דפוסי השימוש של המתמודדים עם בעיות נפשיות קשות בשירותי בריאות הנפש: סקר צרכנים

ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש (ברה"נ). הרפורמה העבירה את האחריות על הספקת שירותי ברה"נ האשפוזיים והמרפאתיים ממשרד הבריאות לקופות  חולים. אוכלוסיית יעד מרכזית של הרפורמה, שבה עוסק מחקר זה, היא המתמודדים עם בעיות נפשיות קשות, אשר בשל מצבם הנפשי מקבלים מן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית (נכי נפש). מדובר בכ-75,000 איש, אשר לשליש מהם יש סעיף נכות נוסף שבגינו הם מקבלים את הקצבה (בעלי ריבוי ליקויים) . לנכי הנפש צרכים מגוונים ומורכבים ולכן הם זקוקים לשירותים רבים ומתואמים.

הסקר מספק תמונת מצב בנוגע לשימוש שעשו נכי הנפש בשירותי ברה"נ בראשית יישומה של הרפורמה. שירותים אלה כוללים אשפוז פסיכיאטרי, שיקום פסיכיאטרי (סל שיקום) וטיפול נפשי בקהילה. נבחנו היקף השימוש בשירותים, דפוסי השימוש בהם וחווית המטופל – מנקודת המבט של הצרכנים עצמם. בתוך כך, נבדקו גורמים שמקדמים או מעכבים את השימוש בשירותים, תוך אבחנה בין גורמים ברמת הפרט (כגון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, מצב רפואי וידע ואמונות בתחום ברה"נ) לבין גורמים ברמת המערכת (זמינות השירותים, נגישותם ותיאום טיפול).

הנתונים נאספו בסקר טלפוני שנערך בין דצמבר 2015 לאפריל 2016 בקרב 350 נכי נפש, שהם מדגם מייצג של אוכלוסיית היעד. הנתונים נותחו בקרב כלל נכי הנפש, וכן בנפרד – בקרב בעלי ליקוי נפשי בלבד ובקרב בעלי ריבוי ליקויים.

בין הממצאים העיקריים:

  • 90% מכלל נכי הנפש קיבלו טיפול נפשי בשירותי ברה"נ בקהילה בשנה שקדמה למועד הסקר, ו-30% אושפזו במחלקה פסיכיאטרית בחמש השנים שקדמו למועד הסקר.
  • אף על פי שכל נכי הנפש המוכרים בביטוח הלאומי זכאים לשירותי שיקום פסיכיאטרי, רק 32% קיבלו במועד הסקר לפחות שירות אחד משירותי סל שיקום – מה שמעיד על בעיית נגישות משמעותית של מערך שירותים זה.
  • בעלי ריבוי ליקויים השתמשו פחות בכל אחד מסוגי השירותים מאשר בעלי ליקוי נפשי בלבד: טיפול נפשי בקהילה – 79% לעומת 93%, אשפוז פסיכיאטרי – 23% לעומת 33%, ושיקום פסיכיאטרי – 22% לעומת 37%, זאת אף על פי שחומרת המוגבלות הנפשית של הנמנים עם שתי הקבוצות דומה.
  • עם החסמים העיקריים לשימוש בשירותים, בפרט בשירותי סל שיקום, נמנים: חוסר נגישות למידע על דרכי הגישה לשירותים; קשיים במיצוי הזכויות ובהתמצאות במערכת השירותים המפוצלת; ותיאום טיפול לוקה בחסר בין המסגרות מספקות השירותים, בייחוד בממשקים בין מגוון השירותים בברה"נ.
  • התמודדות עם חסמים אלה עשויה להביא לשיפור ניכר בנגישות השירותים ובשימוש בהם בפועל.

הממצאים ישמשו בסיס למחקר המשך, אשר יבחן את התמורות שחלו בצריכת שירותי ברה"נ בידי נכי הנפש לאחר הטמעת הרפורמה.

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, קרן וואהל למחקר אסטרטגי וקרן לזלו נ. טאובר. ממצאי המחקר הוצגו בפני הנהלת האגף לברה"נ במשרד הבריאות ובפורומים נוספים.