"בדואים לעסקים –קידום יזמוּת עסקית במגזר הבדואי בנגב"

התכנית "בדואים לעסקים –יזמוּת עסקית במגזר הבדואי בנגב" פותחה על מנת לעודד תעסוקה עצמאית בקרב נשים בדואיות. היא מסייעת למשתתפות לפתוח עסק עצמאי, או, אם אינן יכולות או מעוניינות בכך – להשתלב בעבודה שכירה. התכנית מתמקדת בתחומים שבהם נראות הזדמנויות. בראשית 2008 התמקדה התכנית בשלושה תחומים – עיצוב אופנה, אימון גופני וטיפול בגיל הרך. היא כללה מספר שלבים: הכשרה מקצועית, סדנאות העצמה, קורס יזמות עסקית וליווי עסקי אישי. התכנית מתבצעת במסגרת תבת, שהיא שותפות בין ג'וינט ישראל ובין הממשלה.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ביצע הערכה של התכנית בשנתיים הראשונות להפעלתה. במחקר נאספו נתונים מכל הנשים שהשתתפו בה  ונערכו ראיונות עם אנשי הצוות. המחקר בחן את התכנית ממספר נקודות מבט, כולל:

  •  יישום הקורסים וההכשרות – קשיים והמלצות לשיפור
  • היקף ההשתלבות בעבודה במהלך שנה מסיום ההכשרות הקבוצתיות – שיעור המקימות עסקים עצמאיים ושיעור המשתלבות בעבודות שכירות
  •  הערכת התרומה של התכנית לתהליך השילוב בעבודה בעיני המשתתפות והצוות
    הממצאים מצביעים על השתלבות משמעותית בעבודה. יחד עם זאת, אחוז המשתלבות כעצמאיות היה נמוך מהצפוי: עשרים אחוז פתחו עסקים עצמאיים, ובסך הכול יותר מחמישים אחוז מהמשתתפות עבדו בעבודה אחת לפחות. מרבית המשתתפות שעבדו המשיכו לעבוד גם לאחר שנה.

מהממצאים עולה שעל מנת לחזק את השילוב ביזמוּת ולמסד את האפשרות שהתכנית תתרום לשילוב בעבודה שכירה יש צורך לשפר מספר מרכיבים של התכנית:

  •  התאמה טובה יותר של רמת הקורסים ושל התכנים למשתתפות
  •  הרחבת התמיכה והליווי האישי
  •   מיקוד רב יותר של ההכשרות והליווי בהקמת עסקים זעירים בבית
  •  יצירת מסלול מיוחד למשתתפות המעוניינות בעבודה שכירה

הלקחים מהתכנית משמשים כיום בסיס לפיתוח תכניות דומות במסגרת הרחבת הסיוע של הממשלה לשילוב נשים ערביות בעבודה.

המחקר נערך ביזמה ובמימון של מיזם התעסוקה תבת.

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסן-דאהר, ס. (2012). "בדואים לעסקים –קידום יזמוּת עסקית במגזר הבדואי בנגב". דמ-12-624. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Hassan-Daher, S. (2012). Promoting and Developing Business Entrepreneurship among Bedouin Women in the Negev. RR-624-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)