ייעול עבודתן של ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי: שלב הניתוב

רקע

בכל שנה מוגשות למוסד לביטוח לאומי מאות אלפי תביעות לקבלת קצבת נכות. בעקבות כל הגשה מתבצע תהליך ניתוב שבו רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי קובע מהן האבחנות הרלוונטיות לדיון בתביעה, משלים מידע רפואי בתיק, יוזם מיצוי זכויות נוספות לתובעים לפי הצורך וקובע מהן ההתמחויות המקצועיות ברפואה הנדרשות לדיון בוועדה הרפואית ומה משך הזמן המיועד לכל דיון, על פי מורכבותו.

המוסד לביטוח לאומי שם לו למטרה לקצר את משך זמן הטיפול בתביעות ולאחד את דרכי הטיפול בהן בסניפים. במסגרת מאמציו אלו פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבחון לעומק את הנעשה בתהליך הניתוב ולהציע כיוונים לשיפורו.

מטרה

למדוד ולנתח את מאפייני העבודה של הרופאים המנתבים בתחומים נכות כללית ונפגעי עבודה ולמנף את המידע לצורך שיפור היעילות והאיכות של עבודתם.

שיטה

ניתוח נתונים מינהליים של החודשים יוני-ספטמבר ונובמבר-דצמבר 2022 מ-22 סניפים של המוסד לביטוח לאומי. הניתוח בוצע בעזרת סטטיסטיקה תיאורית, הדמיית נתונים וניתוח מעטפת נתונים (Data Envelopment Analysis – DEA) – שיטה אנליטית למדידת יעילות יחסית.

ממצאים

בכל מדדי המטרה נמצאו ביצועים ברמה בינונית-גבוהה. עם זאת המצב הנוכחי מותיר מקום לשיפור. בין היתר נמצאה שונות בין הסניפים: כמחצית מן הסניפים הם יעילים ומצליחים יותר מאחרים ואילו מספר מצומצם של סניפים לא מספיק יעילים ומצליחים לעומת האחרים. יש סניפים אחדים שהם יעילים יותר מאחרים אך אינם מצליחים במדדי המטרה. שני סניפים נמצאו קיצוניים זה מזה בתחומי ההתמחות: האחד יעיל ומצליח מאוד בתחום נפגעי עבודה ולא יעיל ולא מצליח בתחום נכות כללית, והאחר יעיל ומצליח מאוד בתחום נכות כללית ולא יעיל ולא מצליח בתחום נפגעי עבודה. כמו כן יש סניף שהוא בינוני בשני התחומים בה בעת.

סיכום

זוהו הבדלים בין הסניפים ופוטנציאל לשיפור שיניב אחידות בטיב השירות הניתן בסניפים ברחבי הארץ. להלן דוגמאות להחלטות ניהוליות שאפשר לקבל תודות לניתוח כמותי משווה ושיש בכוחן להשפיע השפעה ישירה על ייעול הניתוב בסניפים:

  1. ניהול כוח אדם: ביצוע שינויים בחלוקת שעות העבודה בין הסניפים ובפריסה השבועית של שעות עבודת המנתבים. כן מומלץ לקדם בדיקה של תמהיל המנתבים בסניפים לפי הכשרות וסמכויות, התמחויות, ניסיון ועוד.
  2. שיטות העבודה: טיוב התקשורת וקשרי הגומלין בין סניפים, בין רופאים מנתבים ובין פקידים כדי לצמצם ככל האפשר ניתובים חוזרים. כן מומלץ לעודד כתיבה של סיכום הניתוב במפורט ובמדויק, לרבות פירוט הנימוקים להחלטות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
יז’מסקי, ק. ווייס, א. (2023).ייעול עבודתן של ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי: שלב הניתוב. דמ-23-945. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Yazhemsky, K., & Weiss, A. (2023). Optimizing the First Phase in the Assessment of Disability Claims Submitted to the National Insurance Institute. RR-945-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)