הספקת אמצעים טכנולוגיים לקידום עצמאות בקרב אנשים עם מוגבלות: סקירה בין-לאומית

רקע

מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל מבצע מחקר הערכה עבור התוכנית “בתים חכמים” – בחינת שילובם של אמצעים דיגיטליים לשיפור איכות חייהם וקידום חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות. יוזמי התוכנית הם “ג’וינט ישראל מעבר למגבלות”, בשיתוף מטה “ישראל דיגיטלית” במשרד לשוויון חברתי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד האוצר וקרן רודרמן. במסגרת מחקר זה ערך מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל סקירה על מערכות הנגשה והספקה של טכנולוגיה מסייעת במדינות נבחרות. הסקירה מתמקדת בתוכניות הקיימות במדינות אוסטרליה, דנמרק, מחוז אונטריו בקנדה ומדינת אילינוי בארצות הברית, וברכיבים מרכזיים בתוכניות הנגשה והספקה של טכנולוגיה מסייעת בכל מדינה: רקע כללי וחקיקתי, אוכלוסיית היעד, מטרות, הגדרת המדינה לטכנולוגיה מסייעת, אופן יישום התוכנית, תפקידם והכשרתם של אנשי המקצוע המעורבים, אופני מימון לטכנולוגיה ועוד.

מטרה

מטרת הסקירה היא ללמוד על הנעשה בעולם בתחום ההנגשה וההספקה של טכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלות ולהכיר את הרכיבים בתהליכי הספקת טכנולוגיה מסייעת, כדי לסייע לתוכנית “בתים חכמים” לגבש את התהליך הרצוי וליישמו באופן מיטבי.

שיטה

המידע המוצג נאסף מתוך אתרי אינטרנט רשמיים של התוכניות, מדוחות על אודותיהן וכן ממידע שמסרו בעלי תפקידים בתוכניות לחוקרים, בעקבות פנייה אליהם. מאפייני התוכניות מוצגים בנפרד לכל מדינה וכן באופן השוואתי, לפי היבטים עיקריים.

ממצאים ומסקנות

מן הסקירה עולה כי מדינות שונות מאמצות מודלים שונים להנגשה והספקה של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות, הנבדלים זה מזה במגוון היבטים. ישנן תוכניות מקיפות, הבונות עבור אדם עם מוגבלות תוכנית אישית כוללת, שבה טכנולוגיה מסייעת היא רכיב אחד משלל רכיבים שנועדו לתת מענה לפרט; יש תוכניות המתמקדות רק בהספקה של טכנולוגיה מסייעת ויש תוכניות שמצטמצמות רק לשירותים אחדים הנוגעים לטכנולוגיה מסייעת, כגון מתן מידע, הדגמה או סיוע בהשגת הלוואה לרכישת מכשירים. התוכניות נבדלות גם ברמת מעורבותו של הפרט בתהליך בחירת הטכנולוגיה, באופן המימון והבעלות על המכשירים וכן באופן ההגדרה בפועל של טכנולוגיה מסייעת הכלולה בתוכנית. חלקן מתבססות על רשימת מכשירים מפורטת, חלקן על קטגוריות של מכשירים וחלקן כלל אינן משתמשות ברשימת מכשירים.

אנו סבורות כי היכרות עם מודלים של מנגנוני הספקת טכנולוגיה מסייעת במדינות מפותחות יכולה לשמש בסיס לבחינת מגוון רכיבים ולגיבוש תוכנית יעילה להספקת טכנולוגיה מסייעת גם בסביבה הביתית בישראל.