דוח התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי OECD: שוק העבודה והמדיניות החברתית – ישראל

עם הצטרפותה של ישראל לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (להלן ה-OECD) בשנת 2010, פרסם הארגון (הוועדה לתעסוקה, עבודה ורווחה) סקירה על שוק העבודה והמדיניות החברתית של ישראל.

הסקירה כללה 16 המלצות מרכזיות לשיפור בשוק העבודה הישראלי ובמדיניות החברתית המתייחסות לחמישה תחומים רחבים:

  1. הרחבת הזדמנויות התעסוקה לאוכלוסיות חלשות
  2. צמצום הפערים בחינוך
  3. פיתוח תשתיות ציבוריות, כגון תחבורה, בפריפריה
  4. הרחבה ורפורמה בכיסוי הפנסיוני
  5. מעמדם של עובדים זרים בשוק העבודה.

ישראל התבקשה להגיש דוח התקדמות ל-OECD בנוגע ליישום ההמלצות בתוך שנתיים ממועד הצטרפותה לארגון. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, האחראי לתיאום הקשר עם ה-OECD בעניינים אלו פנה למאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל בכדי שיסייע באיסוף החומר, בגיבושו ובהכנת הדוח.

המכון עבד עם 17 גורמים ממשלתיים והשתמש בכל המקורות הרלבנטיים להכנת ניתוח משולב ואובייקטיבי של ההתקדמות עד היום. גורמים אלו כללו את משרד ראש הממשלה, בנק ישראל, משרד האוצר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת וג'וינט-ישראל. עבודה רבה הושקעה בשילוב ובתיאום נקודות המבט השונות של ארגונים העוסקים בנושאים דומים.

משרד התמ"ת אישר את הדוח והגיש אותו ל-OECD בספטמבר 2012.

כל פרק בדוח ההתקדמות דן באחת מ-16 ההמלצות. הדוח מסכם את הצעדים שננקטו מאז שנת 2009 והוא כולל התייחסות ל:

  • החלטות שהתקבלו וכבר מיושמות
  • החלטות שהתקבלו אך טרם יושמו
  • צעדים הנמצאים בהליכי תכנון או אישור.

מעבר לכך, כאשר ניתן, הדוח מספק מידע על אינדיקטורים כמותיים של המגמות בהקצאת תקציבים ושל מספר מקבלי השירות, כמו גם אינדיקטורים רלבנטיים של תוצאות.

רוב המידע שבדוח מתבסס על חומר והתייחסויות שהתקבלו מהיחידות המשרדיות המוסמכות, כאשר הוא נתמך, במידה שרלבנטי, על-ידי הפניה להחלטות הממשלה. מעבר לכך, נעשה ניסיון לשלב מידע רלבנטי ממקורות לאומיים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ועדות ממשלתיות ומחקרים שונים.

בנוסף, הדוח מתייחס להמלצות הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי (ועדת טרכטנברג) שהוקמה בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011. דוח הוועדה, שהוגש בספטמבר 2011, אומץ על ידי הממשלה באופן עקרוני וכלל המלצות מרחיקות לכת שרבות מהן מתייחסות לשוק העבודה ולמדיניות חברתית.

הדוח ייחודי בכך שהוא מציג, זו הפעם הראשונה, סקירה רחבה ומעמיקה של הפעולות שנוקטת ישראל לגבי מגוון רחב של נושאים הנוגעים לסוגיות אלה.

הדוח הוא צעד חשוב בפיתוח השיח בין ישראל לבין ה-OECD  והקהילה הבין-לאומית. מעבר לכך, עצם העבודה המשותפת של הגופים השונים העוסקים בנושאים אלו תרמה לגיבוש תפיסה לאומית משותפת. הדוח יהווה בסיס חשוב לדיוני מדיניות בתוך הממשלה ובחברה בכלל. כמו כן הדוח ישמש משאב חיוני בהמשך ההתמודדות של ישראל עם אתגרים מרכזיים אלו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
חביב, ג'. (2012). דוח התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי OECD: שוק העבודה והמדיניות החברתית – ישראל. מ-12-206. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.