אנשים עם מוגבלות בעידן הדיגיטלי: נתונים סטטיסטיים נבחרים 2021

רקע

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חותרת להגדיל את המידע הזמין בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלות על ידי פרסום דוחות שנתיים וקידום יוזמות לשיפור מאגרי המידע בנושא. לבקשת הנציבות, ביצע מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל עיבוד מיוחד של נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) משנת 2020 בנושא אנשים עם מוגבלות בעידן הדיגיטלי.

מטרה

מטרת העבודה היא לספק לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, לחוקרים, לפעילים, לתקשורת ולציבור הרחב מידע על האוריינות הדיגיטלית של אנשים עם מוגבלות בישראל ועל השימוש שלהם באמצעים דיגיטליים לעומת אנשים ללא מוגבלות.

שיטה

חוקרי מכון ברוקדייל ביצעו עיבודי משנה לנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס משנת 2020. הסקר מועבר מדי שנה החל משנת 2002, בקרב מדגם מייצג של כ-9,000 אנשים בוגרים (בני 20+) המתגוררים בקהילה, ומטרתו לברר את המצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בישראל. הסקר מורכב מחלק קבוע ובו שאלות במגוון תחומי חיים, ומחלק מתחלף המוקדש בכל שנה לנושא חדש הנחקר בהרחבה. בשנת 2020, הנושא שנבחר היה העידן הדיגיטלי. בעבודה זו רוכזו הנתונים הרלוונטיים בנושא זה בנוגע לאנשים עם מוגבלות.

עיקרי הממצאים ומסקנות

  • בשנים 2020-2011 חלה עלייה בשיעור האנשים שמשתמשים באינטרנט. עלייה זו חדה יותר בקרב אנשים עם מוגבלות. 59% מן האנשים עם מוגבלות ו-80% מן האנשים ללא מוגבלות עשו שימוש באינטרנט בשנת 2011, לעומת 90% מן האנשים עם מוגבלות ו-95% מן האנשים ללא מוגבלות בשנת 2020.
  • עם זאת, יש פערים באוריינות הדיגיטלית והטכנולוגית בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות. פחות אנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט לצורך שיחות וידיאו ודואר אלקטרוני לעומת אנשים ללא מוגבלות. נוסף על כך, יותר אנשים עם מוגבלות הביעו קושי לרכוש מיומנויות טכנולוגיות חדשות: 42% לעומת 23% מן האנשים ללא מוגבלות. כמו כן יותר אנשים עם מוגבלות הביעו צורך בהכשרה ובהדרכה באינטרנט: 41% לעומת 24% מן האנשים ללא מוגבלות.
  • אף על פי שאנשים עם מוגבלות יכולים להיתרם רבות מן היתרונות של שירותים דיגיטליים (בעיקר אם יש להם קשיי ניידות), הם משתמשים פחות באינטרנט לצורכי כלכלה ומסחר, שירותים מקוונים של קופות החולים, שירותי ממשל ועוד. בני 34-20 עם מוגבלות משתמשים באינטרנט לצורך כלכלי ומסחרי בשיעור דומה לבני גילם ללא מוגבלות. עם זאת הם משתמשים בו פחות לצורכי לימודים ותעסוקה: 40% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים ו-47% לצורך תעסוקה, לעומת 46% ו-57% (בהתאמה) מבני 34-20 ללא מוגבלות.
  • האינטרנט משמש כלי שמסייע לבני 34-20 עם מוגבלות להתמודד עם בדידות. 52% מבני 34-20 עם מוגבלות משתמשים באינטרנט כדי לחדש קשרים מן העבר לעומת 47% מבני גילם ללא מוגבלות. נוסף על כך, 31% מבני 34-20 עם מוגבלות העידו כי פגשו חבר שהכירו קודם לכן באינטרנט לעומת 23% מבני גילם ללא מוגבלות. לעומת זאת, בקרב בני 65+, אנשים ללא מוגבלות משתמשים באינטרנט לחידוש קשרים ולהיכרות יותר מאנשים עם מוגבלות (27% לעומת 18%, בהתאמה).
  • לצורך צמצום הפערים בשימוש בשירותים דיגיטליים בין אנשים עם וללא מוגבלות וטיוב שירותים, חשוב לבחון את החסמים והצרכים של אנשים עם מוגבלות. אפשר שהפערים נובעים מהיעדר הנגשה של אתרים ויישומונים. הנגשה של האתרים והמידע המופיע בהם על פי דרישות תקנות הנגישות יכולה לאפשר ליותר אנשים עם מוגבלות להשתמש בהם.

 

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל., נגר אידלמן, ר. וקונסנטיטינוב, ו. (2022). אנשים עם מוגבלות בעידן הדיגיטלי: נתונים סטטיסטיים נבחרים 2021. מ-22-207. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Barlev, L., Nagar Eidelman, R. & Konstantinov, V. (2022). People With Disabilities in the Digital Era:  Selected Statistical Data 2021. S-207-22. Myers-JDC-Brookdale Institute.