מדידה והערכה בתהליכי מיסוד שותפות בין מגזרית באנגליה ובקנדה

מיזם ממשלה חברה אזרחית הינו שותפות בין שבעה משרדי ממשלה, יהדות התפוצות והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל אשר פועל לחיזוק החוסן החברתי בישראל באמצעות טיוב הממשק בין הממשלה לבין החברה האזרחית.

מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל התבקש להעריך את פעילות המיזם ואת תוצאותיו.

סקירת הספרות מיועדת ללמידה מהניסיון שהצטבר במדינות שונות בעולם בנושא מדידה והערכה של תהליכי מיסוד שותפות בין הממשלה לבין החברה האזרחית, על מנת לשמש כתשתית קונספטואלית ומעשית להערכה של מיזם ממשלה-חברה אזרחית בישראל.

בסקירה התמקדנו בעיקר בניסיון באנגליה ובקנדה הנחשבות כדוגמאות הבולטות והמעמיקות ביותר, הן בתהליכי מיסוד השותפות עצמם והן במאמצי המדידה וההערכה שנערכו במסגרתן.