פעילות של ארגונים מהמגזר השלישי בתחום החינוך לקבוצות חלשות בקרב ילדים ובני נוער בישראל: כיוונים לעתיד ב-YRF הקרן להתחדשות בחינוך

YRF הקרן להתחדשות בחינוך היא גוף פרטי מהמגזר השלישי בארצות-הברית ובישראל אשר מפתח ומפעיל תכניות חינוכיות לקבוצות חלשות בקרב ילדים ובני נוער בישראל. YRF ביקשה ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל לערוך מחקר שישמש בסיס לתהליך תכנון אסטרטגי המיועד להתמקד בתפקידו המֵטבִי של הארגון במציאות המשתנה של מערכת החינוך בישראל. המידע שנאסף הוא רב ערך גם לארגונים אחרים הפועלים בתחום החינוך בישראל.

המחקר מבוסס על סקירת הספרות המקצועית ועל נתונים קיימים וכן ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בכירים במגזר השלישי ובמערכת החינוך ועם מומחים בתחום החינוך.

הדוח מצביע על פערים משמעותיים בהישגים בין קבוצות אוכלוסייה בישראל, אשר מבליטים את הצורך להתערבויות בתחום החינוך ולמדיניות המכוונת לשיפור הזדמנויות להשכלה לתלמידים חלשים. מערכת החינוך בישראל תרה כיום אחר דרכים טובות יותר להתמודדות עם הצרכים של תלמידים חלשים באמצעות מספר יוזמות לרפורמה. מעורבותם של גופים מהמגזר השלישי במערכת החינוך התרחבה במידה ניכרת בשנים האחרונות: הדוח דן ביתרונותיה של פעילות זו, וכן בבעיות העולות ביישום תכניות של המגזר השלישי בתוך בתי-הספר, מנקודת מבטם של מובילי מערכת החינוך ואנשי מקצוע מרכזיים במגזר השלישי. התכניות של YRF מספקות סיוע לימודי משלים לאחר שעות הלימודים לתלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות הביניים ביישובים בעלי רמה חברתית-כלכלית נמוכה. כמו כן הדוח סוקר תכניות לסיוע לימודי של ארגונים דומים אחרים.

הדוח מביא סיכום של המחקר הנוכחי באשר לפעילויות המרכזיות בתחום החינוך למתן סיוע לתלמידים חלשים בקבוצות גיל מסוימות, תוך התמקדות במיומנויות בסיסיות ובאסטרטגיות קוגניטיביות, בהסדרים להספקת תשומות למידה משלימות, באסטרטגיות הוראה אפקטיביות עם תלמידים תת-משיגים, בתכניות להכשרת מורים ועבודה עם ההורים. המסקנה העיקרית היא שלהתערבויות רבות יש פוטנציאל להיות מועילות, אבל שהתועלת הממשית תלויה באיכות מאמצי היישום.

הדוח מדגיש גם צרכים ללא מענה ותמורות שחלו במערכת החינוך המספקות הזדמנויות ואתגרים ל-YRF ולארגונים אחרים מהמגזר השלישי. כיוונים מרכזיים לפיתוח בעתיד כוללים התמקדות רבה יותר בעבודה עם ילדים בכיתות הנמוכות של בית-הספר היסודי, בעבודה עם ילדים ובני נוער ערבים, בעבודה עם ילדים ובני נוער בסיכון אשר הבעיות שלהם בבית-הספר כוללות גם מוטיבציה נמוכה ובעיות הסתגלות לבית-הספר, בתכניות להכשרת מורים ובעבודה עם ההורים.

YRF עשה שימוש בדוח במגוון תחומים, בהם שימת דגש על פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, הרחבת ההכשרות למורים, הארכת משך ההשתתפות של כל ילד בתכנית וביצוע מספר מחקרי הערכה.