שירותים פליאטיביים בבתי חולים כלליים ובמרכזים רפואיים גריאטריים בישראל

טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית לשיפור איכות חייהם של חולים במחלות חשוכות מרפא ושל בני משפחותיהם. השיטה מתמקדת במניעת סבל ובהקלה על החולים באמצעות זיהוי והערכה קפדנית של הסימפטומים, טיפול  בכאב ובבעיות גופניות אחרות וטיפול בבעיות נפשיות ורוחניות. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 30/2009 חייב את בתי החולים, את המוסדות הסיעודיים ואת קופות החולים להפעיל תוך ארבע שנים שירות פליאטיבי ולהכשיר לכך אנשי צוות ייעודיים.

בשש השנים שחלפו מאז פרסום חוזר המנכ"ל נעשו בבתי חולים פעולות לפיתוח השירותים האלה, אולם עד היום אין מידע מקיף ועדכני על כך. מחקר זה מציג תמונה מקיפה ועדכנית של השירותים הפליאטיביים בבתי חולים כלליים ובמרכזים רפואיים גריאטריים שש שנים לאחר צאת החוזר. המחקר נערך באמצעות ראיונות פנים מול פנים עם מנהלי בתי חולים, עם אחיות ראשיות ועם מנהלי מחלקות ויחידות, ב-25 בתי חולים כלליים וב-10 מרכזים גריאטריים, בסך הכול  רואיינו יותר מ-85 איש.

בין הממצאים:

  • בתי חולים כלליים: בשני בתי חולים יש הוספיס אשפוזי ובשלושה יש מחלקות אונקולוגיות משולבות (שירות אונקו-פליאטיבי) מזה שנים רבות. בשנים האחרונות פיתחו 10 בתי חולים נוספים שירות ייעוץ פליאטיבי. התקנים, הממומנים ממשאביהם הפנימיים, מאוישים על ידי אחיות עם הכשרה ומומחיות בפליאציה או אונקולוגיה, ורק בשני בתי חולים התקן מאויש על ידי רופא מומחה. ב-6 בתי חולים נוספים, רובם בינוניים-קטנים ובפריפריה, מנסים ליישם גישה פליאטיבית באמצעים שונים, אך לא הקצו לכך תקן ייעודי, וב-4 בתי חולים אין עדיין התייחסות לנושא.
  • מרכזים רפואיים גריאטריים: בארבעה מרכזים גריאטריים עקרונות הטיפול הפליאטיבי אינהרנטיים לַטיפול הגריאטרי הכולל, בשניים מן המרכזים המחלקה לסיעוד מורכב משמשת גם מחלקה לטיפול פליאטיבי, ובארבעה מרכזים נוספים יש "ועדה פליאטיבית" אך הפעילות בפועל מועטה.
  • חסמים לפיתוח שירות לייעוץ פליאטיבי: העדר דרישות ברורות בחוזר המנכ"ל לגבי מבנה השירות הפליאטיבי ואי הקצאת תקציב לתקן ייעודי; מחסור חמור ברופאים ואחיות מומחים בתחום; חוסר מודעות של הצוות הרפואי ושל הציבור הרחב ולעתים התנגדות של ממש; קשיים משפטיים הקשורים לחוק החולה הנוטה למות. בנוסף, בבתי חולים שבהם יש יועץ  פליאטיבי, הוא עובד לבד, ללא צוות רב-מקצועי, אף על פי שבחוזר מנכ"ל נקבע כי עבודה בצוות רב מקצועי הוא עיקרון חשוב בטיפול הפליאטיבי.

מן המחקר עולה כי חוזר המנכ"ל הביא לפיתוח ולשינוי בנושא הפליאטיבי. למרות זאת, יש צורך בפעולות רבות נוספות לקידומו, ובכלל זה הגדלת מספר הרופאים המומחים בתחום, השקעת משאבים ובמיוחד הקצאת תקנים והגברת המודעות והידע של הצוותים הרפואיים בבתי החולים.  ממצאי המחקר משמשים בסיס מידע לוועדה הלאומית לטיפול פליאטיבי שפועלת כיום ביוזמת משרד הבריאות ומוצגים בפני משרד הבריאות ומועצות הלאומיות לבריאות במסגרת התהליכים לקידום הנושא. כמו כן, הוא מוגש לוועדה על טיפול 'בסוף החיים של קשישים' הפועלת בחסות אש"ל ובשיתוף עם משרד הבריאות ומכון ברוקדייל.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
בנטור, נ., לרון, מ., אזולאי, ד. ואוברמן, א. (2015).שירותים פליאטיביים בבתי חולים כלליים ובמרכזים רפואיים גריאטריים בישראל.
דמ-15-704. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Bentur, N., Laron, M., Azoulay, D., & Oberman, A. (2015). Palliative Services in General Hospitals and Geriatric Medical Centers in Israel. RR-704-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)