פיתוח כלי לתכנון וניהול הייצוג המשפטי של קטינים בהליכים אזרחיים ולמדידת תוצאותיו: ממצאי הפיילוט למדידת t0

רקע

מערך ייצוג הקטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים – "עו"ד משלי" (להלן: המערך) מספק ייצוג משפטי נפרד ומותאם לקטינים בהליכים אזרחיים. הסיוע המשפטי ביקש להמשיך ולטייב את דרכי העבודה של המערך. על כן פנה המערך לצוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, במטרה לפתח מערכת לתכנון התערבות ומדידת תוצאות שוטפת. הפרויקט נערך ביוזמת משרד המשפטים, במימון ג'וינט-אשלים ובשיתוף מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מטרה

  1. לסייע למטה המערך לפתח כלים שיאפשרו: (1) איסוף מידע על מאפיינים, צרכים, התערבויות קודמות וכוחות של הקטינים מקבלי השירות; (2) תכנון מערך הייצוג על ידי העו"ד; (3) ניטור אחר התפוקות והשגת המטרות של הייצוג. כמו כן הכלים ישמשו את עובדי המטה לצורך גיבוש מדיניות ותורת עבודה.
  2. לערוך פיילוט מדידה שייבחן את המידה שבה הכלים שפותחו אכן משרתים את מטרתם, טרם הפיכתם לכלים למדידה שוטפת.

שיטה

  1. פותחו שני כלי מדידה שאותם ימלאו עורכי הדין:
  • א. כלי להערכת מצב ותכנון אסטרטגיית הייצוג (שאלון t0)
  • ב. כלי לעדכון הערכת מצב, ניטור אחר פעולות והערכת מידת השגת התוצאות (שאלון t1)
  1. בוצעה מדידת פיילוט לבחינת שאלון t0: סקר שהופץ ל-104 עורכי דין העובדים עם המערך. קישור לשאלון t0 ממוחשב נשלח ישירות לכתובות הדוא"ל של עורכי הדין לפי רשימות שסיפק המערך. כל עורך דין התבקש למלא שאלון אישי עבור שלושה מן הקטינים שייצג בשלושת החודשים שקדמו למועד ביצוע המדידה. המדידה בוצעה בשני גלים: הגל ראשון בוצע בדצמבר 2021-ינואר 2022 והגל השני בוצע באוגוסט-נובמבר 2022.

 ממצאים

במדידה מופו המאפיינים והצרכים של הקטינים המיוצגים על ידי עורכי הדין של המערך וכן התוצאות הרצויות להשגה שנבחרו עבורם: מרביתם מיוצגים בתיקי ילדים ונוער (61.2%) ובתיקי משפחה (35.5%). ל-52.9% יש לפחות לקות או מוגבלות אחת ידועה או הנמצאת בבדיקה, 58.7% חוו פרדה או גירושים קשים של ההורים ו-25.0% חוו אירוע קשה במשפחה. בנוגע ל-37.2% מן הקטינים התקיימו או מתקיימים הליכים משפטיים נוספים ו-70.2% מן הקטינים קיבלו או מקבלים מענים טיפוליים, לימודיים ורפואיים. רק עבור 6.6% מן הקטינים לא דווח על כוחות.

נמצא כי רק 3.8% מן הקטינים מתנגדים לייצוג המשפטי, 21.5% מגלים כלפיו יחס ניטרלי ו-65.8% תומכים בו; ל-43.6% צרכים בתחושת יכולת ומסוגלות עצמית; ל-41.6% קושי בהבעת עמדות והעדפות בפני עורך הדין; ל-26.7% קושי בהתמודדות נפשית עם ההליך המשפטי; ול-25.6% חסרים ידע והבנה בנוגע להליך המשפטי. נמצא כי מידת התמיכה של הקטין בייצוג המשפטי קשורה ישירות למידה שבה ממוצות הזכויות החברתיות שלו וכי התמודדות נפשית טובה יותר של הקטין עם ההליך המשפטי קשורה ישירות ליחסים טובים יותר בינו ובין שירותי הרווחה.

שלוש התוצאות המרכיבות את תוצאת החובה 'הגברת השותפות של הקטין בתהליך הייצוג והטיפול בו' הן: (1) הקטין מעורב בתהליך – מביע את עמדתו והעדפותיו; (2) הקטין מבין את ההליך המשפטי; (3) הקטין משפיע על התהליך –  התחשבות ברצון הקטין. שלוש התוצאות נבחרו באחוזים גבוהים ודומים (57.8%-63.6%). רק ב-14.9% מן המקרים סימנו המשיבים כי שיתוף הקטין לא רלוונטי מפאת גיל, מצב פסיכיאטרי או מוגבלות שכלית. מבין התוצאות לבחירה נבחרו התוצאות 'התאמת המענים למאפיינים ולצרכים של הקטין' (58.7%) ו'הפחתת רמת הקונפליקטים בסביבתו של הקטין' (53.7%), באחוזים הגבוהים ביותר, זאת אף על פי שבוועדת ההיגוי ובמטה המערך הועלו ספקות באשר להימצאותן בתחומי האחריות של עורכי הדין. כמו כן נמצא שאף על פי שהקושי בתחושת יכולת ומסוגלות עצמית של הקטין הוא אחד הקשיים הבולטים בקרב הקטינים, התוצאה המקבילה לשיפור מצב הקטינים בתחום הזה נבחרה באחוזים נמוכים יחסית (26.4%).

המלצות עיקריות

  • מומלץ לבחון אם התוצאות 'הפחתת רמת הקונפליקטים בסביבתו של הקטין' ו'התאמת המענים למאפייני הקטין ולצרכיו' צריכות להיות במנדט הפעולה של עורכי הדין ואם עליהן להיות תוצאות רשות או תוצאות חובה בהתקיים קונפליקטים בסביבתו של הקטין הדורשים טיפול או אם המענים המסופקים לו אינם מתאימים או מספקים.
  • מומלץ שהמערכת העתידית תוכל לשאוב נתונים רבים ככל האפשר מן המערכת החיצונית של הסיוע המשפטי (פרטי תיק, מאפיינים) לתוך תיק הלקוח כדי להפחית את העומס המוטל על עורכי הדין בתהליך מילוי הכלי.
  • מומלץ שבמערכת העתידית, לאחר שלב הערכת מצב הקטין (מיפוי) יוצג לעורכי הדין פלט ובו רשימת הצרכים שסומנו בתדירות גבוהה / במידה רבה. הרשימה תקל על בחירת הצרכים להתמקדות ועל התאמת התוצאות הרצויות להשגה. מלבד פלט הצרכים הבולטים, יוצג גם פלט של כוחות הקטין, שהם תוצאות ביניים בייצוג הקטין וגורמים המסייעים ליישום ההתערבות (יישום אסטרטגיית ייצוג). פלט זה יסייע בבניית אסטרטגיית הייצוג ובבחירת התפוקות להשגת התוצאות שנבחרו.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
טפר, י., סרבר,מ. וארזי, ט. (2023). פיתוח כלי לתכנון וניהול הייצוג המשפטי של קטינים בהליכים אזרחיים ולמדידת תוצאותיו: ממצאי הפיילוט למדידת t0. מ-23-222. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Teper, Y., Sarver, M., &  Arazi, T. (2023). Lawyer of My Own Developing a tool for the planning and management of the legal representation of minors in civil proceedings and for evaluating its outcomes: Pilot findings at T0. S-222-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)