הטמעת הנוהל לקיצור משך השהות של ילדים במרכזי החירום של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרכזי החירום לילדים מיועדים עבור ילדים בסיכון גבוה הזקוקים להגנה ולטיפול מידיים. אחת הדילמות הקשות שאנשי המקצוע מתלבטים בה היא קביעת מדיניות בנוגע למשך השהות הרצוי של ילד במרכז חירום. תקופה זו מיועדת לאפשר לאנשי המקצוע להגן על הילד, לבצע אבחון ולתת המלצות בנוגע להחזרתו הביתה או השמתו במסגרת חוץ ביתית. על פי המדיניות הנוכחית של משרד הרווחה, הילדים ישהו במרכז החירום לזמן של עד שלושה חודשים. במקרים חריגים תינתן הארכה לתקופות קצרות נוספות. עם זאת, הנתונים מהשנים האחרונות הראו כי ממוצע שהיית ילד במרכז חירום הייתה מעל לשישה חודשים. בעקבות כך, נכתב נוהל חדש: "נוהל משולב לקיצור משך שהיית ילדים במרכזי חירום", אשר מבנה את דרכי העבודה במרכז החירום ובממשקים עם המחלקות לשירותים חברתיים והמסגרות החוץ ביתיות.

כשנה לאחר פרסום הנוהל פנה משרד הרווחה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע מחקר שיבדוק את הטמעתו. המחקר בדק את הנושאים: משך השהות של ילדים במרכזים לאורך השנים; הגורמים המשפיעים על משך השהות של ילדים במרכזים; תהליך ההטמעה של הנוהל; ההנחיות שהוטמעו באופן מלא וההנחיות שהוטמעו באופן חלקי.

ממצאים בולטים:

  • במהלך שנת 2015 נעשו צעדים להפצת הנוהל ולהטמעתו ברמות הארצית והמחוזית, במרכזי החירום, בשירותי האומנה ומעט במחלקות לשירותים חברתיים.
  • חלק מההנחיות הוטמעו באופן מלא: הפנייה של ילדים למרכזים בדרכים שנקבעו ועל פי הגדרת האוכלוסייה; ביצוע החלטה להחזרת ילד הביתה תוך חודש ימים; והבניית כלי למעקב אחר שהות הילדים במרכזים.
  • הנחיות אחרות הוטמעו באופן חלקי: קיום המספר המומלץ של דיונים על אודות הילדים; ממשקי העבודה עם המחלקות לשירותים חברתיים; והסדרת ההשמה במסגרות חוץ ביתית.
  • בעת ביצוע המחקר, היה מוקדם מידי לבחון האם הפעולות שנעשו אכן קיצרו את משך השהות של הילדים במרכזי החירום.

המחקר מצביע על כיווני פעולה להמשך הטמעת הנוהל שלהם השלכות גם לשיפור הכתיבה של נהלים עתידיים. ממצאי המחקר הוצגו בפני אנשי מטה ממשרד הרווחה האחראיים על עבודת מרכזי החירום ויתקיימו הצגות בפני פורומים מרכזיים נוספים במשרד, כמו מנהלי מרכזי חירום והנהלת השירות לילד ולנוער.

הצעה לציטוט בעברית:
לוי, ד. וסבו-לאל, ר. (2016). הטמעת הנוהל לקיצור משך השהות של ילדים במרכזי החירום של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
דמ-16-727. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Levi, D., & Szabo-Lael, R. (2016). Regulating the Stay of Children at Emergency Centers of the Ministry of Social Affairs and Services. RR-727-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)