מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות בשירות "נוצץ": פיתוח רעיוני ותובנות מן ההתנסות – שלב א'

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בסיוע מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מקדם מהלך להטמעה ולהשגרה של "חשיבה תוצאתית" בכל יחידות המשרד ובמסגרת מערכיו השונים. המהלך כולל גם פיתוח תשתיות תומכות וכלים, ובהן מערכות ממוחשבות לניהול מידע. ברמת עובדי השדה, מערכות כאלו מסייעות בהבניית תהליך איסוף המידע, בתכנון ההתערבות המוכוון להשגת תוצאות, בניטור של יישום ההתערבות ובמעקב אחר מידת השגת התוצאות. ברמת המנהלים והמטה, מערכות כאלו עשויות לסייע באיגום המידע ובהצגתו באופן שישקף את "התמונה הכוללת", ולהנהיג מדיניות המוכוונת על ידי מידע אמין ומעודכן מן השדה.

הפיילוט לפיתוח ולהטמעה של מערכת לתכנון התערבות ולמעקב אחר תוצאות עבור השירות לנוער, צעירות וצעירים (שירות "נוצץ") הוא מהלך חלוצי המשמש מקרה בוחן ללמידה ולהתנסות. במסגרתו, מפתח צוות היחידה לחשיבה תוצאתית במרכז למערכות תומכות איכות במכון ברוקדייל מערכת דמה, המהווה אבטיפוס למערכות לניהול מידע התומכות בחשיבה תוצאתית. תהליך הפיתוח כלל דיאלוג שוטף עם השירות, ולוּוה בפיילוט ובבחינת תגובות העובדים להתנסות בשימוש במערכת. דוח זה מסכם את השלב הראשון של הפיילוט.

תובנות וכיווני פעולה מרכזיים:

  • מודל המערכת הממוחשבת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות ניתן ליישום.
  • המערכת נותנת מענה הן לעובדי השדה והן לצורכי המטה.
  • נדרש שיפור בתשתית הטכנולוגית, ונדרש פיתוח מערכת ייעודית בעלת ממשק מותאם ונוח יותר, על בסיס התובנות שהוצגו בדוח.
  • יש ליצור תשתית ארגונית מתאימה: גיוס תמיכתם של מנהלי המחלקות, פיתוח תורות עבודה לשילוב העבודה עם המערכת בעבודה השוטפת, הקצאת זמן מספיק, ועוד.
  • יש צורך לפתח עוד את פרקטיקת שיתוף הלקוחות בתכנון ההתערבות.
  • לקראת פיתוח עתידי של מערכת, חשוב לפתח מערך הכשרה בתחום החשיבה התוצאתית.
  • מומלץ לשתף את עובדי השירות ככל האפשר בממצאי ההתנסות ובתרומתם לפיתוח המערכת.

תוצרי שלב א' של הפיילוט כללו:

  1. משוב העובדים על עקרונות החשיבה התוצאתית ועל ההתנסות במערכת התומכת.
  2. הדגמת איגום המידע על לקוחות השירות על פי רכיבי המודל הלוגי, כבסיס לגיבוש מדיניות.
  3. הדגמת ריכוז המידע עבור העובד המטפל.

התוצרים הוצגו בפני הנהלת השירות. בימים אלה מתבצע שלב ב' של הפיילוט, הבוחן את התנסות העובדים במדידת התוצאות.