דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות במלאת עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 חוקר מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל את תפקודה של מערכת הבריאות מנקודת מבטם של צרכני השירותים. סקרי המעקב נערכים אחת לשנתיים במטרה לבחון באיזו מידה הושגו מטרות עיקריות של החוק – שיפור איכות שירותי הבריאות והגברת השוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. את המחקר מלווה ועדת היגוי משותפת למשרד הבריאות, משרד האוצר, כל קופות-החולים, המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.

הסקר שנערך בסוף שנת 2005 ושממצאיו מוגשים בדוח זה הוא השישי בסדרה. תקציר הממצאים כבר הופץ בהרחבה, ובדוח הנוכחי מוצג ניתוח מעמיק של הממצאים תוך השוואה בין קופות-החולים השונות וכן בין קבוצות אוכלוסיה.

סוגיות עיקריות שנדונות בדוח כוללות:

  • מגמות לאורך זמן בהיבטים של שביעות רצון משירותי הקופות, זמינות, משך המתנה, מניעה, מצב בריאות ומצוקה נפשית, ביטוח משלים, נטל התשלומים לבריאות.
  • נגישות השירותים: ויתור על טיפול רפואי ותרופת מרשם בגלל התשלום, ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום, ויתור על שירותים בגלל המרחק, הגבלות מינהליות של הקופה.
  • מעבר בין קופות: ניתוח מאפייני השוקלים מעבר,  העדפות המעבר  ומחסומים למעבר.
  • עמדות הציבור לגבי סוגיות עקרוניות, בהן: עדכון סל התרופות ושיתוף בהחלטות על טיפול רפואי.
  • התנסויות של חולים כרוניים במערכת הבריאות בהשוואה לבריאים, וכן הערכתם את איכות ההסברים של הרופאים, תיאום הטיפול, תקשורת עם הצוות הרפואי ובעיות מיוחדות בקבלת טיפול רפואי.
  • הערכת תפקוד מערכת הבריאות ודרכים לשיפור הטיפול הרפואי.

חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע שוטף שיסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות במעקב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות שיש לחזקן וכן תחומים שבהם רמת התפקוד לקויה, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום תכנון מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעת צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות.

עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת-חולים לאומית וקופת-חולים מאוחדת.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Israel: Health system review.

Feder-Bubis, P., & Chinitz, D. (2010). Punctuated equilibrium and path dependency in coexistence: the Israeli health system and theories of change. Journal of health politics, policy and law35(4), 595-614.

Shadmi, E., Admi, H., Ungar, L., Naveh, N., Muller, E., Kaffman, M., … & Reis, S. (2010). Cancer care at the hospital–community interface: Perspectives of patients from different cultural and ethnic groups. Patient Education and Counseling79(1), 106-111.

Rayan, N., Admi, H., & Shadmi, E. (2014). Transitions from hospital to community care: the role of patient–provider language concordance. Israel journal of health policy research3(1), 24.

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Health systems in transition. Health17(6).

Factor, R., & Kang, M. (2014). Priority setting in health care as portrayed in South Korean and Israeli newspapers. Health policy114(2-3), 226-235.

Chinitz, D., & Meislin, R. (2009). Israel: Partial Health Care Reform as Laboratory of Ongoing Change. Six Countries, Six Reform Models: The Healthcare Reform: Experience of Israel, the Netherlands, New Zealand, Singapore, Switzerland and Taiwan: Healthcare Reforms" under the Radar Screen", 25.