פנימיות לילדים ובני נוער בסיכון 2023: ממצאי הערכת מצב ותכנון התערבות (T0)

רקע

בשנים האחרונות, במסגרת רפורמה במדיניות של האגף החוץ-ביתי במשרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: משרד הרווחה), עברו המסגרות החוץ-ביתיות בישראל בתחום ילד ונוער (שבפיקוח משרד הרווחה) שינויים רבים, ובהם שינויים במבני הפנימיות ובגישות הטיפול. נוסף על כך הספרות המקצועית בישראל ובעולם מצביעה בעקביות על כך שבעשור האחרון ילדים ובני נוער המושמים בפנימיות מתמודדים עם אתגרים מורכבים יותר מבעבר.

נוכח שינויים אלו ביקש האגף החוץ-ביתי במשרד הרווחה לבחון את מאפייניהם ואת צורכיהם של הילדים ובני הנוער בפנימיות, את התאמת המענים הניתנים להם ואת מידת מועילותם.

 מטרות

  • לסייע לאגף החוץ-ביתי במשרד הרווחה לפתח כלים שיאפשרו: (א) ביצוע הערכת מצב ותכנון התערבות עבור חניכים בפנימיות; (ב) ניטור התפוקות (הפעילויות ודרכי ההתערבות) והשגת מטרות ההתערבות; (ג) מעקב שוטף אחר המאפיינים, הצרכים והכוחות של חניכי הפנימיות ואחר התערבויות קודמות שקיבלו ומידת השגת התוצאות.

כלים אלו ישמשו בסיס לבניית מערכת ממוחשבת שתשמש את עובדי הפנימיות לתכנון מנומק של התערבות, לתיעוד מהלכה ולמדידת תוצאותיה. פרט לכך הכלים יסייעו לעובדי המטה לגבש מדיניות התערבות ואמות מידה ליישומה בפנימיות, לנסח מכרזים להפעלת פנימיות, להשוות בין מודלים שונים של פנימיות ועוד.

(2) לערוך פיילוט מדידה שיבחן עד כמה הכלים שפותחו אכן משרתים את מטרתם טרם הפיכתם לכלֵי מדידה שוטפת. דוח זה מציג את הממצאים ממדידת פיילוט זו

(3) לתמוך בהטמעת חשיבה תוצאתית בעבודה היום-יומית באגף החוץ-ביתי על ידי:

  • הדרכות והכשרות לאנשי מטה ושטח על תכנון, מדידה ולמידה על פי החשיבה התוצאתית
  • הבניית תיקי חניך במערכת הממוחשבת (תל"ם) על פי עקרונות החשיבה התוצאתית

שיטה

כלים: שאלון T0 לעו"סים בפנימיות ובו שני חלקים: (1) הערכת מצב: מאפייני החניכים ובני משפחותיהם; אירועי חיים משמעותיים והתערבויות קודמות; כוחות ומשאבים חיצוניים; צרכים (קשיים, בעיות ודאגות) בשבעה תחומי חיים; (2) תכנון התערבות (גיבוש תוכנית אישית לחניך): צרכים מרכזיים בהתערבות (הצבת מטרות); תוצאות רצויות וסמנים (אינדיקטורים) להשגתן; תפוקות: שירותים ומענים.

מדגם: נתונים נאספו על כלל הילדים (כ-6,500 ילדים) הנמצאים בכל המסגרות הפנימייתיות שבפיקוח משרד הרווחה: מעוף, עוגן, מעוז.

איסוף הנתונים: השאלון מוחשב בתוך מערכת התל"ם. המערכת "עלתה לאוויר" ב-28 בדצמבר 2022, והעו"סים התבקשו למלאו. המדידה הסתיימה ב-1 ביולי 2023. נאספו 3,441 שאלונים על חניכים (בשלבי מילוי שונים: הערכת מצב / הצבת מטרות / גיבוש תוכנית אישית לחניך), ושיעור ההשבה עמד על 53%.

ממצאים

61% מן החניכים בפנימיות הם בנים, 78% יהודים, 74% בגילי תיכון ו-84% נמצאים בפנימיות בפרופיל מעוף. 44.7% מאובחנים כילדים עם הפרעת קשב וריכוז, 23.7% מאובחנים כילדים עם לקות למידה, ל-23.7% הפרעה פסיכיאטרית ו-56.8% חוו חוויה טראומטית בעבר. אצל 93.6% מן החניכים זוהה כוח אחד לפחות (אצל 6.4% מן החניכים לא זוהה כוח). התחומים שבהם לחניכים הצרכים (קשיים, דאגות ובעיות) הרבים ביותר הם: הרגשי-נפשי, המשפחתי והלימודי-חינוכי-תעסוקתי. דרכי ההתערבות בשימוש הנרחב ביותר הן: טיפול פרטני רגשי (63%), קשר עם משפחת החניך (61%), שיעורים לתגבור בלימודים, סיוע בלימודים (32%) והקניית כישורי חיים בסיסיים (32%).

 המדידה הבאה (T1) תערך בנובמבר 2023. המדידה תאפשר לזהות שינויים במאפיינים, בצרכים ובכוחות של החניכים ולנטר תפוקות להשגת מטרות ההתערבות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
רזניקובסקי-קוראס, א., שפירא, ה. וארזי, ט. (2024). פנימיות לילדים ובני נוער בסיכון 2023: ממצאי הערכת מצב ותכנון התערבות (T0). מ-24-228. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Reznikovski-Kuras, A., Shapira, H., & Arazi, T. (2024). Out-of-Home Facilities for Children and Youth at Risk, 2023: Assessment and Intervention Planning Results (T0) . S-228-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)