תכנית להגנה על זקנים במגזר הכפרי

בשנים האחרונות פותחו בארץ ובעולם תכניות רבות להתמודדות עם תופעת ההתעללות בקשישים, המוכרת כיום כבעיה חברתית.

במגזר הכפרי בישראל נוצר מצב ייחודי המושפע מחוקי המדינה ותקנות מינהל מקרקעי ישראל, לפיהם ניתן להעביר/להוריש את המשק רק לאחד הילדים. חוקים אלה בצד התפתחויות כלכליות, מעמידים את המשפחות בפני מציאות משברית עמוקה ומורכבת. אלה יוצרים מצב של סיכון להתעללות והזנחת זקנים מצד ילדיהם הבוגרים. גם הריחוק הגיאוגרפי של המגזר הכפרי מהערים הגדולות מקשה על נגישות השירותים ויוצר תלות גדולה במטפלים, שיכולה להגביר את הסיכון להתעללות.

המחקר הנוכחי בחן תכנית חלוצית ייחודית שנועדה לצמצם ו/או להפסיק מצבים של התעללות בזקנים והזנחתם. התכנית יושמה במחלקות לשירותים חברתיים בשתי המועצות האזוריות במטה יהודה ובלב השרון. התכנית כללה פעילויות להעלאת מודעות ומניעה בקרב אנשי מקצוע המספקים שירותים בקהילה ובקרב זקנים ומשפחותיהם. בנוסף, ניתן מענה ברמה הפרטנית, הכולל שילוב הגישות העיקריות של טיפול בהתעללות בזקנים – שירותים תומכים ואמצעים חוקיים וכן טיפול קבוצתי. הדוח מסכם את הניסיון שנרכש בשתי תכניות שהופעלו בשנים 2006-2004 ואשר נתמכו על-ידי הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי, בשיתוף משרד הרווחה.

ממחקר ההערכה עולה שדגש ניתן לרמה הקהילתית, בה נערכו ערבי הסברה לזקנים ולבני דור הביניים, נערכו מפגשים עם גורמים מקצועיים אחרים באמצעותם הוגבר שיתוף הפעולה וגובשה קבוצת מתנדבי הסברה במושבים. ברמה הקבוצתית פעלו קבוצת תיאטרון וקבוצת תמיכה לנשים. כן עולה ממחקרנו, בדומה למחקרים בארץ ובעולם, שברמה הפרטנית רוב הקורבנות שטופלו בתכנית הן נשים, מעל גיל 70, עם שכיחות גבוהה של בעיות בריאות ורשתות תמיכה דלילות. בחלק המקרים המטפלים אשר תלויים בהוריהם הם הפוגעים, והם מתגוררים באותה נחלה. מרבית הפוגעים הם גברים, בנים/בנות בוגרים ו/או בני זוגם. בהשוואה לתכניות אחרות, בולט שיעורם הגבוה של הזקנים שנחשפו לניצול כלכלי (45%) והזנחה (47%).

במחקר נבדקו גם סוגי ההתערבות. בתכנית הנדונה בולט הממצא שפרט לשיחות עם הקורבנות, נעשתה התערבות משפחתית שכללה שיחות עם הפוגע ובני משפחה אחרים. על פי דיווחי העובדים הסוציאליים, התכנית תרמה לשדרוג תהליכי עבודה בנושא ההתעללות, להכנסת פעולות ויוזמות נוספות, להעלאת המודעות בקרב התושבים ואנשי המקצוע,  וכן להתעניינות של גורמים ברמה הארצית, כמו עורכי דין ותנועות ההתיישבות. ברמה הפרטנית, תרם הטיפול לשיפור במצבם של 77% מהמקרים שטופלו בתכנית.

הממצאים הוצגו בפני המפקחים של משרד הרווחה בנפות מרכז ודרום, ובפני הנהלת המועצה האזורית מטה יהודה, במטרה להעלות את מודעותם לנושא, לדון בסוגיות שעלו מהממצאים ולהפיק לקחים ברמה הארצית. בסיום תכנית החלוץ הוחל בהכנת תדריך המתבסס על המידע, הלקחים והכלים שנלמדו, לשימוש ברמה הארצית. בחודשים הקרובים יופץ התדריך לציבור הרחב. המחקר מומן בסיוע הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.