אחיות מומחיות בישראל בתחומי הגריאטריה והטיפול התומך

רקע

תפקידה של אחות מומחית הוא להעניק טיפול רפואי למטופלים על פי הכשרתה ובהתאם לפעולות שמנכ"ל משרד הבריאות אישר. סמכויותיהן של אחיות מומחיות רחבות מאלו של אחיות שאינן מומחיות, והן נדרשות להשלים הכשרה רחבה יותר. בשנת 2009 החל משרד הבריאות בהכשרה של אחיות מומחיות בטיפול תומך (טיפול פליאטיבי). בשנת 2012 החלה גם הכשרה בתחום הגריאטריה ונוספו עוד תחומי מומחיות: סוכרת, פגים, כירורגיה, מדיניות ומינהל סיעוד, כאב ושיקום.

הנהגת תפקיד חדש במערכת בריאות היא מורכבת ודינמית, אורכת זמן רב ודורשת השקעה רבה של משאבים ושיתוף פעולה מצד כל בעלי העניין. תרומתן של אחיות מומחיות כבר נבחנה בספרות ונמצא כי הן מונעות אשפוזים ומשיגות תוצאות טיפול טובות. כמו כן נמצאה מידה רבה של שביעות רצון של מטופלים מן האחיות המומחיות.

שינויים דמוגרפיים, ובעיקר העלייה בתחלואה כרונית מורכבת, מציבים אתגרים של ממש למערכת הבריאות בישראל, ואחיות מומחיות עשויות לסייע באתגרים אלו. בשל כך, פנה מינהל הסיעוד במשרד הבריאות אל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיבחן את תפקיד האחות המומחית ואת תרומתה.

מטרת המחקר

מטרת המחקר היא לבחון את תרומתן של האחיות המומחיות למערכת הבריאות ואת פוטנציאל ההתפתחות של תפקידן בטיפול תומך ובגריאטריה.

שיטות המחקר

במחקר שולבו שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, והוא כלל:

  • 26 ראיונות עומק מובנים-למחצה עם אחיות מומחיות ואנשי מקצוע רלוונטיים, וכן עם אנשי מקצוע העובדים איתן או לוקחים חלק בעיצוב המדיניות בנוגע להן
  • סקר אינטרנטי בקרב 89 אחיות מומחיות בגריאטריה (29) ובטיפול תומך (60)
  • סקירת ספרות על מקצוע האחות המומחית בעולם

המחקר קיבל את אישורה של ועדת האתיקה של מכון ברוקדייל ואת אישורו של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

ממצאים עיקריים

מאפייני רקע: מרבית האחיות המומחיות הן נשים (84%) ילידות ישראל (69%) ויהודיות (64%). ל-53% מן האחיות המומחיות יש ותק של 4-1 שנים בתור מומחיות, ו-71% מועסקות במשרה מלאה.

סביבת העבודה: האחיות מרגישות כי מנהלים ומטופלים מעריכים את עבודתן וכי הן מהוות סמכות מקצועית.

אתגרים: (1) נדרש ביסוס מעמד האחות המומחית אל מול צוותים ומטופלים; (2) יש צורך בהמשך למידה מעשית ותיאורטית על פני הזמן; (3) יש להתגבר על מחסור בתקנים; (4) יש לפעול להפחתת העומס (בין השאר עומס רגשי) ולצמצום הקושי בהטמעת הטיפול התומך במערכת הבריאות.

הכשרה מקצועית: 58% מן האחיות היו שבעות רצון מקורס ההכשרה; 71% סברו כי חסרו תכנים בקורס.

עתיד המקצוע: 76% מן האחיות המומחיות סברו שחמש שנים קדימה יתרחב תפקיד האחות המומחית; 88% מן המשיבות היו ממליצות לאחיות אחרות להצטרף למקצוע.

מסקנות

לתפקידן של האחיות המומחיות יש פוטנציאל רב, והוא עשוי לתרום למטופלים, לצוותים המטפלים ולמערכת. הרחבת סמכויותיהן ועיגונן חשובים מאוד לקידום מהלך של שילוב אחיות מומחיות במערכת הבריאות.

המלצות

  • יש לחדד את הגדרת תפקיד האחות המומחית ולהסדיר את סמכויותיה.
  • יש להתאים את ההכשרה המקצועית לדרישות התפקיד ולפתח מנגנון לעדכון שוטף של ידע.
  • יש לחזק את הקשרים והאמון בין הממסד הרפואי ובין האחיות המומחיות.
  • יש למצב את תפקיד האחות המומחית על ידי מגוון פעולות מיתוג.
  • יש לבחון מתן תמיכה רגשית לאחיות מומחיות לטיפול תומך.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ניסנהולץ גנות, ר. וכהן, י. (2023). אחיות מומחיות בישראל בתחומי הגריאטריה והטיפול התומך. דמ-23-933. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Nissanholtz-Gannot, R., & Cohen, Y. (2023). Israeli Nurse Practitioners in Geriatric and Palliative Care. RR-933-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)