דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, חוקר מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל את תפקודה של מערכת הבריאות מנקודת מבטם של צרכני השירותים. סקרי המעקב, הנערכים אחת לשנתיים, בודקים באיזו מידה הושגו מטרות עיקריות של החוק – שיפור איכות שירותי הבריאות, הגברת השוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה שונות.

הסקר שנערך בשנת 2003 ושממצאיו מוגשים בדוח זה הוא החמישי בסדרה (הסקרים הקודמים נערכו ב-2001, ב-1999,
ב-1997 וב-1995).

הדוח הנוכחי בוחן את תפקוד מערכת הבריאות לאורך זמן מנקודת המבט של צרכי השירותים ועל פי דיווחם. ממצאי המחקר הופצו בהרחבה, והוצגו כבר בראשית 2004 בפני שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות, בפני חברי מועצת הבריאות ובפני חברי ההנהלה של קופות החולים, וממצאים עיקריים צוטטו גם בוועדות הכנסת ובאמצעי התקשורת. הדוח הנוכחי מעמיק את הניתוח הראשוני ובו נידונות בפירוט רב יותר סוגיות מרכזיות הנוגעות לתפקוד מערכת הבריאות, בהן:

  • מגמות ברמת השירות של קופות החולים בתקופה של ריסון הוצאות
  • מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות רצון ונגישות השירותים
  • תשלומים מהכיס והנטל הכספי
  • ויתור על טיפול רפואי ותרופת מרשם בגלל התשלום הנדרש
  • פעולות של קופות החולים לריסון הוצאות
  • הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום בריאות
  • הפצת מידע לציבור, ורמת הידע של הציבור על זכויותיו
  • הערכת הציבור את תפקוד מערכת הבריאות וחששות לגבי העתיד

חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע שוטף שיסייע לקובעי מדיניות במעקב אחר מדדים לתפקוד המערכת במטרה לבחון השפעות של שינויים, לזהות מגמות רצויות שיש לחזקן, וכן תוצאות לוואי לא רצויות המחייבות התערבות מיוחדת. כמו כן, המחקר נותן ביטוי לדעת צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות.

עבודה זו נכתבה במסגרת התוכנית לחקר מדיניות בריאות, המשותפת לממשלת ישראל ולמאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ומומנה בסיוע משרד הבריאות, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת-חולים לאומית וקופת חולים מאוחדת.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Shadmi, E., Zisberg, A., & Coleman, E. A. (2009). Translation and validation of the Care Transition Measure into Hebrew and Arabic. International Journal for Quality in Health Care21(2), 97-102.

Gross, R., Brammli-Greenberg, S., Tabenkin, H., & Benbassat, J. (2007). Primary care physicians' discussion of emotional distress and patient satisfaction. The International Journal of Psychiatry in Medicine37(3), 331-345.

Rosen, B., Brammli‐Greenberg, S., Gross, R., & Feldman, R. (2011). When co‐payments for physician visits can affect supply as well as demand: findings from a natural experiment in Israel's national health insurance system. The International journal of health planning and management26(2), e68-e84.

Shmueli, A., & Nissan-Engelcin, E. (2013). Local availability of physicians' services as a tool for implicit risk selection. Social Science & Medicine84, 53-60.

Sax, P., & Shmueli, A. (2010). Impact of pharmaceutical regulation and policies on health system performance goals in Israel. In Pharmaceutical Markets and Insurance Worldwide(pp. 77-101). Emerald Group Publishing Limited.

Chernichovsky, D., Koreh, M., Soffer, S., & Avrami, S. (2010). Long-term care in Israel: Challenges and reform options. Health policy96(3), 217-225.