מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: דוח מסכם מדעי

קידומם של תלמידים שמתקשים בלימודים ובהסתגלות לבית-הספר הוא אחד מיעדיה החשובים של מערכת החינוך בישראל. אולם, עד היום לא נערך מחקר מקיף על הפעילות המתבצעת לקידום תלמידים אלה. מכאן שההחלטות על פיתוח מדיניות, על דרכי פעולה ועל שילוב תכניות בבתי-הספר מתקבלות כיום ללא מידע שיטתי על התשומות שכבר קיימות במערכת.

הסקר ממפה את כלל הפעילות לקידום תלמידים אלה בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בישראל. ממצאי המיפוי מספקים לראשונה תמונת מצב ארצית על הדרכים השונות שבאמצעותן מתמודדים בתי-הספר עם צורכי התלמידים המתקשים – על היקף הפעילות, על מאפייניה, על הקשיים הכרוכים בביצועה ועל ההצעות של אנשי השדה לגבי חיזוק המאמצים. הסקר בוצע בקרב מנהלים ומחנכים ממדגם מייצג של 345 בתי ספר. הוא נערך במשך שנת הלימודים תשס"ו (חורף 2006).

הסקר בחן את פעילות בתי הספר במישורים שונים. נושאים עיקריים שנסקרו כוללים:

  • שבע אסטרטגיות מרכזיות למתן תשומות ייעודיות לתלמידים המתקשים: תגבור לימודי בתוך הכיתה ומחוץ לכיתה, הוראה של שני מורים יחד והוראה של מורה יחד עם כוח אדם שאינו מוסמך, מתן מענים טיפוליים מקצועיים, חונכות לקידום רגשי וחברתי ועבודה עם הורי התלמידים.
  • תכניות חיצוניות המיושמות בעזרת גורמים פדגוגיים חיצוניים לבית הספר – משרד החינוך, רשויות מקומיות והמגזר השלישי.
  • הדרכה להנחלת כלים לצוות, לצורך קידום העבודה עם התלמידים המתקשים.

הסקר נועד לתמוך בפיתוח מדיניות וידע מקצועי שיחזקו את הפעילות לקידום התלמידים המתקשים, וכן לשיפור התכניות ותהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לדרכי הטמעתן. הממצאים נידונים עם מקבלי החלטות במערכת החינוך במטרה לתמוך במאמצים הנעשים לשיפור ההתמודדות עם צורכי התלמידים המתקשים. כמן כן, הממצאים יוכלו להיות בסיס למעקב אחר שינויים בדרכי העבודה שחלים במערכת החינוך בעקבות יוזמות מדיניות חדשות.

המחקר מומן בסיוע עמותת אשלים ומשרד החינוך ובוצע באמצעות לשכת המדען הראשי של משרד החינוך.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Ben-Rabi, D., & Amiel, S. (2010). After-school educational programs: Goals, work practices and best-practice indicators. Research report RR-567-10). Jerusalem, Israel: Myers-JDC-Brookdale Institute.

Razer, M., Mittelberg, D., & Ayalon, S. (2018). The ability-track glass ceiling of Israeli schooling: lessons from a comparative analysis of Israeli and Australian PISA 2012 data. International Journal of Inclusive Education22(2), 192-214.

Ben-Rabi, D., Konstantinov, V., Baruj, R., & Cohen-Navot, M. Issues in the Evaluation of a Program to Promote Educational Achievements of Ethiopian-Israeli High School Students.

כהן-נבות, מ., לוי, ד. קונסטנטינוב, ו,. עוואדיה, א,. ברוך-קוברסקי, ר,. ומיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: דוח מסכם מדעי

. דמ-09-509. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.