן במסגרת התוכנית 'קהילה תומכת', והוא חלק ממדיניות שמטרתה לסייע לזקנים להזדקן בקהילה (aging in place), ובכך לדחות או אף למנוע את המעבר למוסד סיעודי. הפיילוט אפשר למקבלי גמלת סיעוד חברות ב'קהילה תומכת' וסיפק להם, נוסף לסל השירותים הבסיסי של 'קהילה תומכת', שירותי ניקיון, פעילות חברתית מוגברת, שירות להבאת תרופות וקניות – כל אלה תמורת שעות שלהן זכאי הזקן במסגרת גמלת הסיעוד.

הפיילוט פעל ב'קהילות תומכות' בארבע רשויות: חולון, כפר סבא, סח'נין ורמלה. את התוכנית מימנו והפעילו המוסד לביטוח לאומי, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט ישראל-אשל והרשויות המקומיות. במהלך שנות ההפעלה הצטרפו לפיילוט 619 חברים. 359 זקנים היו חברים בפיילוט ערב סיומו (דצמבר 2019). הסיבות העיקריות לעזיבת חברים היו: פטירה, צורך להשתמש בשעות הסיעוד כדי לקבל שירותים של מטפלת אישית, מעבר למוסד סיעודי וקבלת עובד זר. חברים מעטים עזבו בעקבות אכזבה מן השירות.

מטרות

מטרות המחקר העיקריות הן בחינת היקף הפעילות של הפיילוט והערכת תרומתו למשתתפים.

שיטת המחקר

במחקר שולבו שיטות כמותיות ואיכותניות, והוא כלל את הרכיבים האלה:

  1. סקר כמותי באמצעות ראיונות טלפוניים מובְנים עם 215 חברי 'קהילה תומכת' שהשתתפו בפיילוט ועם 203 חברי 'קהילה תומכת' הזכאים לגמלת סיעוד שלא הצטרפו לפיילוט. הראיונות נערכו בשני מועדים: כשנה לאחר תחילת הפיילוט וכשנה וחצי לאחר מכן, לקראת סיום הפיילוט.
  2. ראיונות חצי מובְנים עם 25 מטפלות.
  3. 18 ראיונות חצי מובְנים עם בעלי תפקידים המעורבים בהפעלת הפיילוט (רכזות של תוכנית הפיילוט, רכזות של ועדות חוק סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי, מנהלי עמותות, אבות קהילה ורכזות חברתיות).

ממצאים

הפיילוט עודד חברים חדשים המקבלים גמלת סיעוד להצטרף לתוכנית 'קהילה תומכת' בלא תוספת תשלום וליהנות מסל שירותים מורחב מזה הניתן לשאר חברי הקהילה. כך יותר ממחצית ממשתתפי הפיילוט הם חברים חדשים שהצטרפו ל'קהילה תומכת' בעקבות השתתפותם בפיילוט.

בקרב המצטרפים לפיילוט יש שיעור גבוה יותר של נשואים, של בעלי השכלה נמוכה ושל מי שאינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות לעומת חברי 'קהילה תומכת' שלא הצטרפו לפיילוט וזכאים לגמלת סיעוד. כמו כן, מצב הבריאות והתפקוד של החברים בפיילוט ירוד לעומת מצב הבריאות והתפקוד של חברים שאינם בפיילוט. לעומת זאת, השיעור של מי שיש להם מטפלת זרה מקרב המשתתפים בפיילוט נמוך הרבה יותר מן השיעור בקרב מי שלא הצטרפו לפיילוט.

חברי הפיילוט צרכו בעיקר שירותי אב קהילה ושירותי ניקיון. הפיילוט תרם גם להעלאת ההשתתפות בפעילות חברתית והביא להרחבת מערך המתנדבים שביקרו בבתיהם של חברי הפיילוט, בייחוד בבתיהם של המתקשים בניידות. מנגד, השימוש בשירותי הבאת קניות ותרופות היה מועט. עוד נמצא כי שביעות הרצון הכללית של חברי הפיילוט מן התוכנית גבוהה משביעות הרצון של חברי 'קהילה תומכת' שלא הצטרפו לפיילוט.

המרואיינים נשאלו על תרומת 'קהילה תומכת' בארבעה תחומים: חיזוק הביטחון האישי, השתתפות בפעילות חברתית, ניהול חיים עצמאיים והקלה על הילדים. מבין ארבעת התחומים התרומה העיקרית של הפיילוט לחברים בו הייתה תחושת הביטחון שהוא הקנה להם. בהשוואה למי שלא הצטרפו לפיילוט, התרומה לחברים בפיילוט הייתה רבה יותר הן בתחושת הביטחון הן בניהול חיים עצמאיים והן בהקלה על בני המשפחה. תרומה זו חשובה מפני שאוכלוסייה זו מוגבלת מבחינה תפקודית, ומעמדה החברתי-כלכלי נמוך. עם זאת שיעורם הגבוה של חברי הפיילוט שדיווחו על תחושת בדידות, לעומת מי שלא הצטרפו לפיילוט וגם לעומת האוכלוסייה הכללית, מדגיש את הצורך לפתח מענים מתאימים, לרבות פעילויות בבתיהם של החברים.

מסקנות

בשל הכוונה להרחיב את השירותים שיאפשרו לזקנים מוגבלים להמשיך לגור בביתם ולדחות ואף למנוע מעבר למוסד, חשוב להתאים היטב את השירותים לצורכיהם. מצב הבריאות והתפקוד של רוב משתתפי הפיילוט היה ירוד וכמעט כולם לא העסיקו מטפלת זרה. מן המחקר עלה ששילוב בין 'קהילה תומכת' ובין מתן שירותי ניקיון עונה על צורך חשוב לרבים מן המשתתפים בפיילוט, שכן כמעט כולם צרכו שירות זה, והוא גם נמנה עם הסיבות העיקריות להצטרפותם לפיילוט. נוסף על כך, הגברת הפעילות החברתית והפעלת המתנדבים המגיעים לבתי החברים יכולים לסייע במניעת הידרדרות במצבם, כמו כן מוצע לעודד את ההשתתפות בפעילות החברתית דרך הנגשתה באמצעות הסעות. מן המחקר עלה שהמענה עבור זקנים מוגבלים בנושא זה היה חלקי, שכן הם חווים בדידות קשה ויש מקום לפתח ולהרחיב את המענים בתחום זה. למרות שרק מעטים מן החברים השתמשו בשירותים המוצעים להבאת קניות ותרופות, שירותים אלה חיוניים עבור מי שאין להם מי שיביא להם את הקניות או התרופות לביתם, על כן אנו ממליצים להמשיך לכלול אותם בסל השירותים.