תחזיות הביקוש לאחיות למול תחזיות ההיצע

הפער הצפוי בין הביקוש ובין ההיצע של כוח העבודה הסיעודי בעולם המערבי הוביל בעשור האחרון לעיסוק מוגבר בנושא. זאת לנוכח תחזיות שבעתיד יעלה הביקוש לכוח אדם סיעודי בשל הזדקנות האוכלוסייה והגידול בשיעור הזקנים הזקוקים לסיוע. המחקר הנוכחי מבקש לתרום תרומה נוספת לתכנון כוח האדם בתחום הסיעוד בישראל. הוא אומד את הביקוש הצפוי לאחיות, בודק את ההתאמה בין תחזיות ההיצע לכוח עבודה זה ובין תחזיות הביקוש, ובוחן את השלכותיה על תכנון מערך כוח העבודה הסיעודי בישראל.

נעשה שימוש בכמה מודלים של חיזוי הביקוש עד 2030. כל המודלים צופים מחסור ניכר באחיות בטווח הארוך (2030), שהיקפו משתנה בין המודלים. כל המודלים מצביעים גם על כך שהיקף המחסור החזוי יושפע באופן משמעותי מן הגיל שבו יפרשו האחיות.

המחקר מציגי תחזיות ביקוש בטווחי זמן שונים, ומעניק לקובעי המדיניות בסיס חשוב לקבלת החלטות בנוגע לפיתוח כוח האדם הסיעודי ולשיפור תהליך התכנון האסטרטגי לטווח ארוך של כוח אדם זה.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ניראל, נ.,גרינשטיין-כהן, א., אייל, י., סמואל, ה.  ובן-שוהם , א. (2014).תחזיות הביקוש לאחיות למול תחזיות ההיצע
דמ-14-665. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Nirel, N., Grinstien-Cohen, O., Eyal, Y., Samuel, H., & Ben-Shoham, A. (2014). The Projected Supply and Demand for Nurses. RR-665-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)