בריאות, עירוניות ושנות החיים הראשונות: הערכה מעצבת של שירות "שבילים" בעיר רמלה

רקע

תוכנית "בריאות, עירוניות ושנות החיים הראשונות" היא פרי יוזמה של שותפות בין משרד הבריאות וג'וינט-אשלים. התוכנית נועדה לשפר את הנגישות של שירותי הבריאות לילדים בגיל הרך, בייחוד אלו החיים בעוני, ויישומה החל כפיילוט בשתי ערים: רמלה ולוד. בהזמנת משרד הבריאות וג'וינט-אשלים ביצע מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הערכה מעצבת של תהליך בניית תוכנית זו, בשנים 2018-2019, משלב התכנון ועד תחילת היישום. בהערכה עלה כי בתהליך בניית התוכנית השיגה השותפות בין משרד הבריאות וג'וינט-אשלים כמה יעדים חשובים, ובהם רתימת גורמי מקצוע וחיבור ביניהם לקידום מיזם בתחום הבריאות וההתפתחות בגיל הרך, זיהוי נושא להתערבות ופיתוח תוכנית פיילוט להתערבות. לצד הישגים אלו עלו בהערכה גם אתגרים שעדיין יש להתמודד איתם, ובהם מורכבות בשיתוף הפעולה עם קופות החולים וקשיים בהטמעת הפיילוט כחלק ממערך השירותים בעיר ובקידום שינוי של ממש בשגרות העבודה של הגורמים המעורבים.

בספטמבר 2019 הוקם בעיר רמלה שירות "שבילים", הנותן מענה טיפולי, ייעוצי ומניעתי לבעיות רגשיות לילדים בגיל הרך ולהוריהם. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הוזמן על ידי משרד הבריאות וג'וינט-אשלים לבצע מחקר הערכה מעצבת של שירות זה.

מטרות

מטרות ההערכה המעצבת היו: לתאר את שירות "שבילים" ולבדוק את תפוקותיו; לבחון את מידת שביעות הרצון של ההורים ושל גורמי המקצוע ממנו; לבחון את תרומתו הנתפסת לילדים, להורים ולגורמי המקצוע; לבחון את התרומה המיוחסת לו לקידום שגרות העבודה ותהליכי העבודה בעיר, לזיהוי סוגיות רלוונטיות להטמעת השירות בעיר ולהפצת התוכנית ביישובים נוספים בארץ.

שיטות

בהערכה  זו נעשה שימוש בכמה כלי מחקר: ניתוח נתונים מנהליים על 173 הילדים שהופנו לשירות, 21 ראיונות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים וסקר בקרב 46 הורים לילדים שהופנו לשירות.

ממצאים עיקריים

השירות זקף לזכותו הישגים רבים, ובהם מתן מענה לצרכים רגשיים של ילדים בגיל הרך והוריהם וביסוס שותפויות בין גורמי הטיפול בעיר. ההורים הביעו שביעות רצון מהשירות: 82% מכלל ההורים השיבו כי היו מרוצים ממנו מאוד ו-73% השיבו כי היו ממליצים עליו במידה רבה. ההורים היו שבעי רצון במיוחד מהמקצועיות ומהיחס של נשות הטיפול, אך הביעו שביעות רצון פחותה מזמינות השירות בין התורים, מיחס המזכירות ומתהליך קביעת התורים. רוב ההורים חשו שהטיפול עזר להם במידה רבה מאוד: 90% ענו כך בכל הקשור להתמודדותם כהורים עם הבעיה שהובילה להפניה לשירות, 64% בנושא התמודדות הילדים עם הבעיה שהובילה להפניה לשירות, 62% בנושא התמודדות הילדים בבית ו-55% בנושא ההתמודדות במסגרת החינוכית.

בראיונות עלה כי אף שהשירות עזר להעצמת הכישורים המקצועיים של נשות הטיפול בשירות, מרואיינות מהגורמים המפנים לא הרגישו את תרומת השירות לגורמי המקצוע. לטענת האחרונות, הדרכת גורמי המקצוע בעיר תוכל לחזק את ההיכרות ואת שיתוף הפעולה בין הגורמים העירוניים. הקשר הראשוני עם תחנות טיפת החלב וכן חלוקת העבודה בין הגורמים היו היבטים חיוביים, אך נראה שלא נוצרו שיתופי פעולה חדשים בין הגורמים הרלוונטיים בעיר ושקופות החולים אינן מעורבות במידה מספקת. מתן משוב מהשירות לגורמים המפנים מאפשר חיבור, תיאום ציפיות ועבודה משותפת, אך המשוב המצומצם שניתן בפועל יצר רושם שלא ניתן מענה, ומצב זה עלול לפגוע באמון במקצועיות השירות.

בראיונות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים עלתה תפיסה שזמינות השירות רבה, בפרט לעומת השירותים הסטנדרטיים שניתנים במסגרת שירותי התפתחות הילד. לצד תפיסה זו עלו במחקר כמה קשיים שנראה כי פגעו בזמינות השירות, ובהם זמני המתנה ממושכים, שעות פעילות מצומצמות והיעדר מענה בשפה הערבית. מהראיונות עלה שהצלחה בהטמעת השירות בעיר ובהפצת התוכנית ביישובים נוספים בארץ כרוכה בין השאר בהרחבת המענה הניתן, וכן בהגברת המודעות לקיום השירות, בהעמקת החיבור בין הגורמים ובהתמקדות בתפעול השירות ובניהולו.

מסקנות ותובנות

"שבילים" בעיר רמלה הוא שירות הנותן מענה רגשי שתורם לחייהם ולבריאותם הנפשית של ילדים בגיל הרך ושל הוריהם. בשלב התבססות השירות והטמעתו חשוב להקדיש תשומת לב רבה להתמודדות עם סוגיות הקשורות לזמני ההמתנה, לשעות הפעילות ולמתן מענה בשפה הערבית.

המלצות וכיווני פעולה

  • בדיקה עצמית מעת לעת של שביעות הרצון מהשירות ומזמני ההמתנה;
  • נקיטת פעולות שיווקיות להגברת המודעות לקיומו של השירות בקרב הורים וגורמי מקצוע;
  • הקדשת מאמצים להבטחת מענה בשפה הערבית וגיוס מטפלים דוברי ערבית;
  • נקיטת פעולות לחיזוק קשרי העבודה בין גורמי המקצוע ושיפור המשוב לגורמים המפנים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
הרטום, ת. (2022). בריאות, עירוניות ושנות החיים הראשונות: הערכה מעצבת של שירות "שבילים" בעיר רמלה. דמ-22-887. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Artom, T. (2022). Municipal Health Program for Early Childhood: A Formative Evaluation of the SHVILIM Service in the City of Ramlah. RR-887-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)