הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות

המסגרת החוץ-ביתית העיקרית לילדים בגיל הרך בקצה רצף הסיכון היא משפחת האומנה. משפחת האומנה נועדה לתת מענה לילדים אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה על רקע תפקוד הורי לקוי. האומנה נמשכת עד אשר נמצא לילד בית קבוע – חזרה אל משפחתו או מסירתו לאימוץ – או עד הגיעו לגיל 18. ההמלצה על הוצאת הילד מן הבית, בפרט כאשר מדובר בילד בגיל הרך, מעמידה בפני העובדים הסוציאליים דילמות וקשיים לא מעטים, והיא כרוכה בתהליכי קבלת החלטות מורכבים. המלצה זו מתקבלת בוועדות לתכנון טיפול והערכה הפועלות במחלקות לשירותים חברתיים. ועדות אלה הן מנגנון מרכזי שנועד לסייע בתהליכי קבלת ההחלטות ובגיבוש תכניות התערבות המותאמות לצורכי הילדים ובני משפחותיהם. הדיונים בוועדות אלה מתקיימים בצוות רב-מקצועי ובשיתוף ההורים.

נושא ההוצאה החוץ-ביתית והמדיניות הקשורה בו נדונו בשנים האחרונות בפורומים שונים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואף עמדו במרכז הדיון בוועדה שהקים משרד הרווחה והשירותים החברתיים בראשות מנכ"ל המשרד (ועדת סילמן, 2014) וביוזמות פנימיות של המשרד לבחינת פעילויותיו ("מיזם התוצאות"). המחקר הנוכחי ביקש לאתר דרכים לחיזוק המדיניות ולתרום לשיפור ההתערבויות המתבצעות בשטח.

המחקר, שבוצע בשנים 2014-2013, בחן את מאפייני הילדים בגיל הרך במשפחות אומנה ואת תהליכי ההתערבות הנעשים עמם ועם בני משפחותיהם. מוקד המחקר הוא דרכי העבודה בוועדות לתכנון טיפול והערכה. המחקר בא בהמשך לשני סקרים קודמים על ילדים בגיל הרך במשפחות אומנה. מחקר זה נעשה על מדגם ארצי מייצג של 237 ילדים, שעניינם נדון בוועדות לתכנון טיפול והערכה (נבחנו שני דיונים בנוגע לכל ילד ובסך-הכול כ-450 דיונים). המידע על המאפיינים ועל תהליכי ההתערבות נאסף באמצעות שאלונים שמילאו העובדות הסוציאליות של המשפחה וגם המפקחות עליהן.

בין הנושאים שממצאי המחקר משליכים עליהם:

  • השתתפות ההורים בוועדות ובתהליכי גיבוש ההמלצות
  • השתתפות של גורמים שאינם עובדי המחלקות לשירותים חברתיים בוועדות
  • העברת מידע מסודרת בין השירותים המטפלים
  • הסדרת התכנון לקראת סידור קבע לילדים בגיל הרך, כולל פיתוח תכניות השיקום להורים.

ממצאי המחקר הוגשו לחברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר ויוצגו בפורומים מקצועיים נוספים. הם יסייעו בתהליכי היישום של המלצות ועדת סילמן (2014).

המחקר נערך ביוזמת האגף למחקר, תכנון והכשרה ובוצע בשיתוף השירות לילד ולנוער והשירות למען הילד באגף לשירותים אישיים וחברתיים.

הצעה לציטוט בעברית:
סבו-לאל, ר.,בן סימון, ב. וקונסטנטינוב, ו. (2014).הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות
דמ-14-684. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Szabo-Lael, R., Ben Simon, B., & Konstantinov, V. (2014). Preschoolers in Foster Families: Characteristics and Processes of Intervention. RR-684-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)