שלושה מודלים ייחודיים של השירות הפסיכולוגי-חינוכי: תפיסות על חדשנות ועל פרקטיקה מיטבית

הרקע למחקר

השירות הפסיכולוגי ייעוצי (להלן: שפ"י) הוא אגף בכיר במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. אגף פסיכולוגיה בשפ"י אחראי לעבודת הפסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים (להלן: שפ"חים) ברשויות המקומיות. בשנים האחרונות מפעיל אגף פסיכולוגיה בשפ"י מהלך אסטרטגי שמטרותיו לייעל את עבודת השפ"חים ולהתמודד עם סוגיית כוח האדם והכיסוי החלקי של התקינה, וזאת כדי להבטיח מתן מענה מיטבי ואיכותי של השפ"חים במכלול התחומים שעליהם הם אמונים. בעקבות זאת פנה האגף למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיבחן את הנעשה בשלושה שפ"חים המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים.

מטרות המחקר

מטרות המחקר הן ללמוד לעומק על הנעשה בשלושה שפ"חים המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים ולבחון את תפיסותיהם של אנשי המקצוע בנוגע לחדשנות של מודלים אלה ובנוגע לעקרונות הפרקטיקה המיטבית להפעלת השפ"חים.

שיטת המחקר

השפ"חים שנבחרו למחקר היו אלה שמטה אגף פסיכולוגיה בשפ"י הגדיר אותם כשפ"חים הפועלים בדרכי עבודה ייחודיות וחדשניות. המחקר כלל 15 ראיונות עומק חצי מובנים עם 20 בעלי תפקידים: מנהלי שפ"חים, פסיכולוגים חינוכיים, בעלי תפקידים בשפ"ח, מנהלי בתי ספר, יועצים חינוכיים ומנהלי מנהל חינוך ברשות המקומית. כן רואיינו בעלי תפקידים במטה הארצי והמחוזי של אגף פסיכולוגיה בשפ"י. הראיונות תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל בגישת הניתוח התמטית האיכותנית.

ממצאים

המחקר מתאר שבעה היבטים חדשניים בדרכי העבודה של השפ"חים שנבדקו. היבטים אלה הם עקרונות הפרקטיקה המיטבית בעבודת השפ"ח, לפי תפיסותיהם של המרואיינים: הדגשה של עבודה מערכתית, שינוי שיטת הקצאת הפסיכולוגים החינוכיים למסגרות החינוך, הגבלת הקדנצייה של הפסיכולוג במסגרות, השקעה ביצירת קשרים עם שותפי התפקיד, מיצוב השפ"ח ברמת הרשות המקומית, שילוב פסיכולוגים חינוכיים בתוכניות חינוכיות ברשות המקומית ותיעדוף תהליכי ההתמחות וההכשרה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים.

מסקנות

מומלץ לאנשי המקצוע בשפ"חים ללמוד מן התפיסות על חדשנות שעלו במחקר, ובהשראתן לפעול לקידום דרכי עבודה המתבססות על עקרונות הפרקטיקה המיטבית. זאת באמצעות חיזוק של מנהלי השפ"חים שלהם תרומה חשובה לעבודת השפ"חים לפי ייעודם, קידום מדיניות ופרקטיקה של עבודה מערכתית, יצירת קשרים איכותיים עם שותפי תפקיד, קידום תהליכי התמחות והכשרה שוטפת ותהליכים שיסייעו להתמודד עם סוגיית הכיסוי החלקי של תקינת הפסיכולוגים החינוכיים בשפ"חים.