בחינת סוגיות בטיפולם של בני משפחה בזקנים: מאפייני הטיפול, עומס ותוכניות לסיוע ולתמיכה

העיסוק בנושא התמיכה הבלתי פורמלית בקשישים מלווה את המחקר הגרונטולוגי זה זמן רב, אולם כיום יש בו עניין מחודש, משום שהתפתחויות דמוגרפיות וחברתיות מציבות בפני קובעי המדיניות ומתכנני השירותים אתגרים חדשים. לא זו בלבד שהמגמה ההולכת וגוברת של השארת הזקנים בקהילה ככל שניתן נסמכת במידה רבה על קיומם של מטפלים לא פורמליים, אלא שהטיפול שהם נותנים נעשה מורכב יותר ודורש יותר הבנה, ידע ומיומנויות במגוון תחומים. לאור זאת, גוברת הנטייה לראות בתומכים עצמם אוכלוסיית מטרה של מערכת השירותים ונעשים מאמצים רבים יותר לזהות את צורכיהם מתוך דאגה לבריאותם הפיזית והנפשית, ומתוך מטרה לשמר משאב חשוב זה. דוח זה עוסק במערכת הטיפול בקשישים על ידי בני משפחה, לאור התפתחויות אלה.

המחקר מתבסס על מספר מקורות מידע:

  • סקירה מקיפה של הספרות הבין-לאומית ובחינה מחודשת ואינטגרטיבית של ממצאי המחקרים שנערכו בישראל.
  • סקירה של מסמכי מדיניוּת ממדינות שונות ושל תוכניות התערבות שפותחו בעולם בנושא מתן התמיכה הישירה לתומכים.
  • עמדות ותפיסות של אנשי מפתח במערכת השירותים על בסיס ראיונות עומק עמם.

מהסקירה עלו מספר כיוונים שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות ותוכניות לבני משפחה המטפלים בקשישים. כך, למשל, נראה שקיים צורך בפיתוח כלים מתאימים להערכת מצבם של מטפלים בלתי פורמליים כבסיס לקביעת תוכניות התערבות. כלים אלה גם מאפשרים לזהות קבוצות בסיכון ולעקוב אחר מצבם של התומכים לאורך זמן. עוד עולה מהסקירה שתמיכה בתומכים הבלתי פורמליים כרוכה בפיתוחן של מִגוון פעולות התערבות, המבטאות את צורכיהם של התומכים בתחומים שונים, כגון: מידע, ייעוץ, רכישת מיומנויות, ניהול טיפול, תמיכה רגשית וחברתית, מתן אפשרות להפוגות בטיפול ותמיכה כלכלית. קביעת סדרי עדיפות לפיתוח תוכניות התערבות יכולה להתבסס בין היתר על זיהוי הפערים הבולטים היום. בארץ  מתמקדים כיום יותר במתן ייעוץ ומידע ופחות בתחומים אחרים, כגון הכשרה והדרכה מעשית, או מתן תמיכה רגשית וחברתית. בנושאים שאינם זוכים כיום לתשומת לב מספקת ניתן למנות את הנושאים שקשורים לשאלות של טיפול בסוף החיים ולהתמודדות עם המוות.

בעת פיתוח ההתערבויות חשוב לייעד תוכניות לצורכיהן הדיפרנציאליים של אוכלוסיות מטרה שונות (לדוגמה, צרכיו של בן זוג מטפל שונים מאלה של בן או בת המטפלים בהורה). כמו כן חשוב לנצל את התשתיות הקיימות שיכולות לשמש גם לתמיכה במטפלים. לדוגמה, בביקורי בית, הנערכים ממילא, אנשי המקצוע יכולים להתמקד לא רק בקשיש אלא גם בהדרכת תומכים בני משפחתו. הדוח משמש בסיס לפיתוח תכניות על ידי אשל, משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים אחרים; מספר יוזמות חדשות כבר נרקמות. המחקר מומן בסיוע אשל – האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Asiskovitch, S. (2013). The Long-Term Care Insurance Program in Israel: solidarity with the elderly in a changing society. Israel Journal of Health Policy Research2(1), 3.

Dwolatzky, T., Brodsky, J., Azaiza, F., Clarfield, A. M., Jacobs, J. M., & Litwin, H. (2017). Coming of age: health-care challenges of an ageing population in Israel. The Lancet389(10088), 2542-2550.

Halperin, D. (2013). Aging, family, and preferences for care among older Jews and Arabs. Israel Studies Review28(2), 102-121.

Gu, L., Rosenberg, M. W., & Zeng, J. (2017). Changing caregiving relationships for older home-based Chinese people in a transitional stage: Trends, factors and policy implications. Archives of gerontology and geriatrics70, 219-229.

Saraubon, K., Anurugsa, K., & Kongsakpaibul, A. (2018, December). A Smart System for Elderly Care using IoT and Mobile Technologies. In Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Software and e-Business (pp. 59-63). ACM.

Nissim, B. D., Daphna, H., Ruth, K., Ariela, L., & Aviad, T. S. (2016). A method for estimating the participation rate of elder care.

Hronová, T., & Souralová, A. (2018). Eldercare agencies and the marketing of care work in the Czech Republic: relieving a family burden?. International Journal of Care and Caring2(2), 235-251.

Gqada, N. C. (2016). The effect of a dance and music programme on the functional ability of the residents of an old age home in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal (Doctoral dissertation).

Shnoor, Y., & Berg-Warman, A. (2019). Needs of the Aging LGBT Community in Israel. The International Journal of Aging and Human Development, 0091415019844452.

Waweru, H. M., & WAMUKOYA, J. M. INNOVATIVE RESEARCH AND KNOWLEDGE.

Even-Zohar, A. (2015). The Contribution of a “Supportive Community” Program for Older Persons in Israel to Their Offspring Who Are Primary Caregivers. Current gerontology and geriatrics research2015.

Andrade, T. B. D., & Andrade, F. B. D. (2018). Unmet need for assistance with activities of daily life among older adults in Brazil. Revista de saude publica52, 75.

הצעה לציטוט בעברית:
ברודסקי, ג'., רזניצקי, ש. וסיטרון ,ד. (2011).בחינת סוגיות בטיפולם של בני משפחה בזקנים: מאפייני הטיפול, עומס ותוכניות לסיוע ולתמיכה. דמ-11-508. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Brodsky, J., Resnizki, S., & Citron, D. (2011). Issues in Family Care of the Elderly: Characteristics of Care, Burden on Family Members, and Support Programs. RR-508-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)