דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2014 והשוואה ל-2012

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, עוקב מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בסדרת סקרים דו-שנתיים אחר דעת הציבור על רמת השירות ועל תפקוד מערכת הבריאות. המחקר נערך ביוזמת משרד הבריאות ומלווה אותו ועדת-היגוי בהשתתפות נציגים מכל קופות החולים, ממשרד הבריאות, ממשרד האוצר, מהמוסד לביטוח לאומי, מהאקדמיה ומארגוני צרכנים.

הסקרים נערכים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 22 ומעלה). בדוח זה מוצגים הממצאים העיקריים מהסקר האחרון, העשירי במספר, שנערך באוגוסט-דצמבר 2014. בסקר רואיינו 1,540 איש בעברית, בערבית, ברוסית ובאנגלית, ושיעור ההיענות מתוך המדגם היה 68%.

בדוח המחקר מוצגים הממצאים הכלל-ארציים, תוך השוואה – הן בין קופות החולים והן בין קבוצות אוכלוסייה.

נושאים עיקריים המוצגים בדוח כוללים:

  • שביעות רצון משירותי קופות החולים
  • זמינות השירותים והנגישות שלהם
  • חוויית המפגש של המטופל בקהילה ובבית החולים
  • שביעות רצון מהמערכת באופן כללי והביטחון במערכת
  • פניות הציבור לקבלת שירות מחוץ למערכת הציבורית ולביטוחים הפרטיים (שב"ן ומסחרי)
  • מידת השוויוניות בין אוכלוסיות לפי מדדים מרכזיים.

בהמשך יפורסמו דוחות מחקר נוספים על נושאים שנבדקו בסקר ואינם מופיעים בדוח זה.

המחקר מספק מידע שוטף שמסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו לקובעי מדיניות במשרד הבריאות ובקופות חולים, ואנו מקווים כי הם יסייעו לפעולות המתבצעות היום לחיזוק המערכת הציבורית ולצמצום פערים.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Israel: Health system review.

Kaplan, G., Shahar, Y., & Tal, O. (2017). Supplementary Health Insurance from the consumer point of view: Are Israelis consumers doing an informed rational choice when purchasing Supplementary Health Insurance?. Health Policy121(6), 708-714.

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Health systems in transition. Health17(6).

Altman, S. (2016). Should Israel be concerned by the high proportion of medical care paid for privately: comments from a US perspective. Israel journal of health policy research5(1), 11.

Blümel, M., & Busse, R. (2015). The German health care system, 2015. International profiles of health care systems, 69-76.

Karnieli-Miller, O., Miron-Shatz, T., Siegal, G., & Zisman-Ilani, Y. (2017). On the verge of shared decision making in Israel: Overview and future directions. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen123, 56-60.

Karnieli-Miller, O., Miron-Shatz, T., Siegal, G., & Zisman-Ilani, Y. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ).

הצעה לציטוט בעברית:
ברמלי-גרינברג, ש. ומדינה-הרטום, ת. (2015).דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2014 והשוואה ל-2012.
דמ-15-705. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Brammli-Greenberg, S., & Medina-Artom, T. (2015). Public Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2014 and Comparison with 2012. RR-705-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)