ביטוח סיעודי פרטי בישראל

הטיפול בקשישים ובמוגבלים מהווה אתגר מרכזי למערכות בריאות ורווחה בכל העולם. מדינת ישראל מסייעת למעוטי יכולת במימון הטיפול במוגבלים ובמתן שירותים. בסוף 2009 קיבלו מהביטוח הלאומי כ-139,400 קשישים גמלת סיעוד ו-24,400 קשישים שהו במוסדות ל לטיפול ממושך (כולל סיעודיים, תשושים ותשושי נפש).

העלות הממוצעת של שהייה בת שלוש שנים במוסד לטיפול ממושך עמדה על כ-486,000 ₪ בשנת 2011. עלות הטיפול הסיעודי גבוהה גם למערכת הציבורית וגם לקשיש ובני משפחתו. לנוכח המגבלות של מקורות המימון הציבוריים, גוברת ההכרה בצורך של שילוב בין מקורות פרטיים לציבוריים לצורך מימון הטיפול הסיעודי. ביטוח סיעודי פרטי, המבטח כנגד הצורך בטיפול סיעודי בקהילה או במוסדות סיעודיים, הוא אחת מחלופות המימון הנדונות כיום בידי קובעי המדיניות.

המחקר הנוכחי נועד לתאר את שוק הביטוח הסיעודי הפרטי בישראל ולנתח את הגורמים המשפיעים על בעלות על ביטוח סיעודי. המחקר מתבסס על נתונים פיננסיים על השוק, פוליסות הביטוח הסיעודי המשווקות על ידי קופות החולים ופוליסות מרכזיות שמשווקות על ידי חברות הביטוח וכן נתונים שנאספו במסגרת סקר אוכלוסייה של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל שנערך בסוף 2006 בקרב 1,700 תושבי ישראל בני 22 ומעלה. כמו כן בוצעה סקירת ספרות מקיפה אשר בחנה לעומק היבטים שונים של השוק.

בין הנושאים העיקריים שנבחנו במחקר:

  •  גודלו של שוק הביטוח הסיעודי הפרטי בארץ והגורמים המשפיעים על רכישת ביטוח זה
  •  ההסתברות להיות סיעודי והערכת הנזק הכרוך בכך לפי תפיסת הפרט, כולל הערכות לגבי מימון הטיפול, במידה ויזדקקו לו
  • השפעת הקשר עם הילדים על בעלות על ביטוח סיעודי
  • כלים להגברת הידע, המודעות והשימוש המושכל של הצרכנים בביטוח הסיעודי

ממצאי המחקר הוצגו בפני שר הבריאות, השר לענייני גמלאים והנהלות משרדיהם, בפני המפקח על הביטוח ובכירים באגף ובפני הצוות המנהל של האגף לגריאטריה במשרד הבריאות . הממצאים משמשים לשיפור ולגיבוש הרפורמות במימון הטיפול הסיעודי ומסייעים לתהליכי קבלת ההחלטות בנושא זה.

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Comas-Herrera, A., Butterfield, R., Fernández, J. L., Wittenberg, R., & Wiener, J. M. (2012). Barriers and opportunities for private long-term care insurance in England: What can we learn from other countries?. The LSE companion to health policy, 258-280.

Borowski, A. (2015). Israel’s long-term care social insurance scheme after a quarter of a century. Journal of aging & social policy27(3), 195-214.

Klimaviciute, J., Pestieau, P., & Schoenmaeckers, J. (2018). Long‐Term Care Insurance With Family Altruism: Theory and Empirics. Journal of Risk and Insurance.

Klimaviciute, J., Pestieau, P., & Schoenmaeckers, J. (2019). Family altruism and long-term care insurance. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 1-15.

הצעה לציטוט בעברית:
ברמלי-גרינברג, ש., וייצברג, ר. וגרוס, ר. (2012). ביטוח סיעודי פרטי בישראל'. דמ-12-575. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
 Brammli-Greenberg, S., Waitzberg, R, & Gross, R. (2012). Private Long-Term Care Insurance in Israel. RR-575-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)