בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקה

בעקבות המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת צורכי הנכים בראשות השופט לרון ז"ל, התקבל תיקון בחוק הביטוח הלאומי, אשר שינה את מבנה קצבת הנכות הכללית ואת תנאי הזכאות לקבלתה. השינוי אמור לשמש תמריץ לאנשים עם מוגבלות שמסוגלים לעבוד, להשתלב בשוק העבודה או להגדיל את היקף השתתפותם בו.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי וביוזמתו, מבצעים מחקר מעקב אחר השלכות התיקון בחוק על מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות בגיל העבודה (67-18) בישראל. המחקר נעשה בשני סבבים – לפני החלת התיקון ולאחריו.

הדוח הנוכחי מציג ממצאים מהסבב הראשון של המחקר, שהתבצע בסוף 2009 – תחילת 2010, לפני יישום התיקון בחוק. בדוח מוצג שיעורם של כלל בעלי המוגבלות, וכן מוצגים, בפעם הראשונה, שיעוריהם של סוגי המוגבלות השונים (פיזית, נפשית, חושית וקוגניטיבית) באוכלוסיית ישראל בגיל העבודה. כמו-כן, נבחנים מאפיינים של בעלי המוגבלות, בעיקר בתחום התעסוקה – מצב תעסוקה, משאבים לתעסוקה, מאפייני העבודות של מי שמועסקים, מוטיבציה לעבוד בקרב מי שאינם מועסקים, והעזרה הדרושה להם לצורך שילוב בשוק העבודה.

ממצאי המחקר מראים כי:

  • מתוך כלל אוכלוסיית ישראל בגיל העבודה, 24.7% הם בעלי מוגבלות, כלומר כמיליון איש. שיעור זה כולל בעלי מוגבלות בדרגה קלה, בינונית וחמורה. מתוך בעלי המוגבלות, כחמישית (כ-200,000 אלף איש) מקבלים קצבת נכות כללית.
  • מתוך כלל בעלי המוגבלות, רק 50% מועסקים. זאת, לעומת 72% מאוכלוסיית ישראל בגיל העבודה שאינם בעלי מוגבלות.
  • כחצי מיליון בעלי המוגבלות שאינם מועסקים כוללים כ-150,000 מקבלי קצבת נכות כללית וכ-350,000 שאינם מקבלים קצבה זו. המחקר מראה כי לאחרונים יש חסמים רציניים לתעסוקה, בדומה לאלה של מקבלי הקצבה. מאחר שדרגת מוגבלותם חמורה פחות מזו של מקבלי הקצבה, השקעה בשיפור משאבי התעסוקה שלהם, בעיקר של הצעירים שבהם, עשויה לתרום לשילובם בשוק העבודה ולמניעת הצטרפותם למעגל מקבלי הקצבה בעתיד.
  • מתוך בעלי המוגבלות שאינם מועסקים, ליותר מ-200,000, בהם כ-50,000 מקבלי קצבת נכות כללית, יש מוטיבציה לעבוד. קבוצה זו מהווה אוכלוסיית יעד לשילוב בשוק העבודה במידה שיינתנו לה תמיכה וסיוע, כגון הכוונה מקצועית, עזרה במציאת עבודה, התאמות במקום העבודה ואמצעי תחבורה למקום העבודה.

על מנת להשלים את המעקב וללמוד על השפעת התיקון בחוק הביטוח הלאומי על מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי עומדים לבצע בימים אלה את הסבב השני של המחקר, לאחר שחלפה תקופה של כשלוש שנים מאז יישום התיקון בחוק.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
נאון, ד., שטרוסברג, נ., בן-שהם, א., הרן, ד., פריאור, ר. וגאליה, ד. א.(2012). בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקה. דמ-12-625. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Naon, D., Strosberg, N., Ben-Shoham, A., Haran, D., Prior, R, & Gealia, D. A. (2012). People with Disabilities in Israel’s Working-Age Population: Prevalence, Characteristics, and Employment Status. RR-625-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)