הכנה להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה של סטודנטים ערבים: מחקר הערכה על תכנית לשיפור המכינות הקדם-אקדמיות

תכנית ההתאמה של מסלולי הכנה קדם-אקדמיים לצרכים של סטודנטים ערבים פועלת כחלק מתכנית רב-שנתית של הוועדה לתכנון ולתקצוב להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית.

התכנית פעלה בתשע"ב (2011/12) כפיילוט בארבעה מוסדות, ונחלקה לשני סוגים: מכינות ייחודיות לתלמידים ערבים בלבד ומכינות מעורבות-תומכות בהן התלמידים הערבים משולבים עם שאר התלמידים. התכנית כללה תכנית פדגוגית מותאמת ומעטפת תמיכה נוספת ובה תגבור שפתי בעברית ובאנגלית, סדנאות במיומנויות למידה, הכנה לבחינה הפסיכומטרית , פעילות חברתית, ייעוץ וחונכות אישית ולימודית.

בנוסף, תלמידי המכינות הייחודיות היו זכאים למימון 90% משכר לימוד, למלגת קיום חודשית ומימון להסעות במידת הצורך. המכינות קיבלו תקציב ייחודי בעבור כל תלמיד ערבי, בנוסף לתקציב הרגיל שמקבלות כל המכינות.

דוח מחקר ראשוני זה בוחן את האסטרטגיות שהופעלו ליישום התכנית, את תוצאותיה בהיבטים של סיום הלימודים במכינה וקבלה ללימודים גבוהים, את שביעות רצון התלמידים מהמענים בתכנית ואת התרומות של התכנית כפי שהן נתפסות על ידם. ככלל, נמצא שתלמידי מכינות הפיילוט סיימו את הלימודים במכינה והתחילו לימודים גבוהים בשיעור גבוה יותר מהממוצע של כלל תלמידי המכינות שדווח בשנים קודמות. שביעות הרצון של התלמידים מהתכנית ותפיסתם את תרומותיה היו גבוהות על אף קשיים עם חלק ממרכיבי התכנית.

בניתוח התכניות עלו מספר אסטרטגיות יישום שעשויות לסייע לשיפור תכנית זו ותכניות נוספות המיועדות לסטודנטים מאוכלוסיות אחרות:

  • אספקת התמיכות הנוספות כחלק מובנה וקבוע  בתוך מערכת השעות הלימודית
  • גמישות במתן המענים והתאמתם לצורכי התלמידים לאורך השנה
  • פריסת הלימודים על פני חודשים רבים יותר
  • מיצוב תכניות הכנה כשנה ראשונה בתכנית לימודים רגילה

ממצאי המחקר נדונו עם צוות המועצה להשכלה גבוהה ומשמשים בסיס לשיפור התכנית הקיימת ולהחלטה על כיוונים עתידיים לפיתוח וליישום תכניות תמיכה בסטודנטים ערבים.

המחקר הוזמן על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ומומן בסיועה.