מיזם "כלילה": תוכניות לפיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר – מחקר הערכה מעצבת

רקע

אחד האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך בישראל הוא ההתמודדות עם קשיי ההסתגלות של תלמידים בבית הספר, קשיים העלולים להוביל לנשירה (גלויה או סמויה) של תלמידים. קציני וקצינות הביקור הסדיר (להלן: קב"ס, קב"סים) הם דמויות מפתח במערך סיוע שמטרתו למנוע מתלמידים לנשור.

בשנים האחרונות עושה משרד החינוך יחד עם ג'וינט-אשלים מאמצים לקדם את הפיתוח המקצועי של הקב"סים ולבסס את הפרקטיקה המקצועית שלהם. במסגרת זו פותח מיזם "כלילה" (להלן: המיזם). המיזם הוא מערך פסיכו-חברתי שייעודו ביסוס דרכי העבודה של הקב"סים ושיפור ועיצוב תפקיד הקב"ס, ובמסגרתו פועלות תוכניות לפיתוח מקצועי של הקב"סים ולמיסוד יחסים בין-אישיים מיטביים עם התלמידים ועם דמויות משמעותיות בחייהם: הורים, מורים, מדריכים ומטפלים בבית הספר ובקהילה (להלן גם: התוכניות). הנחת העבודה של המיזם היא כי שיפור בתפקודם המקצועי של הקב"סים יתרום למאמץ הכולל למניעת נשירת תלמידים. בעת ביצוע המחקר פעלו התוכניות במיזם על פי חמישה מודלים שנבדלו האחד מן האחר במאפייני המשתתפים, בהיקף הפעילות ובדרכי ההפעלה.

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שג'וינט-אשלים הזמין ממכון ברוקדייל לצורך למידה על תפקיד הקב"ס ועל הפיתוח המקצועי שלו. המחקר התמקד בתוכניות לפיתוח מקצועי שפותחו ויושמו במסגרת המיזם.

מטרות

המחקר נועד לסייע למפעילי המיזם לטייב את דרכי היישום של התוכניות לפיתוח מקצועי שפותחו במסגרתו: (1) לבחון את יישום המודלים השונים להפעלת התוכניות בזירה הארצית וברשויות: מאפייני המשתתפים, מבנה התוכניות, התכנים ואופן הפעלת התוכנית; (2) להעריך את מידת שביעות הרצון של המשתתפים מהיבטים שונים בתוכנית ולזהות אתגרים וחסרים; (3) לבחון את תרומת התוכנית ולזהות שינויים בדרכי הפעולה של המשתתפים: שיתופי פעולה, דרכי עבודה ותפיסת מסוגלות בתפקיד; (4) לנסח המלצות וכיווני פעולה לטיוב היישום וההטמעה של התוכניות.

שיטה

במחקר שולבו שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות. הרכיב הכמותי כלל שאלונים שהועברו בשתי נקודות זמן (בתחילת התוכניות ובסיומן), ועליהם ענו 103 קב"סים שהשתתפו בתוכניות. הרכיב האיכותני כלל 48 ראיונות עומק חצי מובנים עם המנחים ועם משתתפי התוכניות. במשך תקופת ביצוע המחקר נערכו פגישות ושיחות עם מפעילי המיזם כדי ללמוד על שינויים שחלו בעת יישום התוכניות ולשתף את מפעילי המיזם בממצאי המחקר.

ממצאים עיקריים

יישום המודלים להפעלת התוכניות. חרף הדמיון בתפיסות העומדות בבסיס המודלים והתוכניות השונות, לכל מודל ייחודיות משלו הנגזרת מן השונות באוכלוסיית היעד, ממבנה התוכניות וממטרותיהן הייחודיות. בשל מספר המשתתפים הנמוך בכל תוכנית אי אפשר היה להסיק על הבדלים סטטיסטיים בין המודלים, אך הממצאים הכמותיים והאיכותניים מעידים על שונות הן במאפיינים הקשורים להפעלת התוכנית וליישומה הן במאפייני המשתתפים.

שביעות רצון מן התוכניות ואתגרים בהפעלתן. משתתפי התוכניות העריכו כי תוכני התוכניות ומאפייני השיח במפגשים מאפשרים שיח פתוח ודיונים עמוקים, התבוננות פנימית על התהליכים המקצועיים ועל עבודת הקב"ס, הגברת המודעות העצמית לתהליכי עבודה ותחושה כי הם מקבלים מענה רגשי לקשיים ומסגרת המאפשרת דיון מקצועי בסוגיות מורכבות שעימן הם מתמודדים בעבודתם. תחומים מרכזיים שבהם נמצאו אתגרים נגעו להגדרה העמומה של מטרות התוכניות, כפי שהוצגו לקב"סים, ולתיאום ציפיות לא מספק לקראת השתתפותם בהן.

תרומת התוכניות. נמצא כי התוכניות תרמו למשתתפים בשני היבטים: תרומה יישומית ותרומה תפיסתית.

תרומה יישומית: תרומה לעבודה של הקב"סים עם התלמידים והוריהם – תמיכה רגשית, עבודה עם הורים וליווי ושיח עם תלמידים, בדגש בפיתוח יכולות לשאילת שאלות באופן לא שיפוטי והכלה כבסיס לשיח ולטיפול במקרים המטופלים. המפגשים בתוכניות והשיתוף בסיפורי אירוע שימשו פלטפורמה ללמידה הדדית בין עמיתים, חיזקו את תחושת השייכות של הקב"סים לעמיתיהם בתפקיד וסייעו להתמודד עם עומס נפשי הכרוך בתפקיד ועם הבדידות שהיא לעיתים מנת חלקו של הקב"ס.

תרומה תפיסתית: ההמשגה המקצועית של חוויותיהם של הקב"סים בתפקיד ובעיקר של מושג ההדרה; שינויים בתפיסת תפקידם בתוך כלל המערכת החברתית-חינוכית כמי שיכולים להכיל את המציאות המורכבת שבה נמצאים התלמיד, משפחתו וצוות בית הספר; וחיזוק תחושת המסוגלות של הקב"סים בתפקיד ועלייה בתחושת הביטחון העצמי המקצועי שלהם.

סיכום והמלצות

מיזם "כלילה" הוא מיזם ארוך טווח החושף בפני הקב"סים תפיסות חדשות על תפקידם ועל הסביבה שבה הם פועלים. במיזם מושם דגש בנושאים כמו הכלה והכללה, הדרה ומפגש עם הכאב; כמו גם כלים לשאילת שאלות ולפיתוח מפגשים אמפתיים ולא שיפוטיים עם התלמיד, עם הוריו ועם צוות בית הספר, המקדמים הנעה של תהליך שמטרתו מניעת נשירה של התלמיד ממערכת החינוך. להלן כמה המלצות להמשך הפעלת התוכניות במיזם, כפי שעלו מן המחקר:

  • מומלץ להדריך את מנהלי מחלקות הביקור הסדיר בעקרונות המיזם כדי לסייע להטמיע תהליכים המתרחשים בקרב משתתפי התוכנית בעבודה היום-יומית.
  • מומלץ לבסס הטרמה, תיאום ציפיות ומערכת אמון כדי לחזק את הקשר בין מטרות התוכניות ותוכניהן ובין עבודת הקב"סים בשטח וכדי ליצור מרחב שיח בטוח ותומך.
  • מומלץ לשלב סיפורי מקרה הלקוחים מעבודת הקב"ס בתוכני התוכנית כרכיב מרכזי ללמידת עמיתים וליישום עקרונות המיזם בנוגע לדרכי עבודת הקב"סים בפועל.
  • מומלץ לקיים את התוכנית במתכונת של מפגשים פנים אל פנים המאפשרים שיח פתוח וקשב בין המשתתפים.
  • מומלץ להתאים את התוכנית למאפייני משתתפיה ולצורכיהם ולשים דגש בצרכים שונים של הקב"סים, הנובעים מן הוותק או מן האוכלוסייה שעימה הם עובדים.
  • מומלץ להתאים את התוכנית למאפייני הרשות שבה היא מופעלת כדי להיערך בהתאם לתנאים המתקיימים ברשות שיכולים לסייע או לחלופין לאתגר את תהליכי הטמעת התוכנית ברשות.
  • מומלץ לבנות מודל לוגי שיסייע לצמצם שונות בין תוכניות, וישמש כלי לתכנון, לבחינת תוצאות ולמעקב ולבקרה שוטפת בהפעלת התוכניות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברוך-קוברסקי ר. וגלעד, ע. (2023). מיזם "כלילה": תוכניות לפיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר – מחקר הערכה מעצבת. דמ-23-953. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Baruj-Kovarsky, R., & Gilad, A. (2023). “Klila” Project: Professional Development Programs for Attendance Officers – Evaluation Study. RR-953-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)