אחיות מוסמכות בישראל: כוח העבודה – דפוסים ומגמות

העניין והעיסוק בבדיקת היצע האחיות גברו בשנים האחרונות בשל מחסור חמור באחיות וחוסר איזון בין הביקוש לכוח אדם זה לבין ההיצע שלו בעולם המערבי. סקרים לבחינת היצע האחיות שבוצעו בעולם תרמו להבנה של מבנה כוח העבודה הסיעודי, לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע. בדוח זה אנו מציגים ממצאים מהסקר הארצי הראשון של אחיות מוסמכות בישראל. בנוסף, ערכנו ניתוח של נתונים מינהליים של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, ונעזרנו בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עד כה, בישראל היה מידע על מספר האחיות הרשומות בחלוקה לפי תחומים קליניים ומעמד מקצועי ואומדנים כלליים על תעסוקת אחיות. מחקר זה בא לענות על המידע החסר והתמקד:

  1. בהיקף התעסוקה של אחיות מוסמכות בגיל העבודה
  2. במאפייני התעסוקה לפי תחומים בסיעוד ומגזרים במשק
  3. בניידות בעבודה בתוך המקצוע
  4. בשיעורי העזיבה ובסיבותיה
  5. בעמדות כלפי העבודה הנוכחית וכלפי מקצוע הסיעוד, ובתכניות להמשך העבודה בעתיד.

לשם כך נערך סקר רחב היקף בקרב מדגם ארצי של אחיות אשר כלל 10% מן האחיות המוסמכות הרשומות בגיל העבודה, בין אם הן עובדות בסיעוד ובין אם לאו (3,200 אחיות).

ממצאי מחקר זה יכולים לתרום במספר כיוונים. על סמך הממצאים נערך חיזוי של היצע האחיות המוסמכות, לנוכח היציאה הצפויה מהעבודה במקצוע כפי שעולה מהסקר, ולנוכח המקורות העתידיים לתוספת כוח אדם. הממצאים תורמים גם להבנת האופן בו ניתן לשמר אחיות מוסמכות במקצוע ולתרום להחלטות בנוגע להיקף ההכשרה וגיוס כוח האדם.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, ומענק מחקר ממיכאל ואנדראה דוברוף, מסצ'וסטס, ארצות-הברית.

אזכור…

Halperin, O., & Mashiach-Eizenberg, M. (2014). Becoming a nurse—A study of career choice and professional adaptation among Israeli Jewish and Arab nursing students: A quantitative research study. Nurse education today34(10), 1330-1334.

Toren, O., Zelker, R., Lipschuetz, M., Riba, S., Reicher, S., & Nirel, N. (2012). Turnover of registered nurses in Israel: characteristics and predictors. Health policy105(2-3), 203-213.

Nirel, N., Riba, S., Reicher, S., & Toren, O. (2012). Registered nurses in Israel-workforce employment characteristics and projected supply. Israel journal of health policy research1(1), 11.

Maron, M., & Koslowsky, M. (2013). Relationships between changes in role stressors and intention to quit among novice nurses. Eur J Bus Soc Sci2(1), 1-14.

Oren, M., & Ben-Natan, M. (2011). The essence of nursing in the shifting reality of Israel today. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing16(2).

Fuchs, H. (2015). The socioeconomic situation of young adults in Israel. State of the nation report: society, economy and policy in Israel, 139-181.

Chernichovsky, D., & Eitan, R. (2013). Trends in Israel’s healthcare system. State of the Nation Report–Society, Economy and Policy, 1-28.

Greenberger, C., Haron, Y., & Riba, S. (2014). The Nursing Division of the Israeli Health Ministry moves nursing into the forefront of health care. Policy, Politics, & Nursing Practice15(1-2), 49-57.

Hemmings, P. (2014). How to Improve Israel's Health-care System.

Bai, X., Luo, Z., Lou, T., Pang, J., & Tang, S. (2018). Career intentions of PhD students in nursing: A cross-sectional survey. Nurse education today64, 196-203.

Glazer, G. (2012). Israeli registered nurse workforce. Israel journal of health policy research1(1), 12.

Toren, O., Zelker, R., Lipschuetz, M., Riba, S., Reicher, S., & Nirel, N. (2017). Turnover of Registered Nurses in Israeli Hospitals: A Secondary Analysis From A National Survey. International Journal of Translational Research1(1), 1.

Aziza, P. (2015). Työhyvinvoinnin sosiaalisen ulottuvuuden edistäminen: Case: israelilaissairaalan naistenklinikan hoitotyöntekijät.

Hidalgo Blanco, M. Á. (2017). La decisión de estudiar enfermería: motivación y expectativas de los alumnos de primer curso de la Universitat de Barcelona.