עובדים מבוגרים בשוק העבודה: נקודת המבט של מעסיקים

רקע

עם הזדקנות האוכלוסייה מתארך משך החיים לאחר גילי הפרישה מהעבודה, ועם זאת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגילים אלו הוא נמוך. גם כאשר עובדים מבוגרים מבקשים להשתלב בשוק העבודה, מעסיקים אינם נענים תמיד בחיוב. אגף בכיר אזרחים ותיקים במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מעוניין לצמצם היפלטות עובדים מבוגרים משוק העבודה ולסייע לעובדים מבוגרים שמעוניינים בכך לשוב ולהשתלב בו. על כן פנה המשרד למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבחון את עמדות המעסיקים בנוגע להעסקת עובדים מבוגרים ולמפות את החסמים והאתגרים הנוגעים לה, מנקודת מבטם של המעסיקים.

מטרות

מטרת המחקר היא לבחון את נושא העסקת עובדים מבוגרים (עובדים בני 60+) מנקודת מבטם של המעסיקים. מטרות המשנה הן:

  1. לתאר את היקף העסקתם של עובדים מבוגרים בענפי כלכלה שונים ואת השינויים שחלו בדפוסי העסקת עובדים מבוגרים במשך השנים; לאפיין את הענפים שבהם יש נטייה רבה להעסיק עובדים מבוגרים ואת הענפים שבהם יש נטייה מועטה להעסיק עובדים מבוגרים.
  2. לתאר את עמדותיהם ואת תפיסותיהם של מנהלים בענפים שונים במשק בישראל בנוגע להיבטים האלה: (1) יתרונות וחסרונות של העסקת עובדים מבוגרים; (2) המידה שבה עובדים מבוגרים מתאימים לתפקידים המוצעים בשוק התעסוקה כיום; (3) התמיכה הנדרשת מקובעי מדיניות לצורך עידוד העסקת מבוגרים.

שיטה

במחקר שנערך בשנים 2023-2022, שולבו שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, והוא התבסס על שלושה מקורות מידע: (1) נתונים מנהליים שהתקבלו מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מגמות תעסוקה של עובדים מבוגרים לפי ענפי כלכלה בשנים 2018-2008; (2) ראיונות עומק עם מעסיקים, מומחים ואנשי מקצוע; (3) סקר בקרב 243 מעסיקים.

ממצאים

הנתונים המנהליים מצביעים על עלייה במהלך העשור האחרון בשיעור העובדים אחרי גיל פרישה בכל ענפי הכלכלה, והם מהווים 7% מכלל העובדים במשק. מן הסקר ומן הראיונות עולה כי עובד נתפס מבוגר עוד קודם הגיעו לגיל הפרישה, אך תפיסת הגיל משתנה לפי ענף ולפי הניסיון של הארגון בהעסקת עובדים מבוגרים. נמצא כי למעסיקים תפיסות מכלילות בנוגע להבדלי תכונות ואופי בין עובדים מבוגרים ובין עובדים צעירים. כך למשל, עובדים מבוגרים נתפסים בתור עובדים יציבים ונאמנים יותר, אך גם בתור עובדים שמתקשים ללמוד דברים חדשים או לעבוד עם תוכנות מחשב מתקדמות.

בין האתגרים הבולטים להעסקת עובדים מבוגרים צוין הקושי בניהולם. קושי זה נובע מתפיסות תרבותיות המקשות על אדם צעיר לתת הוראות, לפקח ולדרוש דברים מאדם מבוגר ממנו; ומיכולת מוגבלת של מנהל זוטר להפעיל סמכות כשכפוף לו אדם בעל ידע וניסיון רבים משלו.

במחקר זוהו גורמים המעודדים העסקת עובדים מבוגרים, כגון ידע או כישורים מסוימים שהמעסיק מעוניין בהם, יתרונות כמו יציבות או שיקול דעת וכן מחסור בעובדים. לעומת זאת גיל הפרישה ומנגנון הקביעות זוהו כחסמים להעסקה וכמקדמי דעות שליליות כלפי עובדים מבוגרים.

המלצות

ממצאי המחקר מצביעים על הזדמנויות לקידום העסקת מבוגרים, שאת חלקן אפשר לממש כבר בטווח הקצר, ועל חסמים הניתנים לצמצום לאורך זמן. במחקר מוצע מודל מארגן לקידום העסקת מבוגרים המשלב פעולות בשלוש רמות התערבות: הארגון, המשק והמדיניות האוניברסלית.

  • פעולות להתמודדות עם חסמים ברמת הארגון הנובעים מתפיסות מכלילות של מעסיקים ומחוסר ניסיון בהשמה של עובדים מבוגרים ובעבודה עימם: (1) פיתוח מומחיות ייחודית בהשמת עובדים מבוגרים; (2) קידום פעולות הסברה והדרכה בארגונים ומתן כלים למנהלים ישירים בנוגע לדרכי ניהול של עובדים מבוגרים; (3) גיבוש מנגנון ארגוני לקבלת החלטות בנוגע לעובדים המתקרבים לגיל פרישה. מנגנון כזה יסייע להפוך נקודה זו מברירת מחדל לצומת החלטה וכן יסייע בהיערכות ארגונית לשימור עובדים מבוגרים על ידי שינוי תפקיד, התאמת סביבת העבודה או צמצום היקף המשרה.
  • ניצול הזדמנויות ברמת המשק: מוצע לגבש מנגנון לזיהוי הזדמנויות לתעסוקת מבוגרים שמטרתו לאתר נקודות מפגש בין צרכים ענפיים וארגוניים ובין צורכיהם של עובדים מבוגרים וכישוריהם.
  • בחינת המדיניות האוניברסלית המשפיעה על העסקת מבוגרים: מוצע לבחון מחדש את מבחן ההכנסה לקבלת קצבה, לשנות את המונח "גיל פרישה" כך שישקף כי זהו שלב החלטה בנוגע להמשך התעסוקה ולא פרישה כברירת מחדל ולבחון את הצורך בגיל פרישת חובה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אוסטרובסקי ברמן, א., שנור, י., שני, ה., תירוש, א., סומך, ס. ורזניצקי, ש. (2023). עובדים מבוגרים בשוק העבודה: נקודת המבט של מעסיקים.  דמ-23-954. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ostrovsky-Berman, E., Shnoor., Y., Shany, H., Tirosh, O., Somekh, S., & Resnizky, S. (2023). Older Adults in the Labor Market: The Employers’ Perspective .RR-954-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)