דפוסי השימוש של עולים בשירותים חברתיים ותפיסתם את תרומת השירותים: ממצאי סקר 2022

רקע

דפוסי השימוש של עולים בשירותים חברתיים ומיצוי זכויות הם רכיבים חשובים בהצלחת קליטתם ובהשתלבותם בחברה הישראלית. יתר על כן לעיתים קרובות העולים נזקקים לשירותים חברתיים אף יותר מן האוכלוסייה הכללית. עם זאת כמו קבוצות מוחלשות נוספות באוכלוסייה, העולים ניצבים בפני חסמים שונים בצריכת שירותים חברתיים ובמיצוי זכויותיהם. כדי לבחון את שביעות רצונם של העולים מן השירותים החברתיים הניתנים להם החליט המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, בשיתוף צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל, על עריכת מחקר זה.

מטרות

 1. למפות את דפוסי השימוש של עולים מקבוצות מוצא שונות וותק שונה בשירותים החברתיים הניתנים על ידי גופי הממשלה והשלטון המקומי ולבחון את איכות השירותים, מנקודת מבטם של העולים, ואת תרומתם לאיכות חייהם ולהשתלבותם במגוון תחומי חיים
 2. לפתח כלי למדידה שוטפת של היקף השימוש בשירותים על ידי העולים ושל תפיסת איכותם ותרומתם מנקודת מבטם של העולים ולדייק אותו לאחר השימוש בו

שיטה

המחקר נערך בקרב עולים מחמש קבוצות מוצא לשוניות-תרבותיות – דוברי רוסית, דוברי צרפתית, עולים מאתיופיה (דוברי אמהרית וטיגרית), דוברי אנגלית ודוברי ספרדית – שעלו לישראל החל משנת 1993 ושכיום הם בני 18 ויותר. כן נבחנה קבוצת ילדי עולים מאתיופיה שנולדו בארץ וזכאים לשירותים ממשרד העלייה והקליטה. למחקר השיבו בסך הכול 1,592 משיבים. הנתונים נאספו בסקר טלפוני שהועבר למשתתפי המחקר על סמך רשימות קשר שהפיק משרד העלייה והקליטה. סקר מקוון (למילוי עצמי ) הופץ בדוא"ל ובמסרונים למשתתפים שלא נוצר עימם קשר בטלפון. כדי לוודא שממצאי הסקר מייצגים את האוכלוסייה הנדגמת, בניתוח בוצע להם משקול ביחס לגודלה ולמאפייניה של אוכלוסיית המחקר. הנתונים נאספו בין החודשים נובמבר 2022 למארס 2023.

ממצאים עיקריים

צרכים בולטים של העולים: 35.6% מן העולים דיווחו במידה רבה ורבה מאוד על צרכים בתחום 'דיור' (תנאי ומקום מגורים); 34.6% דיווחו במידה רבה ורבה מאוד על צרכים בתחום 'מצב  כלכלי'; 30.0% דיווחו במידה רבה ורבה מאוד על קושי ב'שליטה בשפה העברית'.

 הבדלים בצרכים בין קבוצות מוצא: ליוצאי אתיופיה ולילדי עולים מאתיופיה יותר צרכים מלשאר קבוצות המוצא (מלבד 'שליטה בשפה העברית'); לילדי עולים מאתיופיה יותר צרכים בתחום 'השתייכות לקהילה ולחברה בישראל' מלדוברי אנגלית ודוברי ספרדית.

שביעות רצון מן השירותים (אחוז המרוצים במידה רבה ורבה מאוד): שביעות רצון גבוהה: דת – 71.7%, בריאות – 64.4%, השכלה וחינוך – 64.2%, קליטה – 57.3%; שביעות רצון בינונית: משטרה – 49.4%, הביטוח הלאומי – 47.8%, רווחה – 40.4%; שביעות רצון נמוכה: סיוע תעסוקתי ועסקי (לא של משרד הקליטה) – 34.9%.

זהות וקליטה:

 • 89.1% מן המשיבים ציינו כי הם מרגישים במידה רבה או רבה מאוד שישראל היא המדינה שלהם
 • דוברי רוסית וילדי עולים דיווחו על הרמה הנמוכה ביותר של תחושה כי 'ישראל היא המדינה שלי' (79.4% ו-85.7%, בהתאמה) לעומת שאר קבוצות המוצא
 • ככל שהמשיב העריך את רמת החיים שלו בישראל כגבוהה יותר מרמת חייו בארץ המוצא, הוא חש יותר כי ישראל היא המדינה שלו
 • ככל שהמשיב דיווח פחות על מרבית הצרכים, הוא חש יותר כי ישראל היא המדינה שלו
 • ככל שהמשיב דיווח יותר על שביעות רצון כללית מכל סוגי השירותים (מלבד שירותי תעסוקה), הוא חש יותר שישראל היא המדינה שלו
 • 6% מן המשיבים ציינו כי הם בטוחים או חושבים שיישארו לחיות בישראל בעתיד הנראה לעין
 • ככל ששביעות הרצון הכללית של המשיב מכל סוגי השירותים (מלבד שירותי תעסוקה ורווחה) רבה יותר, עולה הערכתו כי יישאר לחיות בישראל בעתיד הנראה לעין

 המלצות עיקריות

 • מומלץ ליידע טוב יותר את העולים על השירותים ועל דרך קבלתם ולהנגיש אותם עבורם (פיזית ושפתית), כיוון שאלו הן הסיבות העיקריות שצוינו למיעוט השימוש בשירותים או לאי-שימוש בהם
 • מומלץ להקדיש תשומת לב מיוחדת לשיפור השירותים ליוצאי אתיופיה ולילדי העולים מאתיופיה, כיוון שכמעט בכל התחומים קבוצות אלו דיווחו יותר משאר הקבוצות על בעיות וקשיים (צרכים)
 • בשל מגבלות זמן ומגבלות תקציב לא התאפשר מיצוי כל הניתוחים האפשריים בנתונים שהתקבלו, ויש עוד ידע שאפשר להפיק מהם. לכן מומלץ להמשיך ולנתח את הממצאים ניתוחי עומק ספציפיים יותר לפי קבוצות המוצא, סוגי השירותים, היבטי השירות ומאפיינים שונים של המשיבים
 • לשם השגת שיפור מתמיד של השירותים לעולים, התאמתם לנסיבות המשתנות ומעקב אחר יעילות צעדי העדכון הננקטים, מומלץ להפוך את מדידת שביעות הרצון של העולים מן השירותים החברתיים ואת הערכת תרומתם למדידה שוטפת שתיעשה בפרקי זמן קבועים

 

הצעה לציטוט בעברית:
טפר, י. (2023). דפוסי השימוש של עולים בשירותים חברתיים ותפיסתם את תרומת השירותים: ממצאי סקר 2022. מ-23-224. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Tepper, Y. (2023). Patterns of Use of Social Services by Immigrants and their View of the Services: Findings of a 2022 Survey. S-224-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)