השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר במוסדות על-תיכוניים ואקדמיים:דוח 3 – מעקב אחרי עולים שלמדו במכינות בשנת תשנ"ח

מחקר זה הוא השלישי בסדרת מחקרים בנושא השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר במוסדות על-תיכוניים ואקדמיים, שערך ג'וינט-מכון ברוקדייל, ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומינהל הסטודנטים המשותף לסוכנות היהודית. המחקר הראשון עסק בתלמידי מכינות קדם-אקדמיות שלמדו בשנת תשנ"ח והעלה כי רבים אמנם התמודדו בהצלחה הן עם המשימות הלימודיות והן עם אתגרי קליטה נוספים, אך לרבים עדיין נותרו קשיים גדולים; המחקר השני עסק בעולים הלומדים בשנה א' במוסדות על-תיכוניים ואקדמיים; ומחקר זה (שנערך בשנת 2000), השלישי במספר, עוקב אחר תלמידי המכינות, כשנתיים לאחר שהחלו את לימודיהם במכינה (ולמעשה, היו אמורים להמשיך בלימודים), תוך בחינת שאלות אלה: א. האם התלמידים סיימו את המכינה בהצלחה והאם המשיכו בלימודיהם? ב. באיזו מידה התאימו להם הסיוע והמענים שקיבלו והאם הם ענו לאתגרים שעמם התמודדו? ג. אילו שינויים התרחשו במצבם החברתי-כלכלי ובעמדותיהם כלפי קליטתם? במסגרת המחקר רואיינו 402 בוגרי מכינות.

מממצאי המחקר עולה כי:

 • w88% מהבוגרים סיימו את המכינה בהצלחה ועמדו בכל הדרישות. הצלחתם מתבטאת גם בהישגיהם הלימודיים – הציון הסופי הממוצע במכינה היה 83; כאשר 73% מהבוגרים קיבלו ציון 80 ומעלה. 7% למדו במכינה עד סופה, אולם לא עמדו בכל הדרישות ועוד 5% עזבו את המכינה לפני סיומה.
 •  כ-80% מבוגרי המכינות דיווחו שהמכינה תרמה לשיפור שליטתם בעברית, 72% להשתלבותם מבחינה חברתית, 66% להכרת מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ו-64% להצלחה כללית בלימודים.
 • 71% מבוגרי המכינות למדו בתקופת המחקר במוסדות להשכלה גבוהה, ובעיקר במסלולים אקדמיים. 94% מהם התכוונו ללמוד בשנת הלימודים הבאה ורובם המכריע בתחום לימודיהם הנוכחי. גם מי שלא התכוונו ללמוד בשנת הלימודים הבאה התכוונו לחזור ללימודים מאוחר יותר.
 • 89% מאלו שלא למדו בתקופת המחקר אמרו כי ימשיכו בלימודיהם בעתיד הקרוב.
 • שיעור הבוגרים שלפחות אחד מהוריהם התגורר בארץ בעת לימודיהם במכינה עלה משמעותית, מ-56% ל-73% כיום. דבר זה מצביע על המשך תהליך עלייתן של המשפחות, בעקבות עליית ילדיהן. כמחיצת מהבוגרים שהוריהם עדיין לא עלו ארצה דיווחו כי היו ממליצים להוריהם לעלות. כלומר, יתכן שמגמת עליית ההורים אף תתרחב.
 • רוב המרואיינים (81%) מרוצים מקליטתם האישית בארץ.
 • מצבם הכלכלי של הבוגרים השתפר לעומת תקופת לימודיהם במכינה. עם זאת, עדיין 79% ציינו את הבעיה הכלכלית כבעייתם העיקרית.
 • הממצאים מלמדים על מידה רבה של השתלבות חברתית: 93% העריכו את יחס הישראלים הוותיקים כלפיהם כחיובי, ול-45% יש חבר ישראלי ותיק אחד לפחות. עם זאת, כשני שלישים הביעו עניין בהרחבת הקשרים החברתיים.
 • כשני שלישים השתתפו בתוכנית שח"ק (שירות חברתי קהילתי) ורובם הגדול ציינו שהדבר תרם להם בתחומים רבים.

ממצאי המחקר, אם כן מסרטטים באופן כללי תמונת מצב חיובית על השתלבותם של בוגרי המכינה. עם זאת יש לתת את הדעת, כי האתגר העומד בפניהם הוא רב ממדי ומתמשך, ואין פלא שלא כולם מצליחים להתמודד עמו כהלכה. יש תחומים שבהם הם זקוקים לסיוע ולחיזוק. מתוך הממצאים מסתמנים כיוונים שיש לתת עליהם את הדעת, בכל הקשור לפיתוח מדיניות קליטת הבוגרים:

הרחבת מערך המידע והתמיכה הסוציאלי והפסיכולוגי ואיתור הבוגרים עם הפוטנציאל לסיכון פסיכולוגי וחיזוקם.

 • הרחבת התמיכה, הייעוץ וההכוונה בצומתי מעבר, כגון המעבר מלימודים במכינה ללימודי המשך או לעבודה.
 • מציאת דרכים להקלת קשייהם הכלכליים של הבוגרים ולמציאת פתרונות לצמצום עזיבת הלימודים בשל קושי כלכלי.
 • הרחבת המידע והייעוץ בתחום ההשתלבות בתעסוקה, הן בקרב הלומדים, שעבורם התעסוקה היא עיסוק משני, והן בקרב אלה שאינם לומדים, ובנושאים נוספים-לימודיים וכלכליים-שבהם הסתבר כי יש צורך במידע.
 • הרחבת הזדמנויות למפגש חברתי עם האוכלוסייה הישראלית הוותיקה והידוק הקשר החברתי בין עולים לוותיקים.
 • הרחבת מערך המידע והסיוע בלימודים ואיתור קבוצות סטודנטים עם סיכון לימודי וחיזוקם.
 • בחינה נוספת של תוכנית הלימודים במכינה והתאמתה לצורכי הבוגרים.

ממצאי המחקר הוצגו במהלך כל סדרת המחקרים שבוצעה עד עתה, בימי עיון ובמפגשים שבהם השתתפו עובדי מינהל הסטודנטים, נציגי משרד הקליטה והסוכנות היהודית, מנהלי מכינות וגורמים נוספים המטפלים באוכלוסיית הסטודנטים העולים. לאור הממצאים נערך דיון מקיף בנושא שינוי מדיניות ופיתוח תוכניות התערבות לשיפור קליטת עולים אלה והועלו מגוון הצעות מעשיות, כגון פיתוח דרכים להתמודדות עם הקושי הכלכלי של הסטודנטים, הרחבת התמיכה, הייעוץ והכוונה במעבר מהלימודים במכינה ללימודי-המשך או לעבודה ודרכים לשיפור הקליטה החברתית והסיוע הלימודי.

המחקר בוצע ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומינהל הסטודנטים ומומן בסיועם.