עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל

הצעה לציטוט בעברית:
ניג'ם-אכתילאת, פ.  בן רבי, ד. וסבו-לאל, ר. (2018). עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל. דמ-18-778. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.