ניתוח אינטגרטיבי של גוף הידע והמחקר מן השנים 2023-2013 על פעילות ג'וינט-אשלים בעולם החינוך: תפיסת המוביליות הכלכלית-חברתית ושימושי המחקר

רקע

ארגון ג'וינט-אשלים (להלן: אשלים) הוקם בשנת 1998 כשותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל במטרה לפתח תוכניות ושירותים בעבור ילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון. בשנים האחרונות גברה ההבנה כי בישראל הזדמנויותיו של האדם וסיכויי הצלחתו בחייו הבוגרים בתחומי חיים שונים, ובעיקר רמת ההשכלה ואיכות התעסוקה, תלויים במידה רבה מדי במקום שבו הוא נולד ובמצב החברתי-כלכלי של הוריו. בשנת 2018, בעקבות תכנון אסטרטגי חדש, החל אשלים בשינוי ייעודו ובמעבר מתפיסה של מניעת מצבי סיכון וטיפול בהשפעותיהם לתפיסה של קידום המוביליות החברתית-כלכלית – המדגישה את הרחבת ההזדמנויות של ילדים, בני נוער וצעירים לשנות את מעמדם בסולם הריבוד החברתי במשך חייהם ולעומת הוריהם.

בעשור האחרון (2023-2013) הזמין ומימן אשלים עשרות מחקרים (לרבות מחקרי הערכה ומסמכי ידע מחקרי ומידע) שנועדו ללמוד על דרכי עבודה מיטביות במגוון היבטים של חיי ילדים, בני נוער וצעירים. עם זאת בהיעדר ארגון, איסוף והנגשה של תוצרי המחקר והידע כמכלול (להלן: התוצרים), אשלים לא הסתמך עליהם עד כה באופן שיטתי והדבר פגם ביכולתו לעמוד על מגמות של שינוי בעבודתו במשך השנים ולנתח את האימפקט הצפוי מהשקעותיו. כדי לחזק את יכולותיו בהיבט זה, הזמין אשלים מצוות המחקר במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מחקר אינטגרטיבי על המחקרים שבוצעו עבורו בעשור האחרון בעולמות התוכן השונים הנוגעים לפעילותו. המחקר הנוכחי מתמקד בעולם החינוך (הפורמלי והבלתי פורמלי, כולל הקשרים משפחתיים וקהילתיים לחינוך), מלידה ועד גיל 18. הוא מתייחס, הן בניתוח הן בכתיבה, אל גוף הידע המחקרי במבט-על, על בסיס מגוון תחומי העיסוק, קבוצות הגיל, אוכלוסיות היעד, שיטות ההתערבות ושיטות המחקר הנכללים בתוצרים. התבוננות זו מאפשרת לזהות את המשותף ואת השונה בין הפעולות השונות, לעמוד על תהליכי שינוי במשך השנים ולהציג את תרומת העשייה המצטברת של אשלים לתפיסה ולפרקטיקה המכוונות לקדם מוביליות חברתית-כלכלית, כמו גם את התרומה הפוטנציאלית של גוף המחקר והידע להמשך פעילות אשלים בעולם החינוך.

מטרת המחקר

המחקר האינטגרטיבי נועד לרכז תובנות מן התוצרים שנצטברו באשלים בעשור של מחקר על עולם החינוך, באופן שיהיה נגיש לעוסקים בפיתוח התערבויות ובגיבוש קווי מדיניות. זאת כדי:

  1. לסייע בהמשך גיבוש האסטרטגיה הארגונית של אשלים בעולם החינוך ובהתאמתה לצרכים מתמשכים וחדשים
  2. לסייע בהנחת תשתית לבחינת המועילות (אפקטיביות) של התערבויות חדשניות בעולם החינוך והאימפקט שלהן – השפעה לטווח ארוך ובהיקפים רחבים

השיטה

המחקר התבסס על ניתוח של 40 תוצרים העוסקים בעולם החינוך שהוזמנו על ידי אשלים או פותחו בשיתוף צוות אשלים בשנים 2023-2013. הניתוח כלל מיפוי של התוצרים, בהיבטי התוכן והמתודולוגיה, והפקת תובנות והמלצות הנוגעות לפעילות בעתיד בשדה המחקר והידע. כדי לחדד את התובנות וההמלצות רואיינו ארבעת ראשי תחומי החינוך באשלים. הראיונות, הניתוח והכתיבה נעשו בחודשים ינואר-ספטמבר 2023.

ממצאים נבחרים

ביטויה של תפיסת המוביליות בתוצרי המחקר והידע: בחינת התוצרים מעידה על תפיסה מתפתחת של  קשר דו-כיווני בין סיכון למוביליות. אין עדות למעבר חד שחל במשך העשור האחרון מתפיסה של מניעת מצבי סיכון וטיפול בהשפעותיהם לתפיסה של קידום המוביליות החברתית-כלכלית.

במשך העשור האחרון עסק אשלים בקבוצות מוחלשות באוכלוסייה בעלות סיכויי מוביליות נמוכים: חרדים, ערבים וקבוצות מן הפריפריה החברתית והגאוגרפית, בצד קבוצות באוכלוסייה המצריכות התייחסות מיוחדת – ילדים עם מוגבלות או עם קשיים אישיים ומשפחתיים. מן התוצרים עולה כי התפיסה המתגבשת היא שסיכויים נמוכים למוביליות הם מאפיין סיכון, ומאפייני רקע הכוללים מצבי סיכון אישיים ומשפחתיים הם בין הגורמים למוביליות נמוכה. בצד ההבדלים בין דרכי הפעולה בתחומים השונים של פעילות אשלים בעולם החינוך, אפשר לראות בכל התחומים עלייה בשיטות התערבות המתמקדות בשני רכיבים הנחשבים מנבאים מוביליות גבוהה: ברמת הפרט, פיתוח כישורים ומיומנויות המקדמים חיים בוגרים מיטיבים, וברמת האקוסיסטם, חיזוק ההון האנושי המקצועי והמערכות הסובבות את התלמיד כך שיאפשרו לכלל התלמידים סביבה מיטבית להתפתחות.

המחקר כמשרת את הפעילות בעולם החינוך: תוצרי המחקר והידע המחקרי הופקו בשיטות שונות, והמידע הנכלל בהם מאפשר שימושים שונים לצוות אשלים ולשותפיו מקרב אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. המידע מתוצרי המחקר כולל המלצות לשיפור יישום של מודלים והתערבויות ולצעדים נדרשים לשם היערכות להפצה ולקידום השפעה על מדיניות; מגוון עדויות לשינויים רצויים שחלו בקרב מוטבי ההתערבויות בתקופת הפעלתן ואף עדויות לשינויים ברמת האקוסיסטם, המחזקות את תיאוריות השינוי שבבסיס ההתערבויות; ידע ונתונים עדכניים מישראל ומן העולם, שבצד ממצאי מחקרי ההערכה ובצד ריכוז והמשגה של למידה מפעילות מתמשכת של אשלים בחלק מן התחומים משמשים בסיס לפיתוח  אסטרטגיית התערבות כוללת ולגיבוש קווי מדיניות.

בהיבט של למידה על השפעה ואימפקט, על אף העדויות לשינויים במצבם של מוטבי ההתערבויות העולות ממחקרי ההערכה, מערכי המחקר לא אפשרו במרבית המקרים לייחס שינויים אלה  להשפעתן הבלעדית של ההתערבויות. כמו כן לא נערך קיבוץ שיטתי של עדויות מצטברות ממכלול המחקרים באופן שעשוי היה לחזק את היכולת להסיק על השפעתן של התערבויות בעלות מאפיינים דומים. באשר למדידת אימפקט – השפעה לטווח ארוך ובהיקפים רחבים – דבריהם של ראשי התחומים מעידים על  השפעות רחבות של פעילות אשלים, אך גוף המחקר והידע כמעט ולא עסק במעקב שיטתי אחר השפעות אלו.

המלצות

על בסיס ניתוח התוצרים והראיונות מוצגות המלצות לעתיד: המשך למידה שיטתית על תרומת המחקר לפעילות אשלים ולמדיניות הכוללת, גיבוש תמהיל המחקר הרצוי וחיזוק היכולת להצביע על האימפקט של העבודה. זאת בשילוב של הגדרת תחומי חיים, זירות השפעה ואזורים גאוגרפיים שבהם אשלים מעורב משמעותית; קביעת בסיס של ממדים ומדדים משותפים לתחומים שונים ולתוכניות שונות שישמשו במחקרים ובמערכות מדידה שוטפות בתוכניות ובמסגרות חינוך; איתור מאגרי נתונים ארציים שאפשר להפיק מהם באופן שוטף נתונים המעידים על אימפקט על אוכלוסיות רחבות, בנוגע לממדים שהוגדרו; והבניית דרכים שוטפות לאיסוף מידע, לניתוחו וללמידה והסקת מסקנות על בסיס מכלול מקורות המידע.

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן רבי, ד. ושורק, י. (2023). ניתוח אינטגרטיבי של גוף הידע והמחקר מן השנים 2023-2013 על פעילות ג'וינט-אשלים בעולם החינוך: תפיסת המוביליות הכלכלית-חברתית ושימושי המחקר. דמ-23-956. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben Rabi, D., & Sorek, Y. (2023). Integrative Analysis of the Body of Knowledge and Research on JDC-Ashalim’s Activities in the Field of Education, 2013-2023: Socioeconomic Mobility and Applied Social Research. RR-956-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)