קידום העסקה מגוונת בישראל

"העסקה מגוּוֶנת" פירושה ייצוג הולם במקומות עבודה, בכל הדרגות, של אנשים מאוכלוסיות ייחודיות מבחינה אתנית, גילית ודתית-תרבותית ומבחינת נטייה מינית וכן של נשים ובעלי מוגבלות. "ניהול גיוון" (diversity management) הוא התהליך שבו ארגון מפתח מדיניות וכלים כדי ליצור סביבה תומכת לקליטת אנשים מאוכלוסיות ייחודיות ולקידומם. אוכלוסיות ייחודיות מאופיינות בחסמים שגורמים לשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה או לתת-תעסוקה. בישראל מדובר בעיקר בגברים חרדים, נשים ערביות, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות וגילאי 45 ומעלה. הגברת שילובן של קבוצות אלו בתעסוקה איכותית היא אינטרס לאומי, ולצורך זה פותחו בשנים האחרונות תכניות רבות. התגייסותם של מעסיקים להגשמת הגיוון בהעסקה נעשית בראש ובראשונה בשל הצורך שלהם בעובדים אך גם במסגרת אחריות חברתית תאגידית, כלומר, מעורבות החברה העסקית בהשגת יעדים חברתיים.

מטרות המחקר היו ללמוד מהניסיון בחוץ לארץ ולסקור את הניסיון לקדם את הנושא בישראל.

מסקירת הספרות בחו"ל עולה כי הבניית הטיפול בהעסקה המגוונת מתבטאת בעניינים אלו: הגדרת תפקידים מיוחדים והקמת פורומים של קביעת מדיניות ודיונים בנושא במקום העבודה; פיתוח תכניות חונכות על-ידי עובדים ותיקים, המיועדות לעובדים חדשים מאוכלוסיות ייחודיות; הכשרה למנהלים בתחום מאפייני האוכלוסיות הייחודיות וכלים מותאמי-תרבות; איסוף נתונים לצורך מעקב אחר גיוס עובדים, הערכת תפקודם, תלונות, קידום ועזיבה, במטרה להתמודד עם חסמים בהעסקתן וקידומן של אוכלוסיות ייחודיות.
יש מעט מחקרים שבחנו את יעילות האסטרטגיות השונות. באחד מהם נמצא שמינוי אדם אחראי להעסקה מגוונת הוא האסטרטגיה המוצלחת ביותר לקידום גיוון. גם חונכות נמצאה יעילה.

תמונת המצב בישראל התקבלה בעיקר מראיונות עומק עם הגופים הפועלים לקידום העסקה מגוונת ועם מעסיקים המתנסים בנושא. בין היתר נמצא כי:

  • התפתחו מספר גופים המובילים את התחום בארץ: הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, ציונות 2000, מעלה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה, נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה.
  • גופים אלו מנסים ליצור מודעות בקרב מעסיקים גדולים לחשיבות שבהטמעת העסקה מגוונת, מכשירים בעלי תפקידים רלוונטיים ומקדמים ייעוץ והדרכה.
  • התהליך כולו נמצא בראשיתו. מספר המעסיקים המפעילים כל אחת מהאסטרטגיות הוא מצומצם, הבניית התפקידים בארץ מפותחת פחות מאשר בחו"ל וההעסקה המגוונת מתבטאת לרוב בשילוב במשרות כניסה (entry level jobs) ולא במשרות גבוהות יותר.
  • עם זאת מספר המעסיקים המתעניינים בהעסקה מגוונת גדל והידע בתחום מתרחב.

ממצאי המחקר הוצגו לפני ועדת ההיגוי של המחקר ובקורס הראשון להכשרת מנהלי העסקה מגוונת מטעם תבת והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה ומשמשים להמשך פיתוח הנושא.

המחקר נערך ביוזמה ובמימון של תבת.

 

הצעה לציטוט בעברית:
סלייטר, י. וקינג, י. (2014).קידום העסקה מגוונת בישראל
דמ-14-659. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Slater, Y., & King, J. (2014). Promoting Workforce Diversity in Israel. RR-659-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)