הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך (מג"רים): ממצאי המדידה לשנת תשפ"ב

רקע

המרכז לגיל הרך במודל הבין-משרדי (להלן מג"ר, ברבים מג"רים) הוא שירות אוניברסלי המציע רצף תוכניות ושירותים לילדים מגיל לידה ועד גיל שש ולהוריהם בדגש על ילדים ומשפחות במצבי סיכון. כיום פועלים בישראל 70 מג"רים במודל הבין-משרדי.

הכלי להבטחת איכות במג"רים הוא שאלון דיגיטלי הכולל את עקרונות הפעולה המיטביים להתנהלותם. מילוי הכלי מתבצע על ידי מנהל המג"ר יחד עם הצוות המוביל, לצורך התבוננות רפלקטיבית בפעילותו והפקת לקחים. החל משנת 2017 מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מלווה את הטמעת השימוש בכלי להבטחת איכות כחלק ממכלול תהליכים של הבטחת איכות במג"רים. דוח זה מציג את ממצאי המדידה החמישית שבה השתתפו 51 מג"רים.

מטרה

למדידה ארבע מטרות: (1) להטמיע תרבות של מדידה והבטחת איכות לצורך למידה מתמשכת במג"רים; (2) לעזור למנהל המג"ר לבחון עד כמה המג"ר עונה על הסטנדרטים הנדרשים מ-one stop center בעבור ילדים בגיל הרך והוריהם; (3) לבסס את העיסוק של המג"ר בארבעה תחומים: איתור, טיפול, העשרה מונעת ועבודה עם הורים (כתחום רוחב); (4) לבחון הטמעה של פעילויות שפותחו במג"רים להתמודדות עם אתגרי מגפת הקורונה. המטרה הרביעית נוספה למדידה הנוכחית.

שיטה

הכלי להבטחת איכות נשלח ל-68 מג"רים שפעלו במארס 2022. 51 מנהלי מג"רים (75% מכלל מנהלי המג"רים) מילאו את הכלי להבטחת איכות יחד עם הצוות המוביל במג"ר, בין מארס ליוני 2022.

ממצאים ומסקנות

מממצאי המדידה עולה כי רוב מנהלי המג"רים ממלאים את הכלי בהתאם להנחיות. עוד עולה כי שיעור גבוה מן המג"רים עובדים על פי עקרונות הפעולה הנדרשים מהם בהיבטים האלה: עבודה עם תוכנית עבודה מסודרת; קיום הכשרות לצוותים המקצועיים; שיתוף פעולה עם גורמים נוספים ביישוב (כגון גורמי חינוך ורווחה) בכל הנוגע לפיתוח דרכי עבודה ותוכניות לאוכלוסיית היעד; ופעילות בשעות המותאמות לצורכי האוכלוסייה. עם זאת, ממצאי המדידה מראים כי שיעור נמוך יותר של מג"רים פועלים על פי עקרונות הפעולה הנדרשים בהיבטים האלה: קיום יחסי גומלין בין המג"ר ובין רופאים בקהילה; ביצוע פעולות יישוג לקידום קשר עם הורים שאינם צורכים את שירותי המג"ר; קבלת משוב מן ההורים המקבלים שירות במג"ר.

בדוח מוצגים כמה כיווני פעולה, ובהם: יש להמשיך ולעודד את מנהלי המג"רים להשתמש בכלי להבטחת איכות כדי לטייב את השירות במג"ר יחד עם השותפים ביישוב בפרט ובקהילת המג"ר בכלל, ולהרחיב את השימוש בכלים ללמידה והערכה כגון קבלת משוב מן ההורים לצורך למידה וטיוב השירות.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
אסולין, מ. ודולב, ה. (2022). הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך (מג"רים): ממצאי המדידה לשנת תשפ"ב. מ-22-220. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הצעה לציטוט באנגלית:
Asulin, M., & Dolev, H. (2022). Quality Assurance in Early Childhood Centers (ECCs) Measurement Findings for 2022. S-220-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)