התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטת הממשלה 3708): דוח ראשון

בספטמבר 2011 התקבלה החלטת הממשלה מספר 3708 בדבר תוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. ההחלטה מציגה תוכנית חומש לשנים 2016-2012 להשגת מטרות אלו: קידום מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, חיזוק הרשויות המקומיות הבדואיות וחיזוק הקהילתיות והמנהיגות של האוכלוסייה הבדואית. ההחלטה קובעת כי יש לפעול להשגת המטרות והדגיש השקעה בנשים ובצעירים. בביצוע ההחלטה משתתפים משרדי ממשלה רבים. התוכנית מלווה במחקר שעורך מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל המתמקד בהערכת היישום והתוצאות. דוח זה הוא הראשון מארבעה דוחות על ממצאי המחקר, והוא עוסק בשלושת התחומים האלה:

א) הגדלת שיעור התעסוקה של האוכלוסייה הבדואית בנגב וגיוון מקומות התעסוקה – תחום זה כולל הקמה והפעלה של מרכזי תעסוקה, פיתוח אזורי תעשייה, מתן תמריצים למעסיקים, הכשרות מקצועיות למבוגרים, לימודי הנדסאות ועידוד יזמות עסקית.

ב) פיתוח תשתיות בדגש על תשתיות תומכות חינוך והשכלה, תעסוקה,  ושירותי רווחה – בכך כלולים שיפור הנגישות התחבורתית של האוכלוסייה הבדואית למוסדות השכלה ולמקומות תעסוקה וכן הקמת מסגרות לילדים, בעיקר בגיל הרך.

ג) חיזוק הביטחון האישי ביישובים והתמודדות עם כל תחומי הפשע, האלימות ועבירות התנועה – הרחבה וחיזוק של היקף כוחות השיטור המקומיים במשטרת מרחב הנגב, הפעלת התוכנית 'עיר ללא אלימות' וכן הגברת פעילותה של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.

הדוח מדווח על ביצוע החלטת הממשלה: הפעילויות שננקטו והיקפן; התוצאות שהושגו; אתגרי היישום. כמו כן הוא מציע כיווני פעולה העולים מן הממצאים ומהראיונות עם הגורמים השונים, במטרה להתמודד טוב יותר עם האתגרים.

ממצאי הדוח הוצגו לוועדת ההיגוי הבין-משרדית של התוכנית, והם משמשים בסיס לשיפור התוכנית ולתכנון שלב ב שלה.

המחקר הוזמן על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפקח על יישום החלטת הממשלה.

 

לדוח אינפוגרפי של המחקר יש ללחוץ כאן

 

הצעה לציטוט בעברית:
סופר-פורמן, ח., אייל, י., חסן דאהר, ס. ופרנקל, מ. (2016). התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטת הממשלה 3708): דוח ראשון.
דמ-16-714. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Sofer Furman, H., Eyal, Y., Hassan-Daher, S., & Frankel, M. (2016). Program to Promote Economic Growth and Development for the Bedouin Population in the South of Israel. (Government Resolution 3708) – First Report. RR-714-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)