ממצאים עיקריים מסקר אמהות ארצי בנושא שירותי מניעה לילדים במסגרת "טיפת חלב"

שירותי מניעה בתחנות לאם ולילד הם מאבני הפינה להבטחת בריאות האוכלוסייה בישראל. הספק העיקרי של שירותים אלו כיום הוא משרד הבריאות. קופות-החולים, ועיריות תל אביב וירושלים ממלאות אף הן תפקיד חשוב בהספקת השירות, ומטפלות בחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה.

בשנת 2004, החליטה משלת ישראל לערוך פיילוט שבמסגרתו, ביישובים נבחרים בארץ, האחריות להספקת שירותי מניעה בתחנות "טיפת חלב" תעבור ממשרד הבריאות והעיריות לקופות-החולים. לבקשת משרדי הבריאות והאוצר, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל החל לבצע הערכה רב-ממדית של הפיילוט המתוכנן.

במסגרת ההערכה בוצע בתחילת 2006 סקר אמהות ארצי טלפוני. מטרת הסקר הייתה לבחון, ערב הפיילוט המתוכנן, את רמת השירות ואת העמידה בסטנדרטים נבחרים ברמה הארצית כפי שאלה נתפסים בעיני הצרכנים של השירות. בנוסף, הסקר ביקש לבחון את ההבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובין ספקים שונים. זאת ועוד, הסקר בדק את המידה שבה היישובים שנבחרו להשתתף בפיילוט (אלעד, מודיעין ותל אביב) סיפקו בסיס טוב להשוואה וללמידה.

הנושאים העיקריים שכוסו בסקר היו: חיסונים, בדיקות התפתחות, ביקורים, ייעוץ, התנהגות הורית, ושביעות רצון כללית של הצרכנים, וכן שביעות רצון מהיבטים שונים של השירות. הדוח כולל מידע על כל אחד מהנושאים לגבי כלל הארץ וכן השוואות לפי רמת הכנסה, קבוצת אוכלוסייה וספק שירותים.

הפיילוט הוקפא בפברואר 2007. למרות זאת, ממצאי הסקר עשויים לתרום רבות לתכנון ולפיתוח של שירותי טיפת חלב בעתיד, ללא קשר לגורם המספק את השירות.

בשלבים הבאים של המחקר ייאספו נתונים על מספר נושאים חשובים אשר מטבעם לא היו ניתנים לבדיקה באמצעות סקר (כגון היקף כוח האדם בתחנות טיפת חלב, היקף הפעילות הקהילתית, וטיב מערכות המידע). נושאים אלה ייבדקו באמצעות ניתוח מאגרי מידע ממוחשבים וראיונות עומק עם מנהלי טיפת חלב.

המחקר מומן על-ידי משרד הבריאות ומשרד האוצר.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Armon, R. (2016). Expert positions and scientific contexts: Storying research in the news media. Discourse & Communication10(1), 3-21.

Kaidar, N., & Rosen, B. Well-baby care: no more co-payments.

Sarid, O., Shraga, Y., Cwikel, J., & Reuveni, H. (2018). Ethno-cultural origins, health beliefs and mothers’ behavior regarding infant vaccinations in Israel. Health promotion international.