תכנית לפיתוח מסוגלות תעסוקתית של עולים אקדמאים בני 45+ מברית-המועצות לשעבר: מחקר הערכה

התכנית לפיתוח המסוגלות התעסוקתית של עולים מברית-המועצות לשעבר, אקדמאים גילאי 45 ומעלה הוקמה בשנת 2006 על-ידי תבת (תנופה בתעסוקה – ג'וינט-ישראל) בשיתוף עם משרד הקליטה (אגף התעסוקה), שירות התעסוקה והרשויות המקומיות. התכנית נועדה לשפר את המסוגלות התעסוקתית של עולים אלה ולהקנות להם מיומנויות חיפוש עבודה שיאפשרו להם להיקלט בעבודות התואמות את כישוריהם. התכנית הופעלה למשך שלוש שנים (2009-2006) על-ידי חברת "שיפור" וכללה הקמת שני מרכזים בפתח תקווה וראשון לציון.

התכנית לוותה במחקר הערכה שמטרתו הייתה לסייע בשיפור התכנית תוך כדי הפעלתה, ולבחון את תרומותיה למשתתפים ואת השלכותיה על מצבם התעסוקתי. במסגרת ההערכה נאסף מידע משלושה מקורות: המשתתפים, מפעילי התכנית וגורמים מקצועיים ברשויות המקומיות.
מהממצאים עולה כי:

  • במהלך כשנה התכנית הצליחה להגיע לכ-250 איש. חלק ניכר מהם (59%) היו בני 45 ומעלה, מחציתם (51%) – פחות מ-10 שנים בארץ. רובם היו (81%) בעלי תואר אקדמי וכמחציתם מהנדסים.
  • במהלך שנת ההשתתפות בתכנית אחוז ניכר השתתפו במגוון פעילויות: הרצאות וסדנאות (90%), ייעוץ אישי (87%), ג'וב קלאב (63%). למעלה ממחצית המשתתפים ייחסו לכל אחת מהפעילויות האלה תרומה רבה מאוד או רבה בכל ההיבטים שנבדקו שהם: רכישת ידע חדש בשוק העבודה, מתן כלים לחיפוש עבודה, שיפור יכולת ליצור קשר עם מעסיקים, וחיזוק הביטחון העצמי. פעילויות נוספות בהן השתתפו כללו קורסים והשתלמויות (58%) בעיקר בלימודי מחשב. חלה ירידה באחוז המשתתפים המדווחים על כל סוגי החסמים, ובמיוחד בנוגע לאיך לחפש עבודה (מ-50% ל-11%), כיצד להתנהג בריאיון עבודה (מ-38% ל-18%) וכיצד להכין קורות חיים (מ-40% ל-17%).
  • בתום שנה בתכנית חל שינוי במצב התעסוקתי של המשתתפים: אחוז המועסקים עלה מ-58% ל-84%, ואחוז העובדים בתחום המקצועי או בתחום מתאים לכישוריהם גדל מ-16% ל-47%.

המחקר נערך ביוזמת תבת ומומן בסיועה. ממצאי המחקר הוצגו בוועדות ההיגוי של התכנית והיוו תשומה לשיפור התכנית תוך כדי יישומה, ומשמשים בסיס לדיון על הפצתה.

* לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד

הצעה לציטוט בעברית:
כץ, א., כורזים, מ. ופלג ,ת. (2011).תכנית לפיתוח מסוגלות תעסוקתית של עולים אקדמאים בני 45+ מברית-המועצות לשעבר: מחקר הערכה. דמ-11-573. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
katz, E., Korazim, M., & Peleg, T. (2011). Program to Promote Employability of Immigrant Academics Aged 45+ from the Former Soviet Union: Evaluation Study. RR-573-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)