מדדי איכות בשירותי רווחה: דרכי פיתוח ויישום סקירה בין-לאומית

רקע

בספטמבר 2019 הודיע מינהל איכות, פיקוח ובקרה במשרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: משרד הרווחה) על "תוכנית מדדי האיכות למסגרות הרווחה". מטרת התוכנית: לגבש מדדי איכות בשירותי הרווחה ומתודולוגיה סדורה למדידת איכות. את התוכנית מלווה ועדת היגוי, ובה נציגים ממשרד הרווחה, מהאקדמיה, ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהמגזר השלישי.

במסגרת תוכנית זו פנה מינהל איכות, פיקוח ובקרה במשרד הרווחה לצוות הבטחת איכות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לסקור מדדי איכות בשירותי הרווחה במדינות בעולם: מאפייני המדדים, אופן הפיתוח שלהם ואופן השימוש בהם.

מטרות

מטרות הסקירה הן לבחון את מדדי האיכות בשירותי הרווחה בכמה מדינות ואת אופן גיבושם, ולהשוותם בין המדינות שנסקרו. בסקירה נבחנו השאלות האלה:

  1. מהם מדדי איכות ואילו סוגים קיימים?
  2. כיצד מפתחים אותם?
  3. מהן דרכי ההפצה וההטמעה של המדדים?
  4. אילו שימושים עושים במדדים?

שיטה

הסקירה התבססה על מגוון מקורות מידע: מאמרים אקדמיים מן הספרות המקצועית הישראלית והבין-לאומית, מידע ממקורות גלויים (אתרי אינטרנט, מסמכים רשמיים ופרסומים בתקשורת), ספרות אפורה, ומידע משבעה ארגוני פיקוח בשבע מדינות: אנגליה, סקוטלנד, אירלנד, צפון אירלנד, ויילס, אוסטרליה ושוודיה.

ממצאים

ארגוני פיקוח האמונים על שירותי רווחה במדינות בעולם, אחראים לפיתוח ולקביעת מדדי האיכות הנדרשים מנותני השירות. מן הסקירה עלה כי במדינות המשתמשות במדדי איכות לפיקוח על שירותי רווחה, יש הרבה מן המשותף אשר לאופן הפיתוח, להפצה, להטמעה ולשימוש במדדים, וכן אשר לערכי היסוד שהם הבסיס למדדים. בסוף הסקירה מוצגות דרכי פעולה מיטביות לפיתוח מדדי איכות, להטמעתם ולשימוש בהם.

 

הצעה לציטוט בעברית:
חסין, ט., לנטו, ט. ודולב, ה. (2022). מדדי איכות בשירותי רווחה: דרכי פיתוח ויישום סקירה בין-לאומית. דמ-22-916. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Hasin, T., Lento, T., & Dolev, H. (2022). Quality Standards for Social Welfare Services: Development and Application Methods An International Review. RR-916-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)