דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2009 והשוואה לשנים קודמות

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב במחקר דו-שנתי אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם של הצרכנים. הסקר האחרון נערך בסוף שנת 2009. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 22 ומעלה). רואיינו 1,903 איש ושיעור ההיענות מתוך המדגם היה 80%. את המחקר מלווה ועדת היגוי שבה שותפים נציגי כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.

המחקר מספק מידע שוטף שמסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות, לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו בפני קובעי מדיניות, במשרד הבריאות, במועצת הבריאות ובקופות-החולים, והם מהווים בסיס לפעולות המתבצעות היום לחיזוק המערכת הציבורית ולצמצום פערים.

הסקר, שנערך בשנת 2009 ושממצאיו מוגשים בדוח זה, הוא השמיני בסדרה. תקציר מפורט של הממצאים הכלל-ארציים הופץ בתחילת שנת 2010, ובדוח הנוכחי מוצג ניתוח מעמיק של הממצאים תוך השוואה – הן בין קופות-החולים השונות והן בין קבוצות אוכלוסייה. סוגיות עיקריות שנידונות בדוח כוללות:

  • מגמות לאורך זמן בהיבטים של שביעות רצון משירותי הקופות: זמינות, משך המתנה, מניעה, מצב בריאות ומצוקה נפשית, נטל התשלומים על בריאות
  • נגישות השירותים: ויתור על טיפול רפואי ותרופות מרשם בגלל התשלום, ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום, ויתור על שירותים בגלל המרחק, הגבלות מנהליות של הקופה
  • ביטוחי בריאות פרטיים: משלים, מסחרי וסיעודי
  • הקדשת זמן, תיאום טיפול והסברים של רופאים
  • ניהול הטיפול התרופתי
  • ההערכה הכללית של תפקוד מערכת הבריאות.

עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, לאומית שירותי בריאות וקופת-חולים מאוחדת.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

אזכור…

Van de Ven, W. P., Beck, K., Buchner, F., Schokkaert, E., Schut, F. E., Shmueli, A., & Wasem, J. (2013). Preconditions for efficiency and affordability in competitive healthcare markets: are they fulfilled in Belgium, Germany, Israel, the Netherlands and Switzerland?. Health policy109(3), 226-245.

Shmueli, A., Stam, P., Wasem, J., & Trottmann, M. (2015). Managed care in four managed competition OECD health systems. Health Policy119(7), 860-873.

Iecovich, E., & Biderman, A. (2012). Use of adult day care centers: do they offset utilization of health care services?. The Gerontologist53(1), 123-132.

Zimlichman, E., Rozenblum, R., & Millenson, M. L. (2013). The road to patient experience of care measurement: lessons from the United States. Israel journal of health policy research2(1), 35.

Zwanziger, J., & Brammli-Greenberg, S. (2011). Strong government influence over the Israeli health care system has led to low rates of spending growth. Health Affairs30(9), 1779-1785.

Chernichovsky, D. (2013). Reforms are needed to increase public funding and curb demand for private care in Israel’s health system. Health Affairs32(4), 724-733.

Shmueli, A. (2014). Income-related inequalities in health and health services use in Israel. Israel journal of health policy research3(1), 37.

Sperling, D. (2014). Needs, expectations and public knowledge concerning services outside the medical basket: A lesson from Israel. Health Policy117(2), 247-256.

Chernichovsky, D., & Eitan, R. (2013). Trends in Israel’s healthcare system. State of the Nation Report–Society, Economy and Policy, 1-28.

Nun, G. B. (2013). Private health insurance policies in Israel: a report on the 2012 Dead Sea Conference.

Deutsch, J., Lazar, A., & Silber, J. (2013). Becoming poor and the cutback in the demand for health services in Israel. Israel journal of health policy research2(1), 49.

Green, M. S., Hayek, S., Tarabeia, J., Yehia, M., & HaGani, N. (2017). A national survey of ethnic differences in knowledge and understanding of supplementary health insurance. Israel journal of health policy research6(1), 12.

Almog, Y., Rosen, B., & Habib, J. (2016). Accountability and Shared Measurement in Health Care: Examples from Israel. In Public Accountability and Health Care Governance (pp. 193-215). Palgrave Macmillan, London.

Hemmings, P. (2014). How to Improve Israel's Health-care System.

Blum, N., Halperin, D., & Masharawi, Y. (2014). Ambulatory and Hospital-based Quality Improvement Methods in Israel. Health services insights7, HSI-S11027.

HaGani, N., Hayek, S., Tarabeia, J., Yehia, M., & Green, M. S. (2018). Fear of catastrophic health expenditures and unrealistic expectations from supplementary health insurance: ethnic differences. International health.

הצעה לציטוט בעברית:
ברמלי-גרינברג , ש., גרוס, ר., יאיר, י. ועקיבא, א. (2011).דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2009 והשוואה לשנים קודמות. דמ-11-587. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

:הצעה לציטוט באנגלית
Brammli-Greenberg, S., Gross, R., Ya'ir, Y. & Akiva , A. (2011). Public Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2009 and in Comparison with Previous Years. RR-587-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)