תכנית העצמה כלכלית-חברתית לנשים במרכז מהות בחיפה ובקול האישה בירושלים

תבת, מיזם תעסוקה משותף לממשלת ישראל ולג'וינט-ישראל, יזם את התכנית "העצמה כלכלית-חברתית לנשים", במטרה לקדם לעצמאות כלכלית נשים מקבוצות חלשות, כגון מעוטות השכלה וחסרות מיומנויות תעסוקתיות נדרשות. תכנית העצמה כלכלית-חברתית לנשים הופעלה בין יולי 2006 ליוני 2009 בשני מרכזי סיוע והעצמה לנשים: מרכז מהות בחיפה וקול האישה בירושלים. לבקשת תבת, ערך המכון מחקר הערכה שבדק את אופן היישום וההפעלה של התכנית ואת השינויים שחלו במצב התעסוקה של המשתתפות כשנתיים לאחר הכניסה לתכנית. כדי לאמוד את השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקות נערכה השוואה בין משתתפות שלא היו מועסקות בעת הכניסה לתכנית לבין קבוצת נשים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הדומות למשתתפות מבחינת מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים.

הדוח בוחן את יישום התכניות שהופעלו בחיפה ובירושלים, את שיעור המשולבות בתעסוקה, את איכות התעסוקה של המשתתפות ואת שביעות הרצון מן העבודה. הדוח הוכן במהלך 2009-2008.

בין הממצאים העיקריים:

  • 66% מתוך המשתתפות שלא עבדו בתחילת התכנית היו מועסקות לאחר 15 חודשים, בהשוואה ל-30% מקבוצת ההשוואה.
  • משתתפות נוספות שעבדו בתחילת התכנית שיפרו את סוג העבודה שלהן.
  • כל המועסקות כעצמאיות ו- 81% מהמועסקות כשכירות היו מרוצות מאוד או מרוצות מעבודתן.
  • בחיפה התכנית הופעלה במלואה ובירושלים היו קשיים בהפעלתה. לא נקלטו  מספר המשתתפות המתוכנן וגם לא יושמו חלק מרכיבי התוכנית. עם זאת, השיפור בשיעור התעסוקה נמצא בשני המרכזים.

ממצאי המחקר הוצגו בפני מנהלות התכנית בתבת, מנהלות העמותות ומפעילות התוכנית ובפני ועדת ההיגוי בתבת שכוללת את נציגי הממשלה השונים.  כבר במהלך התוכנית נעשה שימוש בממצאים לשיפורה. המחקר נערך ביוזמת תבת ומומן בסיועו.

הצעה לציטוט בעברית:
מנדלר, ד. נאון, ד. וקינג, י. (2011). תכנית העצמה כלכלית-חברתית לנשים במרכז מהות בחיפה ובקול האישה בירושלים. דמ-11-579. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Mandler, D. Naon, D., & King, J. (2011). The Program for Socio-Economic Empowerment of Women at the Mahut Center in Haifa and Kol Ha-Isha in Jerusalem. RR-579-11. Myers- JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)