כלי מדיניות דל תקציב להנגשת מידע למבוטחי מערכת הבריאות על זכויותיהם הרפואיות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995. על אף ששיעור ההוצאות הלאומיות בישראל על בריאות נמוך מהשיעור במדינות ה-OECD, מטיל החוק על ארבע קופות החולים לספק למבוטחיהן סל שירותים. כגורם מממן 'צד שלישי' מנהלות קופות החולים הן את הכנסותיהן מהשימוש בשירותיהן והן את הוצאותיהן במנגנונים שמשפיעים על הצרכן ועל ספק השירותים כאחד. ריסון הוצאות הוא אפוא אחת ממטרותיהן העיקריות. משרד הבריאות מפקח על קופות החולים כדי להבטיח שהן אכן מספקות למבוטחיהן שירות יעיל ושוויוני ברמה גבוהה, כמתחייב מחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

במאמר זה אנו מדווחים על כלי מדיניות  שהושק לאחרונה על ידי משרד הבריאות; כלי המאפשר לו לשתף את המבוטחים עצמם בפיקוח על הקופות.

כלי המדיניות הוא אתר האינטרנט שהושק בשנת 2014, 'כל הבריאות' http://call.gov.il/infocenter/index?page=home

'כל הבריאות' מספק למבוטח מידע בשקיפות מלאה על זכאותו לשירותי בריאות, כמתחייב מחוק ביטוח ממלכתי, ועל סל השירותים בתכניות הביטוח המשלים של קופות החולים. האתר נועד להעצים את המבוטחים באמצעות הגברת מוּדעותם לכל השירותים המגיעים להם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי; כדי שהם עצמם יוכלו לדרוש לקבלם מספקי השירותים שלהם – הן אם אלו קופות החולים הן אם אלו ספקים פרטיים. כאשר מדובר בסירוב, המבוטח יכול להפנות את הטיפול במקרה למשרד הבריאות. כלי המדיניות הזה נועד לטפל בכשל השוק הקשור להעדר הסימטרייה במידע למבוטח, והוא עשוי לשפר את התחרות בין קופות החולים בתכניות הביטוח המשלים שלהן.

מאגר בגישה פתוחה מתוך :

Health Policy, Volume 118, Issue 3, December 2014, Pages 279–284

הצעה לציטוט בעברית:
ברמלי גרינברג, ש., וייצברג, ר., הרטום, ת. ואדיג'ס -תורן, א. (2014).כלי מדיניות דל תקציב להנגשת מידע למבוטחי מערכת הבריאות על זכויותיהם הרפואיות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R., Medina-Artom, T., & Adijes-Toren, A. (2014). Low-Budget Policy Tool to Empower Israeli Insureds to Demand their Rights in the Healthcare System. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)