דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2007 והשוואה לשנים קודמות

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 חוקר מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל את תפקודה של מערכת הבריאות מנקודת מבטם של צרכני השירותים. סקרי המעקב נערכים אחת לשנתיים במטרה לבחון באיזו מידה הושגו המטרות העיקריות של החוק – שיפור איכות שירותי הבריאות והגברת השוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. את המחקר מלווה ועדת היגוי משותפת למשרד הבריאות, משרד האוצר, כל קופות-החולים, המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.

הסקר שנערך בשנת 2007 ושממצאיו מוגשים בדוח זה הוא השביעי בסדרה. תקציר מפורט של הממצאים הכלל-ארציים הופץ בהרחבה בתחילת 2008, ובדוח הנוכחי מוצג ניתוח מעמיק של הממצאים תוך השוואה הן בין קופות-החולים השונות, והן בין קבוצות אוכלוסייה. סוגיות עיקריות שנידונות בדוח כוללות:

  • מגמות לאורך זמן בהיבטים של שביעות רצון משירותי הקופות: זמינות, משך המתנה, מניעה, מצב בריאות ומצוקה נפשית, נטל התשלומים על בריאות.
  • נגישות השירותים: ויתור על טיפול רפואי ותרופות מרשם בגלל התשלום, ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום, ויתור על שירותים בגלל המרחק, הגבלות מינהליות של הקופה.
  • ביטוחי בריאות פרטיים: משלים, מסחרי וסיעודי.
  • הקדשת זמן, תיאום טיפול והסברים של רופאים.
  • ניהול הטיפול התרופתי.
  • ההערכה הכללית של תפקוד מערכת הבריאות.

חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע שוטף שיסייע למנהלים בקופות-החולים, ולקובעי מדיניות, לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו בפני קובעי מדיניות בקופות-החולים, במשרד הבריאות, מועצת הבריאות והמועצה הלאומית לרפואה ראשונית, ובכנסת.

עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת-חולים לאומית וקופת-חולים מאוחדת.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Miron-Shatz, T., Golan, O., Brezis, M., Siegal, G., & Doniger, G. M. (2011). The status of shared decision making and citizen participation in Israeli medicine. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, 105(4), 271-276.

Hornik-Lurie, T., Cwikel, J., Feinson, M. C., Lerner, Y., & Zilber, N. (2013). Use of unconventional therapies by primary care patients–religious resources vs. complementary or alternative medicine services. Complementary therapies in medicine, 21(5), 517-524.

Baum, N., Shalit, H., Kum, Y., & Tal, M. (2016). Social workers' role in tempering inequality in healthcare in hospitals and clinics: a study in Israel. Health & social care in the community, 24(5), 605-613.

Chernichovsky, D., & Regev, E. TAUB CENTER.

Epstein, L. (2012). Health Inequity in Israel: Past, Present, and Future. Accountability And Responsibility In Health Care: Issues In Addressing An Emerging Global Challenge, 1, 309.1

 

גרוס, ר., ברמלי-גרינברג, ש. ווייצברג, ר. (2009) .דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2007 והשוואה לשנים קודמות. דמ-09-541. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.