תכנית "מגן" לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד – מחקר הערכה

המחקר בוחן את אחת התכניות המרכזיות המופעלות כיום לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד בישראל – תכנית "מגן". התכנית פותחה על ידי השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ו"אשלים" והיא כוללת שלושה רכיבים עיקריים:

  • הקמת מוקד דיווח יישובי והסדרת מערך הדיווחים על ילדים בסיכון לקביעת הגורם המטפל ודחיפות הטיפול, לתיעוד הדיווח ולמתן משוב למדווחים.
  • פיתוח מנגנונים ונהלים לעבודה משותפת ולחלוקת אחריות בין פקידות הסעד, שהן עובדות סוציאליות המופקדות על הגנה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמצבי חירום,  לבין שאר אנשי הצוות במחלקות לשירותים חברתיים.
  • גיבוש והטמעה של הגדרות ברורות יותר לתפקידי פקידות הסעד ברמות השונות ולמשימות אותן עליהן למלא

המחקר עקב אחר יישום התכנית, בחן את השלכותיה ואת המידה שבה ניתן ליישמה ולהפיצה ברחבי הארץ. הנושאים המרכזיים שבהם עסק המחקר היו:

  • האתגרים בעבודת פקידת הסעד לחוק נוער לפני יישום תכנית "מגן"
  • יישום תכנית "מגן" על שלושת רכיביה העיקריים
  • תוצאות יישום תכנית "מגן"
  • אתגרים וסוגיות להמשך פיתוח התכנית

למחקר חשיבות רבה בשל תרומתו לחיזוק התכנית והמשך פיתוחה. התכנית תהווה בסיס להפעלתה של הרפורמה הכלל ממשלתית לאיתור ילדים בסכנה העומדת בפני יישום ארצי. בנוסף, לממצאי המחקר יש משמעות ליישום רפורמות ויוזמות משמעותיות נוספות הנמצאות על סדר היום במערכת הרווחה בישראל: רפורמת עו"ס המשפחה שעומדת בפני יישום ברמה הארצית והיוזמה לפיתוח תפקידים לעובדים הסמך-המקצועיים במחלקות לשירותים חברתיים.

המחקר בוצע ביוזמת עמותת אשלים ומומן בסיועה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
סבו-לאל,ר. שבט , מ. (2012). תכנית "מגן" לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד – מחקר הערכה. דמ-12-614. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
Szabo-Lael, R, & Shevat, M.  (2012). Magen ("Shield") – A Program to Upgrade the Child Protection System: Evaluation Study. RR-613-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)