אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער

אוגדן זה מציע אמות מידה בתחומים שונים להפעלה מיטבית של מרכזים לנוער. תהליך הפיתוח של אמות המידה נעשה במסגרת "360°-התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון" ובשיתוף ג'וינט-אשלים ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 360°-התכנית הלאומית פועלת בהובלת משרד הרווחה, ושותפים בה משרדי החינוך, הקליטה, הבריאות וביטחון הפנים. בשנת 2015, הופעלו 134 מרכזים לנוער, בהם השתתפו 46% מכלל בני הנוער שהשתתפו בתוכניות השונות של 360°-התכנית הלאומית. הבחירה של רשויות רבות להפעיל מרכזים לנוער מחד, והתפיסות המקצועיות המגוונות של המשרדים השותפים מאידך, הובילו לחשיבה שעבודה משותפת ואיגום המומחיות של כל אחד מהשותפים, יכולים להביא ליצירת מסגרות איכותיות יותר, שיתנו מענים מותאמים יותר בתחומי החיים השונים.

תהליך הפיתוח התמקד בבניית הסכמות משותפות בנוגע לעקרונות מנחים ואמות מידה לאיכות. עקרונות מנחים הם ציפיות ברורות ועקביות של הערכים שמצופה שכל מרכז יעבוד לפיהם. מהם נגזרו אמות מידה לדרכי הפעלה מיטביות אשר משאירות חופש פעולה נרחב ויכולות לבוא לידי ביטוי בצורה שונה בכל מרכז.

התהליך כלל חמישה צעדים:

1. קביעת התחומים בהם יוגדרו אמות מידה והקמת צוות עבודה לכל תחום.

2. איסוף מידע מהשדה באמצעות קבוצות מיקוד וסיורים במגוון גדול של מרכזים.

3. למידה על תהליכים דומים שנערכו בעולם לקביעת אמות מידה ועל אמות מידה מקובלות מתוך הספרות המקצועית ואינטגרציה עם מידע מהשדה.

4. הצגה של המידע הרלוונטי מהספרות המקצועית ומהשדה בפני כל צוות עבודה וגיבוש הצעה לאמות מידה בתחום אחריותו.

5. דיון ואישור של האוגדן בפורומים שונים של 360°-התכנית הלאומית.

האוגדן כולל שלושה חלקים:

1. מבוא ועקרונות לפיתוח של אמות מידה: הסבר מהו מרכז לנוער, מה התפקיד של אמות מידה ותיאור של תהליך הפיתוח הבין-משרדי; סקירת ספרות על תהליכי פיתוח דומים של אמות מידה להפעלת מרכזים לנוער בעולם.

2. אמות המידה להפעלה של מרכזים בתחומים השונים: הפעילויות במרכז כלפי פנים, הורים, התחום הלימודי, התחום הרגשי והטיפולי, העשרה, קידום בריאות ושותפות עם שירותים ברשות.

3. מתווה ליישום והטמעה של אמות המידה: סקירת ספרות ותיאור תהליך ההטמעה המתוכנן.

עם סיום תהליך הפיתוח והוצאתו לאור של האוגדן, מתחילה הטמעה נרחבת של אמות המידה בקרב דרגי המטה והפיקוח במשרדי הממשלה השותפים ובמרכזים לנוער בשדה.