שיתוף ציבור בארגוני משטרה

רקע

בתחילת שנת 2022 נוסד תחום שיתוף ציבור במחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל. אפשר לראות בצעד זה חלק מתהליך רחב יותר שממשלת ישראל מובילה בעשור האחרון, המשתלב במגמות בין-לאומיות לקידומה וליישומה של תפיסת עולם הדוגלת בשיתוף ציבור. זה שנים יש בעולם עיסוק בשאלות אלו: כיצד שיתוף ציבור יכול וצריך לבוא לידי ביטוי בעבודת ארגוני משטרה? עד כמה ראוי לתת מקום למגוון ציבורים בעיצוב המטרות ושיטות הפעולה של המשטרה? ומהי הדרך הנכונה והיעילה ביותר ליצור שותפויות כאלה? שאלות דומות עולות גם במשטרת ישראל. בעקבות דיונים משותפים בין חוקרי מכון ברוקדייל לאגף התכנון והארגון הציע מכון ברוקדייל לבחון את הנושא. דוח המחקר מניח תשתית למושגי יסוד בתחום שיתוף ציבור בכלל ושיתוף ציבור במשטרה בממוקד.

מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לאתר פרקטיקות מיטביות של שיתוף ציבור שבהן משתמשים בארגוני משטרה ברחבי העולם, כדי שיהוו בסיס לעשייה בתחום זה במשטרת ישראל.

שיטת המחקר

במחקר שלושה שלבים: (1) סקירה בין-לאומית לזיהוי מחקרים העוסקים בנושא – הסקירה התבצעה באמצעות שילוב שתי שיטות: האחת – 'חיפוש שיטתי', שיטה לחיפוש מאמרים במאגרי מידע אינטרנטיים; השנייה – פנייה לרשת מומחים שכללה עשרה מומחים מהאקדמיה וממכוני מחקר ממשלתיים ואזרחיים מרחבי העולם (הסקירה בוצעה בקיץ 2022); (2) על בסיס הסקירה, מיפוי הפרקטיקות העולות ממחקרים בעלי תוקף, בחלוקה לקטגוריות ובציון הפוטנציאל והאתגרים שבכל קטגוריה; (3) בהמשך, מתוכננת למידה משתפת עם אגף התכנון והארגון במשטרת ישראל כדי לאפשר את בחינת הישימות של הממצאים בהקשר המקומי.

דוח זה מציג את ממצאי שני השלבים הראשונים של המחקר.

ממצאים

הסקירה הבין-לאומית במחקר מציגה את המקורות הרעיוניים לשיתוף ציבור בארגוני משטרה (שיטור דמוקרטי ושיטור קהילתי) ואת המטרות והאתגרים של תהליכים אלו בארגונים ברחבי העולם.

בהתבסס עליה ממוינות במחקר פרקטיקות והתערבויות לשיתוף ציבור בארגוני משטרה בעולם. לראשונה בספרות המקצועית אופיינו עשר קטגוריות של פרקטיקות והתערבויות לפי סולם לשיתוף הציבור: (1) תקשורת מסורתית וחברתית; (2) שאלונים; (3) היוועצות עם הציבור בוועדות קהילתיות ובמסגרות נוספות; (4) עבודה בפורום אד-הוק על נושאים בהסכמה; (5) נציגות הציבור בוועדות חקירה; (6) שיתוף הציבור במנגנוני פיקוח אזרחי על המשטרה; (7) שיתוף 'שוטף': שיתוף ציבור – חלק משיטור קהילתי; (8) גישת פיוס בשיתוף ציבור; (9) סמכויות לרשויות מקומיות לשיתוף ציבור בנושאי משטרה; (10) עיצוב משותף של מדיניות.

אפיון הקטגוריות מכונס בלוח מסכם הכולל הפניה למחקרים הנכללים בכל קטגוריה, תיאור קצר של ממצאי המחקרים ודגשים ליישום. כדי להתאים את הפרקטיקות להטמעה במשטרת ישראל נכלל בדוח גם מיפוי ראשוני של הנעשה בתחום של שיתוף ציבור במשטרת ישראל כיום.

מסקנות והמלצות

הדוח מעלה שלוש מסקנות עיקריות: ראשית, לתהליכי שיתוף ציבור בהקשר של ביסוס שיטור דמוקרטי ולגיטימיות המשטרה ישנו ערך נורמטיבי-ערכי רב. שנית, הסקירה מעידה שהובלת תהליכים כאלו אפשרית, גם בהקשרים של אמון נמוך במשטרה ושל משברים חברתיים עמוקים. חלק מן המחקרים מראים שתהליכים אלו יכולים להיות יעילים בהגברתם של האמון ושיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה ובהפחתת הפשיעה. שלישית, במבט-על ברור כי ללא השקעה הולמת של משאבים וזמן, תהליכי שיתוף ציבור אינם מבטיחים הצלחה ודאית ולמעשה הם אף יכולים לגרום לנזק בדמות משבר אמון וירידה בנכונות להשתתף בתהליכים כאלו בעתיד.

הדוח מפתח את הטענה כי ההקשר הארגוני והחברתי שבו מתבצע תהליך שיתוף הוא בעל חשיבות מכרעת לכל ההיבטים של יישום שיתוף ציבור – מבחירת נתיב השיתוף המתאים ועד לפוטנציאל ההצלחה המשוער. מוצגים שלושה משתנים בעלי השפעה: מסורת אזרחית, מסורת השיטור של ארגון המשטרה, והמבנה הארגוני של המשטרה.

הדוח כולל המלצות למשטרת ישראל על המשך פיתוח מיטבי של תחום שיתוף הציבור בארגון, ובהן:

  1. לפתח כלי שיתוף ציבור המותאמים לצרכים וליכולות של משטרת ישראל וכן 'ארגז כלים' מותאם לדרגים השונים במשטרה;
  2. לפתח ערוצים שמאפשרים לתחנות להוביל שיתוף ציבור שאינו מתמצה בשלבים של יידוע והתייעצות, אלא מאפשר שיתוף ברמות הגבוהות יותר של סולם השיתוף וכן לקיים שיתוף ציבור מקומי, שבאמצעותו יוכלו התושבים להשפיע בעניינים בעלי חשיבות בעבורם;
  3. לפתח תהליכים שמתאימים למשטרה לאומית ומאפשרים ייצוג רחב של החברה בישראל, למשל באמצעות פעולה משותפת עם ארגוני חברה אזרחית והקמת ועדות קבועות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ליטמנוביץ, י., אייזיק, ע. ושטרן-קטרי, ר. (2023). שיתוף ציבור בארגוני משטרה. דמ-23-959. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Litmanovitz, Y., Aizik, I., & Stern-Katry, R. (2023). Public Participation in Police Organizations. RR-959-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)